Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών Τομέων για το ακαδ. έτος 2017-2018

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις αρθ. 27 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 114/4-8-2017 τ.Α΄)
 2. Τις διατάξεις του αρθ. 2 του μέρους Β΄ του Ν. 4473/2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 78/30-5-2017 τ.Α΄)
 3. Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1 (Φ.Ε.Κ. 3255/15-9-2017) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 4. Το υπ’ αριθ. 1718001622/19-9-17 έγγραφο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων.
 5. Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων: 1.) Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, 2.) Γεωγραφίας και Κλιματολογίας, 3.) Οικονομικής Γεωλογίας – Γεωχημείας 4.) Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, για θητεία ενός έτους (1-12-2017 έως 1-12-2018), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις και με δεδομένη τη λήξη της θητείας των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. στις 30-11-2017.

 1. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα  30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 – 12:00 στους χώρους του Τομέα και σε αίθουσα την οποία θα υποδείξει ο Διευθυντής.
 1. Οι υποψήφιοι καλούνται όπως καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00.
 2. Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα θα πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π. μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του οικείου Τομέα και δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών, ανά Τομέα, θα συγκροτηθεί, σύμφωνα με οριζόμενα στην ως άνω Υπουργική Απόφαση πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας, από τον Πρόεδρο του Τμήματος που είναι και το κατά νόμο αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών όργανο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα με ισάριθμους αναπληρωτές τους.
 4. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί πράξη της εφορευτική επιτροπής που θα συγκροτηθεί για τη διενέργεια των εκλογών.
 5. Το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., (Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφ’ όσον υπάρχουν) του οικείου Τομέα, σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους που θα συνταχθούν από το  Γραμματέα και θα επικυρωθούν από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Οι εκλογικοί κατάλογοι θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών με φροντίδα του Γραμματέα.
 6. Η εκλογή πραγματοποιείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του.
 7. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειο- ψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως (30-10-2017 ώρα 12:00 – 14:00), μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
 1. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                               Ο Πρόεδρος του Τμήματος                       

                                            Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης