Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Πρακτικά Συνεδρίων με Κριτές

20052006200720082009, 2010, 2011


2011

Andreadakis, E., Kostaki, I., Kapourani, E. and Lekkas, E., 2011. Tohoku 11-3-11: A Mega-NaTech. Environmental Geosciences and Engineering Survey for Territory Protection and Population Safety (EngeoPro) International conference, 46-53, Moscow.

Antonopoulou-Athera, N., Mavrogiannidou, I., Chatzitheodoridis, E., Lyon I., Kilias, S., 2011. Interactive handling of biosignature patterns for the interpretation of TOF-SIMS mass spectra. Poster presented at the 11th European Workshop on Astrobiology, EUROPEAN ASTROBIOLOGY NETWORK ASSOCIATION (EANA): Planets and life: evolution and distribution / Cologne, Germany 11th - 14th July 2011.

Argyraki, A., Godelitsas, A., Petrakaki, N., Astilleros, J.M., Karageorgis, A., 2011. Mobilization of Pb from Weathered Shots at a Firing Range in Athens, Greece. Goldschmidt 2011 Conference Abstracts, Mineralogical Magazine, 450.

Diakakis, M., Andreadakis, E. and Fountoulis, I., 2011. Flash flood event of Potamoula, Greece.  Hydrology, geomorphic effects and damage characteristics. Proceedings of the 9th International Congress of Hydrogeology, Commission of Hydrogeology of the Geological Society of Greece. In: Advances in the Research of Aquatic Environment (Eds: Lambrakis, Stournaras, Katsanou), v. 1, p. 163-170, Springer 2011.

Foumelis, M., Fountoulis, I., Papanikolaοu, I. and Papanikolaou, D., 2011. Geodetic evidence for passive control of a major inactive tectonic boundary on contemporary deformation field of Athens (Greece). In Earthquake Geology and Archaeology: Science, Society and Critical Facilities Proceedings Editors: Grutzner, Perez-Lopez, Fernandez Steeger, Papanikolaou, Reicherter, Silva and Voett, Volume 2, p. 34-37.

Fountoulis, I. and Mavroulis, S., 2011. Neotectonics and comparison of the Environmental Seismic Intensity Scale (Esi 2007) and the traditional scales for earthquake intensities for the Kalamata (SW Greece) earthquake (Ms=6.2R, 13-09-1986). In Earthquake Geology and Archaeology: Science, Society and Critical Facilities Proceedings Editors: Grutzner, Perez-Lopez, Fernandez Steeger, Papanikolaou, Reicherter, Silva and Voett, Volume 2, p. 38-41.

Fountoulis, I., Vassilakis, Emm., Mavroulis, S., Alexopoulos, J. and Erkeki, A., 2011. Quantification of River Valley major diversion impact at Kyllini coastal area (W. Peloponnesus, Greece) with remote sensing techniques. Earthquake Geology and Archaeology: Science, Society and Critical Facilities Proceedings, Editors: Grutzner, Perez-Lopez, Fernandez Steeger, Papanikolaou, Reicherter, Silva and Voett, Volume 2, p. 42-45.

Golubovic, M., Pavlopopulos, K., Stournaras, G. and Vouvalidis, K., 2011. Digital geomorphological mapping of the karst area of Xiromero region, Western Greece. 14th Joint Geomorphological Meeting (JGM), Bucharest-Sinaia, Romania (poster).

Golubovic-Deligianni, M., Pavlopoulos, K., Stournaras, G., Vouvalidis, K. and Venni, G., 2011. The contribution of geomorphological mapping in the Xiromero karstic region: land use and groundwater quality protection. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p. 543-550.

Iliopoulos, V., Lozios, S., Vassilakis, E. and Stournaras, G., 2011. Fracture pattern analysis of hardrock hydrogeological environment, Kea Island, Greece. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p. 113-121.

Iliopoulos, V., Stamatis, G. and Stournaras, G., 2011. Marine and human activity influences on the groundwater quality of Thriassio plain. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p. 409-416.

Karagiozi, Ε., Fountoulis, Ι., Konstantinidis, Α., Andreadakis, Emm. and Ntouros, K., 2011. Flood Hazard Assessment based on Geomorphological Analysis with GIS tools - The case of Laconia (Peloponnesus, Greece). Proceedings, Symposium GIS Ostrava 2011, 24-26 January 2011, 11p.

Karymbalis E., Ferentinou M., Gaki-Papanastassiou K., 2011. Geomorphic study of alluvial fans along the southern coast of Gulf of Corinth (Peloponnese, Greece), coupling morphometry and self organizing maps approach. 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography (ECQTG2011), 2- 5 September 2011, Athens, Greece. Proceedings in CD, pp 357-367.

Kilias, S.P., Nomikou, A., Godelitsas, A., Polymenakou, P., Stathopoulou, E., Carey, S., 2011. Interdisciplinary mineralogical, microbiological and chemical studies of the active Kolumbo shallow arc-related hydrothermal vent field, Aegean Sea: preliminary results. Poster presentation, William Smith 2011 Meeting, The Geological Society of London, 4-5 October 2011.

Koutsi, R. and Stournaras, G., 2011. Groundwater vulnerability assessment in the Loussi polje area, Kalavryta, N Peloponessus. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p. 335-342.

Koutsi R. and Stournaras, G., 2011. Hydrochemical water investigation from springs and boreholes at Loussi Polje, N. Peloponnesus, Hellas. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p. 219-22.

Lagios, E., Sakkas, V., Novali, F., Fumagalli, A., Del Conte., S., 2011.  Ground Deformation Studies In Cephallonia Island (Western Greece) Based on DGPS & PS Interferometry, Geosciences and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2011 IEEE International, Vancouver Canada, 10.1109/IGARSS.2011.605008.

Lekkas, E., Andreadakis, E., Alexoudi, V., Kapourani, E. and Kostaki, I., 2011. The Mw=9.0 Tohoku Japan Earthquake (March 11, 2011) Tsunami Impact on Structures and Infrastructure. Environmental Geosciences and Engineering Survey for Territory Protection and Population Safety (EngeoPro) International conference, pp. 97-103, Moscow.

Matzarakis, A., Endler, C. and Nastos, P.T., 2011. Quantification of climate for tourism and recreation under climate change conditions – The example of Athens. 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), 8 - 10 September 2011, Rhodes island, Greece, pp. 1182-1189.

Moustris, K.P., Zacharia, P.T., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2011. Cooling and heating degree-days calculation for representative locations within the greater Athens area, Greece. 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), 8 - 10 September 2011, Rhodes island, Greece, pp. 1279-1286.

Papanikolaοu, D., Royden, L. and Vassilakis, Emm., 2011. Neotectonic and active diverging rates of extension in the northern and southern Hellenides across the Central Hellenic Shear Zone, Earthquake Geology and Archaeology: Science, Society and Critical Facilities Proceedings, Editors: Grutzner, Perez-Lopez, Fernandez Steeger, Papanikolaou, Reicherter, Silva and Voett, Volume 2, p. 170-173.

Partsinevelou A.S., Lozios S. and Stournaras, G., 2011. Fracture pattern description and analysis of the hard rock hydrogeological environment in Naxos Island, Hellas. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p. 45-52.

Pavlopoulos K., Chrisanthaki I., Economou-Eliopoulos, M. & Lekkas S., 2011.  Hydrochemical study of metals in the groundwater of the wider area of Koropi. Advances in the Research of Aquatic Environment. Environmental Earth Sciences, vol. 2: 169-176.

Pekov, V., N.V. Chukanov, A.G. Turchkova, V.O. Yapaskurt, V.S. Rusakov1, D.I. Belakovskiy, P. Voudouris, A. Katerinopoulos, A. Magganas, 2011. A kankite-like arsenate-sulphate mineral from the oxidized ores of Lavrion, Greece Abstract // VI “Mineral Diversity – Research and Preservation”, Sofia.

Proias, G.T., Larissi, I.K., Moustris, K.P., Viras, L.G., Manalis, N., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2011. Spatial and temporal distribution of ambient PM2.5 concentrations within the greater Athens area, Greece. Proceedings of the Third International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX Conference, Skiathos Island, Greece, June 19 to 24, 2011, pp. 525-531.

Punturo, R., Cirrincione, R., Fazio, E., Fiannacca, P., Kernt, H., Kyriakopoulos, K., Mengel, K., Ortolano, G., Pezzino, A., Ruta, E. and Pomonis, P., 2011. Relationship between structural, petrological and petrophysical features on strain evolution in the Kavala shear zone (Rhodope massif, N.E. Greece). VIII Forum Italiano di Scienze della Terra, Torino, 19-23 September 2011, Epitome 2011, p. 217.

Renaut, R., Owen, B. and Stamatakis, M., 2011. Environments and processes of magnesium carbonate precipitation in alkaline playa lakes of British Columbia, Canada, and the Neogene Kozani Basin of Northern Greece. 5th International Limnogeology Congress August 31st – September 3rd 2011. Book of Abstracts, 1pp.

Stournaras, G., Yoxas, G., Vassilakis, E. and Nastos, P., 2011. Climate Change Implications on Groundwater in Hellas. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p. 91-98.

Vlachou, K., Sakkas V., Papadimitriou, P. and Lagios, E., 2011. Crustal Deformation Studies in the Seismically Active Area of Patras Gulf (Greece), Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2011 IEEE International, Vancouver Canada, 10.1109/IGARSS.2011.6050082.

Yoxas, G. and Stournaras, G., 2011. Evaluation of geological parameters for describing fissured rocks; a case study of Mantoudi - Central Euboea Island (Hellas). Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of .Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p. 81-88

Yoxas, G., Samara, T., Sargologlou, I. and Stournaras, G., 2011. Multiple criteria for selecting suitable sites for construction of sanitary landfill based on hydrogeoloogical data; Case study of Kea Island (SE Aegean Sea, Hellas). Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p. 97-104.

 

2010


Alexopoulos, J.D. and Dilalos, S., 2010. Geophysical research foe geological structure determination in the region of south Mesogeia (Attica). Proceedings of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, ISSN: 0438-9557, Vol. XLIII, No4, 2010, 1898-1906.

Argyraki, A. and Petrakaki, N., 2010. Heterogeneity in heavy metal concentrations in the soil of a firing range area at Kesariani, Athens, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XLIII, Proceedings of the 12th International Congress in Planet Earth: Geological Processes & Sustainable Development, Patras, May 2010, 2319-2326.

Bonev N., Magganas A. and Klain L. (2010) Regional geology and correlation of the eastern Circum-Rhodope Belt, Bulgaria-Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, 100, 157-164.

Botsialas C., Yoxas G., Vassilakis E., Stournaras G. “Study and correlation of hydrogeological, tectonic and hydrochemical conditions of fractured rocks in Tinos Island (Aegean Sea, Hellas), XXXVIII IAH Congress “Groundwater Quality Sustainability”, Krakow, Poland, 2010

Chatzikirkou A., Melfos V., Michailidis K., Voudouris P. (2010) Ore-forming fluids involved in the origin of the Mesozoic sulphide mineralization at the Eptadendro-Rachi region in eastern Rhodope, Thrace, Greece. Proceed. 14th CBGA Congress, Thessaloniki/Greece, Special Volume 100: 157-164

Chousianitis, K., Agalos, A., Papadimitriou, P., Lagios E. and Makropoulos, K. 2010. Source parameters of moderate and strong earthquakes in the broader area of Zakynthos island (W. Greece) from regional and teleseismic digital recordings. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, XLIII, No 4, p. 2005-2014.

Christidis, G.E. and Skarpelis, N., 2010. Clay mineralogy of the sedimentary iron-nickel ore of Agios Ioannis, NE Boeotia: new data and implication for diagenetic modification. Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, 5, 2552-2561.

Chronopoulou, S., Nastos, P.T., Kampanis, N.A., 2010. Estimation of the wind potential in Greece. 5th International Conference on Deregulated Electricity Market issues in South-Eastern Europe (DEMSEE), 23-24 September 2010, Sitia, Crete Island, Greece, Proceedings, in CD-ROM.

Didaskalou, E., Nastos, P.T., Tsartas, P., 2010, The climate as an important factor in  a multicriteria decision analysis for the developmnet planning of wellness tourism. Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology, Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Germany, 12-14 April 2010, Berichte des Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Nr. 20 Andreas Matzarakis, Helmut Mayer and Frank-M. Chmielewski (Eds.), pp. 416-421.

Dimiza, M.D. and Triantaphyllou, M.V., 2010. Comparing living and Holocene coccolithophore assemblages In the Aegean marine environments. Proceedings of the 12th International Congress, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII:  602-612

Economou-Eliopoulos, M. and Sfendoni, Th., 2010. Environmental impact of Pt, Pd, Rh and Au from catalytic converters along roadsides: the case of Attica, Greece. Proc. of XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 100:  47-54.

Eliopoulos, D.G. and Economou-Eliopoulos, M., 2010. Arsenic distribution in laterite deposits of the Balkan Peninsula. Proc. of XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, 100: 325-332.

Gaki - Papanastassiou K., Karymbalis E., Maroukian H. and Tsanakas K. 2010. Geomorphic evolution of western (Paliki) Kephalonia island (Greece) during the Quaternary. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece Patras, May, 2010, 418-427

Gaki-Papanastassiou K., Karymbalis E. and Maroukian H. 2010. Recent Geomorphic changes and anthropogenic activities in the delta plain of Pinios River in central Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece , Patras, May, 2010, 409-417

Georgiadis, I.K., Koronaios, A., Tsirambides, A., and Stamatakis, M.G., 2010. Textural and petrological study of modern sands from the Vertiskos Unit of Serbomacedonian Massif (Macedonia, Greece), Proceedings of the 12th International Congress, Bulletin of the Geological Society of Greece XLIII, 2606-2616.

Gournelos T., Nastos P.T., Chalkias D., Tsagas D., Theodorou D. 2010. Landslide movements related to precipitation. Analysis of a statistical sample from Greek area. Proceedings of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece 1335-1340.

Ivarsson, M., Kilias, S.P., Broman, C., Naden, J. and Detsi, K., 2010. Fossilized microorganisms preserved as fluid inclusions in epithermal veins, Vani Mn-Ba deposit, Milos Island, Greece. Proceedings of the XIX Carpathian Balkan Geological Association (CBGA) Congress, Special Volume 100, p. 297-307.

Kapetanidis, V., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2010. A cross-correlation technique for relocation of seismicity in the western Corinth rift. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, XLIII, No 4, p. 2015-2025.

Karakitsios, V., Triantaphyllou, M.V., Panoussi, P., 2010. Preliminary study on the slump structures of the early Oligocene sediments of the Pre-Apulian zone (Antipaxos Island, North-western Greece). Proceedings of the 12th International Congress, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII: 634-643.

Karakonstantis A. and Papadimitriou P., 2010. Earthquake relocation in Greece using a unified and homogenized seismological catalogue, Bull. Geol. Soc. Greece, Proc. of the 12th International Congress, Patras, May 2010, XLIII, No 4, pg. 2043-2052.

Karipi, S., Tsikouras, B., Rigopoulos, I., Hatzipanagiotou, K., Pomonis, P. (2010): Insights into hydrothermal activity in the Iti Ophiolite (Central Greece), Proceedings of the 12th Conference of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22 May 2010, XXLIII/5, 2617-2624.

Kassaras, I., Voulgaris, N., Metheniti, A.M., Swain, A. and Delinikolas, N,. 2010. Vulnerability investigation of Kapnikarea chapel (Athens) using microtremor. Preliminary results, 8th MONUBASIN Symposium (Monument Conservation), Patras 31 May – 2 June 2010, 12pp.

Kaviris, G., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2010. Anisotropy study of the February 4th 2008 swarm in NW Peloponnesus (Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, XLIII, No 4, p. 2084-2092.

Kelepertzis, E., Argyraki, A, Daftsis, E. and Ballas, D., 2010. Quality characteristics of surface waters at Asprolakkas river basin, NE Chalkidiki, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XLIII, Proceedings of the 12th International Congress in Planet Earth: Geological Processes & Sustainable Development, Patras, May 2010, 1737-1746.

Koutsovitis P. and A. Magganas (2010). The geochemistry and petrogenesis of volcanic rocks within ophiolitic formations at the northeast Othris region, Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, 99, 263-270.

Lekkas, E. (2010). – Macroseismicity and Geological Effects of the Wenchuan Earthquake (Ms 8.0R - 12 May 2008), Sichuan, China: Macro-Distribution and Comparison of EMS1998 and ESI2007 Intensities. Bulletin of the Geological Society of Greece, 12th International Congress of the Geological Society of Greece, XLIII, No3, 1361-1372, Patras.

Lekkas, E., Minos – MInopoulos, D., Stefanidou, E. (2010). – Emergency Planning for the Municipality of Kos, Kos Island, Greece. International Association for Engineering Geology, 11th IAEG Congress, paper ID No. 146, p. 1251-1256, Auckland.

Lekkas, E., Papanikolaou, D., Nomikou, P., Papanikolaou, M. (2010). – Urban and land planning of settlements in geodynamically hazardous regions of particular cultural, environmental and natural significance. The case of Oia – Santorini, Greece. International Association for Engineering Geology, 11th IAEG Congress, paper ID No. 147, p. 1257-1264, Auckland.

Lykakis, N. and Kilias, S.P., 2010. Epithermal manganese mineralization, Kimolos island, South egean Volcanic Arc, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, v. XLIII/5, p.  2646-2656.

Makropoulos, K., 2010. Earthquakes and preventive measures. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, XLIII, No 1, p. 216-223.

Maneta V, Voudouris P (2010) Quartz megacrysts in Greece: Mineralogy and environment of formation. Bull Geol Soc Greece XLIII, 685-696

Mavroulis, S., Fountoulis, I., Lekkas, E. (2010). Environmental effects caused by the Andravida (08-06-2008), ML=6.5, NW Peloponnes, Greece) earthquake. In: Geologically Active: Proceedings of the 11th IAEG Congress. Auckland, New Zealand, 5-10 September 2010, (Editors): A.L. Williams, G.M. Pinches, C.Y. Chin, T.J. McMorran, C.I. Massey. p. 451-459.  Publisher: CRC Press (3 Aug 2010), ISBN-10: 0415600340, ISBN-13: 978-0415600347.

Melfos V., Voudouris P., Papadopoulou L., Sdrolia S., Helly B. (2010) Mineralogical, petrographic and stable isotopic study of ancient white marble quarries in Thessaly, Greece – II. Chasanbali, Tembi, Atrax, Tisaion Mountain. Bull Geol. Soc. Greece XLIII, 845-855.

Moritz R., Márton I., Ortelli M., Marchev P., Voudouris P., Bonev N., Spikings R., Cosca M. (2010) A review of age constraints of epithermal precious and base metal deposits of the Tertiary Eastern Rhodopes: coincidence with Late Eocene-Early Oligocene tectonic plate reorganization along the Tethys. Proceed. 14th CBGA Congress, Thessaloniki/Greece, Special Volume 100: 157-164

Moshou, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2010. Moment tensor determination using a new waveform inversion technique. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, XLIII, No 4, p. 2104 - 2113.

Moustris, K.P., Proias, G.T., Larissi, I.K., Nastos, P.Τ., Paliatsos, A.G., 2010. Bioclimatic and air quality conditions in the greater Athens area during the warm period of the year: trends, variability and persistence. 2nd International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health, 27-29 September 2010, Mykonos Island, Greece, Proceedings in CD-ROM.

Nastos, P.T., Giaouzaki, K.N., Kampanis, N.A., Agouridakis, P.I., Matzarakis, A., 2010, Environmental impacts on human health during a Saharan dust episode at Crete Island, Greece. Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology, Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Germany, 12-14 April 2010, Berichte des Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Nr. 20 Andreas Matzarakis, Helmut Mayer and Frank-M. Chmielewski (Eds.), pp. 235-241.

Nastos, P.T., Giaouzaki, K.N., Kampanis, N.A., Agouridakis, P.I., Matzarakis, A., 2010. Acute coronary syndromes and biometeorological conditions at Crete Island, Greece. Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology, Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Germany, 12-14 April 2010, Berichte des Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Nr. 20 Andreas Matzarakis, Helmut Mayer and Frank-M. Chmielewski (Eds.), pp. 290-295.

Nikolakopoulos, K. G., Gioti, Ev., Skianis, G., and Vaiopoulos, D., 2010: Ameliorating the Spatial Resolution of Hyperion Hyperspectral Data. The case of Antiparos Island. Proceedings of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece 1627-1636.

Papanikolaou, I., Lekkas, E., Fountoulis, I., Parcharidis, Is., Foumelis, M. (2010). – Damage pattern, bedrock geology and surface ruptures of the 2009 L’ Aquila event and implications for seismic hazard planning. International Association for Engineering Geology, 11th IAEG Congress, paper ID No. 068, p. 579-586, Auckland.

Papanikolaou, M., Papanikolaou, D., Triantaphyllou, M.V., 2010. Significance of unconformities within the Late Pliocene-Middle Pleistocene uplifted marine sequences in Zakynthos Island. Proceedings of the 12th International Congress, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII: 475-485

Papastamatiou, D., Skarpelis, N. and Argyraki, A., 2010. Air quality in mining areas: the case of Stratoni, Chalkidiki, Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, 5, 2509-2519.

Pavlopoulos, A., Sotiropoulos, S., Kamperis, E., Triantaphyllou, M., 2010. Tectonosedimentary significance of the Messinia conglomerates (SW Peloponnese, Greece). Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII: 715-725.

Perraki, M., Karipi, S., Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. and Hatzipanagiotou, K. (2010): Grossular/hydrogrossular in rodingites from Othrys ophiolite (central greece): Raman spectroscopy as a tool to distinguish it from vesuvianite, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, Sp. Vol. 99, 317-322.

Proias, G.T., Larissi, I.K., Moustris, K., P., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2010. Evaluation of ozone levels in Volos, Greece - The weekend effect. 10th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 5-9 July 2010, Corfu Island, Greece, Proceedings, in CD-ROM.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., Karipi, S., Hatzipanagiotou, K. (2010): Quantitative analysis of Asbestos fibres in ophiolitic rocks used as aggregates and hazard risk assessment for human health Proceedings of the 12th Conference of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22 May 2010, XXLIII/5, 2712-2725.

Sakellariou D., Fountoulis I., Lykousis V. (2010). Evidence of cold seeping in Plio-Pleistocene sediments of SE Peloponese: The fossil carbonate chimneys of Neapolis region. Proc. 12th Congress of Geological Society of Greece, May 2010, Patras, Bull. Geol. Soc. Greece, t.XLIII/2, p. 1046-1055.

Segou, M., Voulgaris, N. and Makropoulos, K., 2010. On the sensitivity of ground motion prediction equations in Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, XLIII, No 4, p. 2163-2173.

Skianis, G. Aim., Gournelos T., Vaiopoulos, D.and Nikolakopoulos, K. G., 2010: A study of the performance of the modified transformed vegetation Index MTVI. Proceedings of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece 1647-1655.

Stamatakis, M.G. and  Stamatakis, G., 2010. The use of diatomaceous rocks of Greek origin as absorbents of olive-oil wastes, Proceedings of the 12th International Congress, Bulletin of the Geological Society of Greece XLIII, 2739-2751.

Triantafyllidis, S. and Skarpelis, N., 2010. Geochemical investigation and modelling of an acid pit lake from a high sulfidation ore deposit: Kirki, NE Greece. XLIII, 5, 2417-2424.

Triantaphyllou, M.V., 2010. Calcareous nannofossil biostratigraphy of Langhian deposits in Lefkas (Ionian Islands). Proceedings of the 12th International Congress, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII: 754-762

Triantaphyllou M. V., Antonarakou, A., Drinia, H., Dimiza M. D., Kontakiotis, G., Tsolakis, E. and Theodorou, G., 2010. High resolution biostratigraphy and paleoecology of the Early Pliocene succession of Pissouri basin (Cyprus Island). Proceedings of the 12th International Congress, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII: 763-772

Tsanakas K., Gaki-Papanastassiou K., Poulos S.E. and Maroukian H. 2010. Geomorphology and sedimentological processes along the coastal zone between Livanates and Agios Konstantinos (N Evoikos gulf, Central Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, May, 2010, 506-515.

Vasilatos, Ch., Megremi, I. and Economou-Eliopoulos, M., 2010. Geochemical characteristics of natural waters contaminated by hexavalent chromium, in Eastern Sterea Hellas, Greece. Proc. of XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, 99: 347-353.

Vasilatos, Ch., Vlachou-Tsipoura, M. and Stamatakis, M.G., 2010. On the occurrence of a volcanic ash layer in the Xylokastro Area, North Peloponnesus, Greece: Mineralogy and geochemistry, Proceedings of the 12th International Congress, Bulletin of the Geological Society of Greece XLIII, 2773-2785.

Voudouris P, Magganas A, Kati M, Gerogianni N, Kastanioti G, Sakellaris G (2010) Mineralogical constraints to the formation of vein-type zeolites from Kizari area, Thrace, northern Greece.  Bull Geol Soc Greece XLIII, 2786-2797.

Voudouris P., Melfos V., Moritz R., Spry P.G., Ortelli M., Kartal T. (2010) Molybdenite occurrences in Greece: mineralogy, geochemistry and depositional environment. Proceed. 14th CBGA Congress, Thessaloniki/Greece, Special Volume 100: 369-378

Αγγελόπουλος Γ. Χ., Αναστασάκης Γ., Πούλος Ε. Σ., 2010. Υδροδυναμικές μετρήσεις και προσομοίωση του ρυθμού στερεομεταφοράς στη παραλία της Παχιάς Άμμου (ΒΑ Κρήτη). Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, τομ.1, σελ. 211-218.

Ανδρής Δ.Π. και Πούλος Σ.Ε., 2010. Γεωπεριβαλλοντική μελέτη των τουριστικών αιγιαλών της Νήσου Μήλου. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007 , Αθήνα,  τομ.1 - σελ. 219-228.

Βουβαλίδης Κ., Συρίδης Γ., Σκόβολας Σ., Βερυκίου-Παπασπυριδάκου Ε., Σταματόπουλος Λ. 2010. Παλαιογεωγραφική έρευνα στην παράκτια ζώνη Αλυκανά Ζακύνθου (Δυτική Ελλάδα) κατά το Ανώτερο Ολόκαινο. 9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία. Τόμ. Ι, Σελ. 59-67, Αθήνα.

Γαρυφαλλου, Α., Μανωλης, Α., Κοσμοπουλος, Π.Γ., Κασκαουτης, Δ.Γ., Ναστος, Π.Θ., Καμπεζιδησ, Χ.Δ., 2010, Προσδιορισμός συνθηκών και χωροχρονικής τάσης επεισοδίων φωτιάς στον Ελλαδικό χώρο τη δεκαετία 1991-2001. 10ο Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας & Φυσικής της Ατμόσφαιρας (COMECAP2010), Πάτρα, 25-28 Μαΐου 2010, σελ.322-328.

Γουρδουμπάς Ι., Πούλος Σ., Νάστος Π. και Μαρουκιάν Χ., 2010. Μελέτη της υδατοπαροχής και στερεοπαροχής των ποταμών της Βόρειας Πελοποννήσου που εκβάλλουν στον Κορινθιακό Κόλπο). Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα,  τομ.1 - σελ. 229-237.

Καραγκιόζογλου Κ., Πούλος Σ., Βερυκίου Ε., Αλεξανδράξης Γ. 2010. Φυσικογεωγραφική μελέτη των παραλιακών ζωνών Γιαλού και Μυλοποτάμου της νήσου Ίου. 9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία. Σελ. 84-91, Τόμ. Ι, Αθήνα

Κασκαούτης, Δ.Γ, Νάστος, Π.Θ., Αμοιρίδης, Β., Κοσμόπουλος, Π.Γ., Καμπεζίδης, Χ.δ., 2010. Μετεωρολογικά συστήματα συνοδευόμενα με έντονη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης πάνω από την Ελλάδα κατά τη χειμερινή περίοδο. 10ο Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας & Φυσικής της Ατμόσφαιρας (COMECAP2010), Πάτρα, 25-28 Μαΐου 2010, σελ. 1039-1047.

Κόντου Α., Γάκη-Παπαναστασίου Κ. και Μαρουκιάν Χ. 2010. Γεωμορφολογική μελέτη του βόρειου τμήματος της νήσου των Κυθήρων. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνέδριου. 4-6 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα, 221-229

Κόντου Α., Γάκη-Παπαναστασίου Κ. και Μαρουκιάν Χ. 2010. Πειρατείες υδρογραφικού δικτύου στη λεκάνη απορροής του ποταμού Δάφνωνα (ΝΑ Πελοπόννησος). 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, Πρακτικά, Τόμος Α, 404-413.

Μαρκάκης Ε., Μπλέτα Α., Πούλος Σ. 2010. Παράκτια ιζηματολογική και ωκεανογραφική μελέτη της παραλιακής ζώνης του Παράλιου Άστρους Κυνουρίας. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα ,  τομ.1 - σελ. 257-265.

Ματσαγγούρας, I., Ναστος, Π.Θ., Νικολακης, Δ.Ι., 2010. Μελέτη των μετεωρολογικών συνθηκών που συνδέονται με την εμφάνιση ανεμοστρόβιλου στις 25 Μαρτίου 2009 στην ΒΔ Πελοπόννησο. 10ο Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας & Φυσικής της Ατμόσφαιρας (COMECAP2010), Πάτρα, 25-28 Μαΐου 2010, σελ. 417-425.

Μιλοβάνοβιτς Μ., Τομαρά Β., Πούλος Σ. και Αλεξόπουλος Ι., 2010.. To γεωμορφολογικό και υδρολογικό περιβάλλον της λιμνοθάλασσας Κορισσίων (Nήσος Κέρκυρα). Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα,  τομ.1 - σελ. 266-274.

Νάστος, Π., Μουστρής, Κ., Λαρίσση, Ι., Παλιατσός, Α., Πρόγνωση ραγδαιότητας βροχής στην Αθήνα με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων. 9ο  Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα, 4-6 Νοεμβρίου 2010, σελ. 262-270.

Νάστος, Π.Θ., Καψωμενακης, Ι., Φιλάνδρας, Κ.Μ., 2010, Αξιολόγηση της πλεγματικής βάσης δεδομένων βροχής TRMM για την περιοχή της Ελλάδος. 10ο Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας & Φυσικής της Ατμόσφαιρας (COMECAP2010), Πάτρα, 25-28 Μαΐου 2010, σελ. 673-680.

Παπαδάκη Ρ., Πούλος Σ., Καλεαντοπούλου Ό. Κουτελιδάκη Κ. και Βερυκίου Ε., 2010. Φυσικογεωγραφική μελέτη της παράκτιας ζώνης της Κινέττας (Νομός Αττικής). Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα,  τομ.1 - σελ. 275-283.

Παπαζώη, Β., Νάστος, Π., Φιλάνδρας, Κ., 2010. Μελέτη πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική (Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον). 9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα, 4-6 Νοεμβρίου 2010.

Πολίτη, Ν., Νάστος, Π.Θ., Δουβής, Κ., 2010, Χωρική και χρονική μεταβλητότητα του δείκτη ξηρότητας στην Ελλάδα. 9ο  Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα, 4-6 Νοεμβρίου 2010.

Πούλος Σ. Ε., 2010. Διερεύνηση του υδρολογικού ισοζυγίου του Αμβρακικού Κόλπου. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007 , τομ.1 - σελ. 284-290.

Πρώϊας, Γ.Θ., Λαρίσση, Ι.Κ., Νάστος, Π.Θ., Παλιατσός, Α.Γ., 2010. Συμβολή στη μελέτη της χωρικής και χρονικής κατανομής της βροχόπτωσης στην περιοχή της Θεσσαλίας. 3ο Συνέδριο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας, Σκιάθος, 14-16 Μαΐου 2010 (Έκδότες: A. Ζουμπούλης, Α. Κούγκολος, Π. Σαμαράς), 423-428 (ISBN: 978-960-6865-22-0).

Σενή Α., Γάκη-Παπαναστασίου Κ., Καρύμπαλης Ε. και Ζούβα Χ. 2010. Εκτίμηση της τρωτότητα των ακτών του ανατολικού Αργολικού πεδίου σε σχέση με την αναμενόμενη άνοδο της στάθμης θάλασσας με τη χρήση Γ.Σ.Π. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, Πρακτικά, Τόμος Β, 146-155.

Σενή Α., Γάκη-Παπαναστασσίου Κ., Κατσαφάδος Π. και Καρύμπαλης Ε. 2010. Εκτίμηση διακινδύνευσης σε πλημμυρικά φαινόμενα στο νομό Μαγνησίας. 9ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνέδριου, 4-6 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα. 254-261.

Φακιτσας, Γ.Α., Ναστος, Π.Θ., Ματσαγγουρας, Ι.Τ., 2010. Χωροχρονική διακύμανση των ηλεκτρικών εκκενώσεων στην Ελλάδα για την χρονική περίοδο 1998-2007. 10ο Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας & Φυσικής της Ατμόσφαιρας (COMECAP2010), Πάτρα, 25-28 Μαΐου 2010, σελ. 689-695.

Φιλάνδρας, Κ.Μ., Δουβής, Κ.Χ., Νάστος, Π.Θ., Τσελιούδης, Γ.Β., Ζερεφός, Χ.Σ., 2010. Μελέτη των τάσεων των βροχοπτώσεων στην περιοχή της Μεσογείου. 10ο Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας & Φυσικής της Ατμόσφαιρας (COMECAP2010), Πάτρα, 25-28 Μαΐου 2010, σελ. 785-792.

Χατζηελευθερίου Μ., Αλεξανδράκης Γ., Πούλος Σ., Γάκη-Παπαναστασίου Κ. και Μαρουκιάν Χ. 2010. Εκτίμηση της τρωτότητα της παράκτιας περιοχής των Α. και ΒΑ ακτών της Αττικής σε σχέση με μία μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, Πρακτικά, Τόμος Α, 304-311.

 

2009


Boglis A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Lekkas D., Foudoulis I., Gournelos Th., 2009, Urban flood modeling in Karlovassi area – Samos island, Abstract, Proceedings of 11th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2009), Χανιά Κρήτη (3-5 Σεπτεμβρίου 2009), Vol. II, 83-91.

Centeri C., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Daniilidis A., 2009, Soil erosion in urban areas (Athens – Budapest), Proceedings of 11th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2009), Χανιά Κρήτη (3-5 Σεπτεμβρίου 2009), Vol. II, 156-162.

Chatzidiakos, E., Fanouraki, M., Kelepertsis, A., Argyraki, A. and Alexakis, D., 2009. Speciation and mobility of arsenic and antimony in groundwater at Melivoia, East Thessaly and Keramos area NW Chios, Greece. Proceedings of the 8th International Hydrogeological Congress of Greece, Athens 8-10 October 2008, 1: 219-228.

D’Alessandro W., Rotolo S., Kyriakopoulos K., Bellomo S., Brusca L., Calabrese S, Liotta M., Bruno C. and Plicanti F. (2009). Fumarolic alteration products at Sousaki (Greece): occurrence and environmental impact. International Conference on Environmental management , Engineering, planning and economics (SEMEPE 09) & SECOTOX Conference. Mykonos island 21-26 June 2009, p.185-190.

Didaskalou, E.A., Lagos, D., Nastos, P.T., 2009, Wellness tourism: Evaluating destination attributes for tourism planning in a competitive segment market. 4th International Scientific Conference “Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality”, Rhodes island, Greece, April 2009, Proccedings in CD.

Dimiza, Μ.D., Tsourou, T., Triantaphyllou, M.V., Koukousioura, O. and Dermitzakis, M.D., 2009. Nannoplankton assemblages and benthic microfauna acting as environmental health proxies in coastal ecosystems: preliminary results from Andros Island (central Aegean Sea). Proceedings of 9th Symposium on Oceanography and Fishery, II, 1330-1335.

Drinia, H., Pomoni-Papaioannou, F., Antonarakou, A. and Tsaparas, N., 2009. Microfacies analysis and paleoecological implications of Miocene reefal limestones in Gavdos Island, southern Greece). RCMNS, Napoli, September 2009, 43-44.

Drinia, H., Tsaparas, N. and Antonarakou, A., 2009. Palaeoenvironmental implications recorded by foraminifera and bryozoan faunas from the early late miocene of Gavdos island. 9th Symposium on Oceanography & Fisheries, May 2009, Patras, Greece, Proceedings, Ι.

Karakitsios, V. and Pomoni-Papaioannou, F., 2009. Triassic subsurface evaporates and outcropping solution-collapse breccias of the Ionian zone (Western Greece). Guide to Symposium and Field trip Evaporites: Sedimentology, Evaluation and Economic Significance. Island of Zakynthos, May 2009, Hellenic Sedimentological Association, 55-58.

Karymbalis E. and Verikiou-Papaspyridakou E., 2009. Coastal Geomorphology along the Southern Coast of Alkyonides Gulf (Greece). Proceedings of the Ninth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST 09, pp. 1041-1052, 10-14 November 2009, Sochi, Russia

Kontakiotis, G., Antonarakou, A., Triantaphyllou, M.V., Mortyn, P.G., Bouloubassi, I., Gogou, A., Katsouras, G., Dermitzakis, M., Lykousis, V. and Martinez-Boti, M. À., 2009. Planktonic foraminiferal Mg/Ca as a proxy for paleoceanographic reconstruction during deposition of Holocene S1 sapropel in Aegean Sea. Proceedings of 9th Symposium on Oceanography and Fishery, I, 73-78.

Koskeridou, E. and Ioakim, C., 2009. An Early Pleistocene mollusc fauna with Ponto-Caspian elements, in Intra Hellenic basin of Atalanti, Αrkitsa region (Central Greece). 9th Symposium on Oceanography & Fisheries, May 2009, Patras, Greece, Proceedings, Ι, 96-101.

Koskeridou, E., Drinia, H. and Moissette, P., 2009. Marginal marine benthic assemblages in a highly variable setting (Late Pliocene, Rhodes island, Greece). 9th Symposium on Oceanography & Fisheries, May 2009, Patras, Greece, Proceedings, Ι, 91-94.

Koutsovitis, P., Magganas, A., Pomonis, P., Karipi, S. & Tsikouras, B. (2009): Petrogenetic and Geotectonic Study of Early Formed (Triassic?) Volcanics in Ophiolitic Complexes in Central Greece: Examples from Koziakas, Othris, Iti and Kallidromo Regions. European Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-2819-9, EGU General Assembly 2009.

Larissi, I.K., Nastos, P.T., Grigoropoulos, K.N., Antoniou, A., Paliatsos, A.G., 2009, Indoor and outdoor particulate matter variability in Athens, Greece. 11th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2009, September 2009, Chania, Crete, Greece, pp. 538-545.

Nastos, P.T., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., 2009, The role of climate variability and human activities in the dune field evolution in Naxos Island, Greece.11th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2009, September 2009, Chania, Crete, Greece, pp. 649-654.

Ortelli M., Moritz, R., Voudouris, P. and Spangenberg, J., (2009). Tertiary porphyry and epithermal association of the Sapes-Kassiteres district, Eastern Rhodopes, Greece. In: Proceedings of the 10th biennial SGA meeting, Townsville, Australia, August 2009, Williams, P. et al (eds), 536-538.

Pomoni-Papaioannou, F., 2009. Prolonged phases of emersion of the passive Pelagonian margin (Argolis Peninsula, Late Triassic) and the Gavrovo-Tripolitza carbonate platform (Eastern Peloponnesus, Early Jurassic): palaeokarsts and paleosols in loferitic formations (Hellenides). Ιnternational Symposium “Mineralogy and Geodiversity” dedicated to: the 70th anniversary of Prof. Dr. Emil Constantinescu. Romanian Journal of Mineralogy, 84, 59-62.

Proias, T., Nastos, P.T., Larissi, I.K., Paliatsos, A.G., 2009, PM10 concentrations related to meteorology in Volos, Greece. 7th International Conference of the Balkan Physical Union, 9-13 September 2009, Alexandroupolis, AIP Conference Proceedings, 1203 pp. 1091-1096.

Roussiakis, S.J., 2009. Prostrepsiceros and Protragelaphus (Artiodactyla, Mammalia) from the Late Miocene locality of Chomateri (Attica, Greece). Annales de Paléontologie, 95, 181-195.

Sakellaris G.A., Meyer .M.F., Kolb J., Voudouris P. (2009) Implications for exsolution of Bi-Au-Ag-Te minerals from sulf-arsenides during retrograde metamorphism. A case study: Guelb Moghrein, Mauritania. Proceedings RMS Annual Session 2009, Ontogeny of minerals applied to scientific and industrial uses, St Petersburg, 260-262.

Skianis, G. Aim., and Nikolakopoulos, K. G., 2009: A study of the performance of the Modified Simple Vegetation Index (MSVI), based on probability theory. Proceedings of the 29th Earsel Symposium, Chania, Greece, 15-18 June 2009 (ανακοίνωση σε αφίσα, με πλήρες κείμενο εργασίας). IOS Press, pp 287-294, DOI: 10.3233/978-1-60750-494-8-287.

Sperelaki M., Poulos S.E., 2009. Διερεύνηση του υδρολογικού ισοζυγίου του κορινθιακού κόλπου. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 – τομ. Ι, σελ. 479 – 483.

Voudouris P., Melfos V., Spry PG., Bindi L., Kartal T., Arikas K., Moritz R., Ortelli M. (2009) A new occurence of rheniite (ReS2) and telluride enrichment in the Pagoni Rachi-Kirki Porphyry-style Mo-Cu-Ag-Au Prospect, Northern Greece. In: Proceedings of the 10th biennial SGA meeting, Townsville, Australia, August 2009, Williams, P. et al (eds), 542-544.

Voudouris P., Spry PG., Melfos V., Moritz R., Papavassiliou C., Falalakis G. (2009). Mineralogical Constraints on the Formation of the Perama Hill High-Sulfidation Epithermal Au-Ag-Te Deposit, Northeastern Greece. In: Proceedings of the 10th biennial SGA meeting, Townsville, Australia, August 2009, Williams, P. et al (eds), 545-547.

Αλεξανδράκης Γ., Καρδιτσά Α., Πούλος Σ., Γκιώνης Γ., Καμπάνης Ν., 2009. Εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών του Αιγαίου στην αύξηση της θαλάσσιας στάθμης. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 – τομ. Ι, σελ.327 – 332.

Καρδιτσά Α., Καμίδης Ν., Πούλος Σ. E., Συλαίος Γ., 2009. Σύγχρονη ιζηματολογία στην εσωτερική υφαλοκρηπίδα του Θρακικού πελάγους (κόλπος Αλεξανδρούπολης). Πρακτικά 9ου Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - τομ Ι, σελ.43 – 47.

Κατσούρας, Γ., Γώγου, Α., Emeis, K.C., Bouloubassi, Ι., Τριανταφύλλου, Μ., Συμσάρης, Ε. & Λυκούσης, Β., 2009. Παλαιοωκεανογραφική μελέτη των κλιματικών μεταβολών στη Βορειοανατολική Μεσόγειο κατά τα τελευταία 20.000 χρόνια: προσέγγιση μέσω βιογεωχημικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων. Proceedings of 9th Symposium on Oceanography and Fishery I, 79-84.

Μπλέτα Α., Ανδρής Π., Καρδιτσά Α., Ευελπίδου Ν., Πούλος Σ., Λειβαδίτης Γ., 2009, Μελέτη της διάβρωσης των παραλιών της Β/ΒΔ Σάμου, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας & Αλιείας / Πάτρα / 13 – 16/5/09, Τόμος Ι, 184-189.

Νάστος Θ. Π., Πούλος Σ.Ε., 2009. Διερεύνηση της διαχρονικής μεταβλητότητας της επιφανειακής θαλάσσιας θερμοκρασίας του Αιγαίου Πελάγους, σε σχέση με τη θερμοκρασία αέρα. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 – τομ Ι, σελ. 405 – 410.

Πούλος Σ., Σπερελέκη Μ., Δρακόπουλος Π., 2009. Μελέτη της διασποράς του αιωρούμενου υλικού του Κορινθιακού Κόλπου με τη χρήση οπτικών μεθόδων. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 – τομ. Ι, σελ.38 – 42.

Πούλος Σ.Ε., 2009. Ανασκόπηση του ρόλου των ποτάμιων στερεοπαροχών στη σύγχρονη ιζηματογένεση της Μαύρης Θάλασσας. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 – τόμ.Ι, σελ. 53 – 58.

Τσιρίδης, Λ., Χασιώτη,ς Θ., Τριανταφύλλου Μ. & Κωστοπούλου, Μ., 2009. Προκαταρκτικά αποτελέσματα κατανομής σύγχρονων βενθονικών τρηματοφόρων στην παράκτια ζώνη της ΝΑ Λέσβου, ΒΑ Αιγαίο. Proceedings of 9th Symposium on Oceanography and Fishery, I, 590-595.

 

2008


Agalos, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., 2008. Rupture Histories of strong Earthquakes. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece, Full Paper, accepted.

Anastasakis, G. and Toumazis, A., 2008. Sedimentation and life expectancy of selected Cypruς dams. 18th International Dam conference. Proceedings, Imperial College, London, p. 327-334.

Economou-Eliopoulos, Μ., 2008. Environmental impact of Pt, Pd and Rh from catalytic converters along roadsides and possibilities for their recycling. 26 European Conf.  “Health Implications of Environmental Contamination”, 31 March – 2  April 2008, Athens, Hellas http://conferences.geol.uoa.gr/segh2008

Georgiades, G., Stamatakis, M.G. and Chatzicharalampous, K., 2008. The Greek Moler: a multifunctional industrial rock for absorption and insulation. The 19th International Congress on Industrial Minerals, March 2008, Athens 5pp.

Kassaras, I., Louis, F., Makropoulos K. and Magganas, A., 2008. Shear velocity and intrinsic attenuation variations within the Aegean lithosphere deduced from surface waves. Proceedings of the 31st General Assembly of the European Seismological Commission ESC 2008, Hersonissos, Crete, Greece, 7-12 September 2008, p. 206-214.

Kassaras, I., Voulgaris N. and Makropoulos, K., 2008. Determination of Site Response in Lefkada Town (W. Greece) by Ambient Vibration Measurements. Proceedings of the 31st General Assembly of the European Seismological Commission ESC 2008, Hersonissos, Crete, Greece, 7-12 September 2008, p. 198-205.

Kouskouna, V. and Syrmakezi, E., 2008. The seismicity of Central Greece in the late 19th – early 20th century as engraved on various historical buildings. Proc. 14th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, Beijing, China, ID 03-01-0043, 7p.

Koutsovitis, P., Magganas, A. and Pomonis, P., 2008. Rodingites within scattered ophiolitic occurrences from the northern and eastern Othris area, Greece. Proc. of the 13th International Conference on Thermobarogeochemistry and 4th APIFIS Symposium, Vol.1, 243-246.

Leonidopoulou, D., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. and Stournaras, G., 2008. Geomorphologic factors affecting intrinsic vulnerability in fissured media, application on Falatados – Livada area, SE Tinos island (Cylades – Greece). Proceedings of 8th International Hydrogeological Congress of Greece, 291-302.

Marneris, J. and Kouskouna, V., 2008. “PARSANT”: A “Non Destructive” Method for Anti-Seismic Strengthening of Existing Buildings. Proc. 14th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, Beijing, China ID 11-0157, 8p.

Melfos, V., Voudouris, P., Vavelidis, M. and Spry, P.G., 2008. Microthermometric results and formation conditions of a new intrusion-related Bi-Te-Pb-Sb±Au deposit in the Kavala pluton, Greece. Proceedings of the XIII International conference on thermobarogeochemistry and IV APIFIS symposium, Moscow, 2, 165-168

Migiros, G., Stournaras, G., Stamatis, G., Evelpidou, N., Botsialas, C., Antoniou, V. and Vassilakis, E., 2008. Geological and tectonic study of the fissured rocks of the hellenides and their hydrogeological pattern. Proceedings of 8th International Hydrogeological Congress of Greece, 67-94.

Nastos, P.T. and Matzarakis, A., 2008.  The effect of air temperature and the thermal index PET on mortality in Athens, Greece. 18th International Congress of Biometeorology (ICB2008), September 2008, Tokyo, Japan, Proccedings in CD.

Nastos, P.T., Paliatsos, A.G. and Priftis, K.N., 2008. Meteorological triggers in childhood asthma admissions in Athens, Greece. 18th International Congress of Biometeorology (ICB2008), September 2008, Tokyo, Japan, Proccedings in CD.

Nastos, P.T. and Zaninović, K., 2008. Weather patterns and variability related to childhood asthma admissions in Zagreb, Croatia. 18th International Congress of Biometeorology (ICB2008), September 2008, Tokyo, Japan, Proccedings in CD.

Nikolakopoulos, K., Tsombos, G., Skianis, Aim. G., and Vaiopoulos, D. A., 2008. EO-1 Hyperion and ALI bands simulation to Landsat 7 ETM+ bands for mineral mapping in Milos Island. Proc. of SPIE Vol. 7110, 711010. doi: 10.1117/12.798745

Papadopoulos, T.D., Alexopoulos, J.D., Dilalos, S. and Pippidis, M.J, 2008. Resistivity and VLF measurements for spring mechanism determination at NE Chios Isl. 8th International Hydrogeological Congress of Greece & 3rd MEM Workshop on fissured rocks Hydrology, Athens 2008, Migiros, Stamatis, Stournaras (eds), Proceedings, vol. 1, 337-346.

Papaioannou, A., Plageras, P., Dovriki, E., Lavdas, D., Roupa, Z., Minas, A., Krikelis, V., Paliatsos, A.G. and Nastos, P.T., 2008. Assessment and Monitoring the Quality of Potable Water in the Prefecture of Trikala (Central Greece) in the Context of Public Health. Protection and Restoration of the Environment IX, 29 June – 3 July 2008, Cephalonia, Greece, pp.

Papaioanou, Ch., Voulgaris, N., Karakaisis, G., Koutrakis, S., Latousakis, J., Makropoulos, K., Papazachos, B., Sokos E., Stavrakakis, G. and Tselentis, G.-A., 2008. The Utilization of new seismological data in the compilation of the New Seismic Hazard Map of Greece. 3rd Conference of Seismic Engineering and Engineering Seismology, November 2008, article 2025, pp 19.

Parcharidis, I., Foumelis, M., Kourkouli, P., Wegmuller, U., Lagios, E. and Sakkas, V., 2008.  Continuous risk assessment of structures in areas of ground deformation susceptibility by Persistent Scatterers InSAR (PSInSAR): Preliminary Results of the Rio-Antirrio Bridge (Greece). European Space Agency (Sp. Public.), ESA SP (649 SP), 5p (CD).

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., Karipi, S. and Hatzipanagiotou, K., 2008. Quantification methods of asbestos fibres in ophiolitic rocks used as aggregates and hazard risk assessment for human health. Proceedings of the 26th European Conference – SEGH 2008, Athens, 48.

Segou, M., Voulgaris, N. and Makropoulos, K., 2008. PROSCHEMA: A Matlab based environment for processing strong-motion records. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 2008, full paper, accepted.

Segou, M., Voulgaris, N., Makropoulos, K., Stavrakakis, G. and Kalogeras, I., 2008. A review of the Greek strong motion database: needs, improvements and future development. 31st General Assembly of the European Seismological Comission, Crete 7-12 Sept. 2008, p. 422-427.

Skianis, G. Aim., Nikolakopoulos, K. G. and Vaiopoulos, D. A., 2008. The role of the correlation coefficient on the statistical behavior of a simple band ratio. Proc. of SPIE, Vol. 7109, 71090K. doi: 10.1117/12.799709.

Skianis, G. Aim. and Nikolakopoulos, K., 2008. The entropy as a measure of the performance of the NDVI vegetation index-a pilot study with an ALOS digital image. Proc. Of “ALOS PI 2008 Symposium”, Island of Rhodes, Greece 3-7 November 2008 (ESA SP-664, January 2009), Πρακτικά σε CD.

Stathopoulou, E., Theodorou, G. and Psycharis, V., 2008. Αnalytical study of internal structure and the state of fossilization of skeletal remains from the site of Pikermi (Attica, Greece) Proceedings of the 4ν Symposium of the Hellenic Society of Archaeometry. 28-31 May 2003 British Archaeological Reports (BAR S 1746), pp.611-618.

Tzanis, A., Chailas, S., Kranis, Ch., Sotiropoulos, P. and Karmis, P., 2008. Geophysical investigation of hydrogeological conditions and salination processes at the Marathon – Kato Souli basin (NE Attica, Greece). In: Migiros, G., Stamatis, G., Stournaras, G. (eds.), Proccedings, 8th Intern. Hydrogeological Congress of Greece, Athens, 8-10.10.2008, vol. 1, 399-410.

Vasilatos, Ch., Megremi, I., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis, M., 2008. Hexavalent chromium and other toxic metals in groundwaters of the Asopos valley (Attica). 26 European Conf.  “Health Implications of Environmental Contamination”, 31  March – 2 April 2008 Athens, Hellas http://conferences.geol.uoa.gr/segh2008 .

Vött, A., Brückner, H., Brockmüller, S., May, M., Fountoulis, I., Gaki-Papanastassiou, K., Herd, R., Lang, F., Maroukian, H., Papanastassiou, D. and Sakellariou, D., 2008. Tsunami impacts on the Lefkada coastal zone during the past millenis and their palaeogeographical implications. International Conference honoring Wilhelm Dörpfeld, Ministry of Culture, Prefecture of Lefkas, 6-10 August 2006. Lefkas, Greece. Proceedings 419-438.

Vött, A., Brückner, H., Brockmüller, S., May, M., Fountoulis, I., Gaki-Papanastassiou, K., Herd, R., Lang, F., Maroukian, H., Papanastassiou, D. and Sakellariou, D., 2008. Tsunami impacts on the Lefkada coastal zone during the past millennia and their palaeogeographical implications. In: Papadatou-Giannopolou, H. (Ed.): Proceedings of the International Conference Honouring Wilhelm Dörpfeld, August 6-11, 2006, Lefkada. Patras, pp. 419-438

Voudouris, P. and Sakellaris, G., 2008. The Stanos shear zone-hosted Cu-Au-Bi deposit, Chalkidiki/N. Greece: New mineralogical and textural data. Proceedings of the XIII International conference on thermobarogeochemistry and IV APIFIS symposium, Moscow, 1, 247-250

Ziveri, P., Meier, S., Auliaherliaty, L., Beaufort, L., Stoll, H. and Triantaphyllou, M., 2008. Impact of acidification on pelagic calcifying organisms in the Mediterranean Sea. CIESM Workshop Monographs [F. Briand Ed.] 6 CIESM, 2008. Impacts of acidification on biological, chemical and physical systems in the Mediterranean and Black Seas, 36, 99-101.

Αλεξόπουλος, Ι., Βασιλάκης, E., Δίλαλος, Σ. & Παπαδόπουλος, Τ., 2008. Συμβολή της γεωφυσικής έρευνας στην οριοθέτηση υπόγειας υδάτινης ροής σε λιμνοθαλάσσιο περιβάλλον. 8th International Hydrogeological Congress of Greece & 3rd MEM Workshop on fissured rocks Hydrology, Athens 2008, Migiros, Stamatis, Stournaras (eds), Proceedings, vol. 2, 421-430.

Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Καρύμπαλης, Ε., Κατσαφάδος, Π. & Μαρουκιάν, Χ., 2008. Διερεύνηση των φυσικών και ανθρωπογενών αιτιών εκδήλωσης πλημμυρών στον κάτω ρου του χείμαρρου Ξηριά. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελλάδας, 455-464.

Γουλιώτης Λ. & Αλεξόπουλος, Απ., 2008. Η Σημασία της Γεωλογικής Δομής στην κατανόηση των υδρογεωλογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής των παράκτιων και υποθαλάσσιων και καρστικών πηγών των Μύλων Ιτέας (Νοτιοανατολική Γκιώνα). Πρακτικά 8ου Διεθνούς Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, Αθήνα, 7-9 Οκτωβρίου 2008, τ. 2ος, σελ. 487-496

Καρανίκα, Μ., Μαγκανάς, Α. & Πομώνης, Π., 2008. Σχέση δομικών-ιστολογικών χαρακτηριστικών και μηχανικών ιδιοτήτων πυριγενών πετρωμάτων στη χρήση τους ως σκληρά αδρανή οδοποιίας : Παραδείγματα στον ελληνικό χώρο. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, 1963-1976.

Καρύμπαλης Ε. & Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., 2008. Γεωμορφολογική μελέτη των ποταμών Πηνειού, Καλαμά, Εύηνου και Μόρνου. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Έκδοση Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων Ε.Μ.Π., 86-94

Κοσμόπουλος, Π.Γ., Νάστος, Π.Θ., Κασκαούτης, Δ.Γ. & Καμπεζίδης, Χ.Δ., 2008. Οπτικές ιδιότητες αερολυμάτων πάνω από την κεντρική Ελλάδα. 9o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, (COMECAP2008), Μάιος 2008, Θεσσαλονίκη, σελ. 671-678.

Λαρίσση, Ι.Κ., Αντωνίου, Α., Νάστος, Π.Θ. & Παλιάτσος, Α.Γ., 2008. Εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. 20ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Ιούνιος 2008, Σπέτσες.

Λέκκας, Ε. & Κράνης, Χ., 2008. Κατηγοριοποίηση Προβλημάτων που Απαντώνται σε Θεμελιώσεις περί τα Ρήγματα. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής – Τ.Ε.Ε. – Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ε.Μ.Π., 16σ, Αθήνα.

Λέκκας, Ε. & Καραγέωργου, Χ., 2008. Στοιχεία τέχνης και αισθητικής στα γεωδυναμικά φαινόμενα της Σαντορίνης. Μεταβλητότητα και εξέλιξη στη δυναμική του ωραίου. 2ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, p. 97-102, Αθήνα.

Μπότσoυ, Φ., Πούλος, Σ., Δασενάκης, Μ. & Σκούλλος, Μ., 2008. Εκτίμηση της επιφανειακής απορροής του Βοιωτικού Ασωπού στον Ν. Ευβοϊκό Κόλπο. Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, 8-10/10/2008, Αθήνα, τομ. 2, σελ. 641-650.

Νάστος, Π.Θ., 2008. Χωροχρονική μεταβλητότητα της έντασης της βροχής στην Ελλάδα. 8ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας & 3rd MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, Αθήνα 8-10 Οκτωβρίου 2008, σελ. 651-660.

Νάστος, Π.Θ., Ματζαρακης, Α., 2008. Βιοκλιματικές συνθήκες, τάσεις και μεταβλητότητα στην Πανεπιστημιούπολη της Αθήνας. 9o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, (COMECAP2008), Μάιος 2008, Θεσσαλονίκη, σελ. 925-932.

Πaπανικολάου, Δ., Βασιλάκης, Ε., Βαλαδάκη, Α., Ζαχαριάς, Ν. & Μανιάτης, Ι., 2008. Ο υπολογισμός του ρυθμού ολίσθησης ρηξιτεμαχών ως απαραίτητο εργαλείο για την σχεδίαση πόλεων σε περιοχές με ενεργά ρήγματα. Εφαρμογή στην περιοχή της παράκτιας ζώνης του Ηρακλείου Κρήτης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, 5-7 Νοεμβρίου 2008, Άρθρο 2086, 18 σελ.

Ρηγόπουλος, Ι., Πομώνης, Π., Τσικούρας, Β., Χατζηπαναγιώτου, Κ. & Στουρνάρας, Κ., 2008. Συγκριτική μελέτη των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων βασικών και υπερβασικών πετρωμάτων ως αδρανών υλικών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (ΒΔ Ελλάδα). Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-13.

Σκαρπέλης, Ν., 2008. Eφελκυστικές δομές του Ανωτέρου Μειοκαίνου στο Κεντρικό Αιγαίο: Ο καθοριστικός ρόλος τους για την απόθεση μεταλλοφοριών βασικών και πολύτιμων μετάλλων. Ελλ. Γεωλ. Εταιρία, Επιτροπή Τεκτονικής, Πρακτικά Συμποσίου προς τιμήν Ομότιμου Καθηγητή Ηλία Μαριολάκου, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007. (υπό εκτύπωση – Mάϊος 2008). [Tμήμα της εργασίας αυτής ανακοινώθηκε στην: Geological Society of America - Penrose   Conference “Extending a Continent: Architecture, Rheological Coupling, and Heat Budget” Island of Naxos, 8-12 October 2007 (Program - Poster session). Τίτλος ανακοίνωσης:  Skarpelis, N. (2007) Late Miocene extensional structural control on fluid channelling and mineralization in the Attic-Cycladic belt]

Τζιρίτης, Ε., Κελεπερτζής, Α. & Σταματάκης, Μ., 2008. Υδρογεωχημικές και περιβαλλοντικές συνθήκες του καρστικού υδροφόρου συστήματος της περιοχής Αν. Κωπαϊδας & Υλίκης. Proceedings of 8th International Hydrogeological Conference of Greece & 3rd Workshop on Fissured Rocks Hydrology, Athens 8-10 October, p.733-742.

Τουμαζής, Α., Κύρου, Κ., Ιακώβου, Ν., Σοφός, Ι., Ζερβός, Σ. $ Αναστασάκης, Γ., 2008. Αποκατάσταση της τροφοδοσίας των εκβολών φραγμένων ποταμών με ιζήματα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Διαχείρηση και βελτίωση Παράκτιων ζωνών”, πρακτικά, 42-56.

Φιλανδράς, Κ.Μ., Νάστος, Π.Θ., Καψωμενάκης, Ι. & Νικολάκης, Δ.Ι., 2008. Τάσεις της θερμοκρασίας του αέρα σε σχέση με τις μεταβολές της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας (1951-2007). 9o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, (COMECAP2008), Μάιος 2008, Θεσσαλονίκη, σελ. 537-544.

Φίλης, Χ. & Αλεξόπουλος, Απ., 2008. Συμβολή στη γνώση υδροχημικών χαρακτηριστικών των υδροφόρων οριζόντων της ευρύτερης περιοχής Νομίων (Δήμος Μονεμβάσιςας – ΝΑ Πελοπόννησιος). Πρακτικά 8ου Διεθνούς Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, Αθήνα, 7-9 Οκτωβρίου 2008, τ. 2, σελ. 799-808.

Φουντούλης, Ι., & Μαυρουλής, Σ., 2008.  Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Κλαδέου (Ολυμπία – Δυτική Πελοπόννησος). Πρακτικά 8ου Διεθνούς Υδρογεωλογικού Συνέδριου της Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τόμος 2, σ. 819-828.

Φουντούλης, Ι., Μαριολάκος, Ι., Μαυρουλής, Σ. & Λαδάς, Ι., 2008. Πλημμυρικές περίοδοι κατά τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους στον ποταμό Κλαδέο – Αρχαία Ολυμπία. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Υδρογεωλογικού Συνέδριου της Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τόμος 2, σ. 809-818.

 

2007


Agalos, A., Papadimitriou, P., Voulgaris, N. and Makropoulos, K., 2007. Source parameters estimation from broadband regional seismograms for events occurred at Aegean and Gorda plate. Bulletin of the Geological Society of Greece Vol. XXXVII, 2007. Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007. Part 3, p. 1032-1044.

Alexopoulos, J.D., Tomara, V., Vassilakis, Em., Papadopoulos, T.D., Dassenakis, M., Poulos, S., Voulgaris, N., Dilalos, S., Ghionis, G., Goumas, G. and Pirlis, E., 2007. Environmental research of the Korissia coastal wetland (Corfu isl., Greece), with the application of combined geological and geophysical methods supported by Geographic Information Systems. Bulletin of the Geological Society of Greece Vol. XXXVII, 2007. Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007 Part 4, p. 1892-1903.

Alfieris, D. and Voudouris, P., 2007. High- and intermediate sulfidation Au-Ag-Te mineralization in a shallow submarine setting, Milos island, Greece: Mineralogy and geological environment of formation. In: Andrew et al. (eds) Mineral Exploration and Research: Digging Deeper. Irish Association for Economic Geology, Proceeding of the 9th Biennial SGA meeting, Dublin 2007, pp. 893-896.

Argyraki, A., Plakaki, A. and Godelitsas, A., 2007. Characterization of garden soil pollution in the mining village of Stratoni, N Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXX, Proceedings of the 11th International Congress in Geoenvironment past, present, future, Athens 24-26 May, 1331.

Aurisicchio, C., Bartolomei, A., Kyriakopoulos, K. and Magganas, A., 2007. An Unusual Tourmaline Composition from Sithonia Peninsula (Northern Greece). Bull. Geol. Soc. Greece, 40, 641-651.

Bonsall, T.A., Spry, P.G., Voudouris, P., Seymour, K.St., Tombros, S. and Melfos, V, 2007. Fluid inclusion and stable isotope characteristics of carbonate replacement Pb-Zn-Ag deposits in the Lavrion district, Greece. In: Andrew et al. (eds) Mineral Exploration and Research: Digging Deeper: Irish Association for Economic Geology, Proceeding of the 9th Biennial SGA meeting, Dublin 2007, pp. 283-286.

Centeri, C., Kristof, D., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. and Giotitsas I., 2007. Experiences of use a soil erosion model in Paros island (Greece) and on the Tihany Peninsula (Hungary), Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil. Crop Canopy, Atmoshere, Bratislava 15.11.2007, In CD, ISBN 978-80-89139-13-2.

Chailas, S., Tzanis, A. and Lagios, E., 2007. Structure of the Marathon Basin (NE Attica, Greece), based on gravity measurements, in Proceedings 11th Int. Conf. Geol.  Soc Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXΧ, No3, 1063-1073.

Collins, M. and Poulos, S., 2007. Fluvial sediment fluxes in the case of the Mediterranean and Black Seas, in relation to coastal evolution: a comparison. In: M. Snoussi and F. Briand, Fluxes of small and medium-size Mediterranean Rivers: Impact on Coastal Seas, Special Publication of the 30th CIESM Workshop, 29 March -1 April, 2006, Trogir, Croatia, pp. 40-46.

Drakopoulos, P., Dounas, C., Nomikos, C., Poulos, S., Stefanou, E., Thanos, I. and Zervakis, V., 2007. A transmittance and fluorescence meter for environmental monitoring. Proceedings of the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Skiathos, June 24-28, 2007, pp. 2633-2638

Drakopoulos, P.G., Chandrinos, A., Dounas, C., Nomikos, C., Poulos, S., Thanos I. and Zervakis V., 2007. An inexpensive transmittance and fluorescence meter. Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science and Technology, (CEST 2007), Kos, Greece. 5-7/9/2007, pp.B120-B126.

Drinia, H., Antonarakou, A., Kontakiotis, N., Tsaparas, N., Segou, M. and Karakitsios, V., 2007. Paleobathymetric evolution of the early Late Miocene deposits of the pre-Apulian zone, Levkas Island, Ionian Sea. Proceedings of the 11th International Congress, Bulletin of the Geological society of Greece, 40, 39-52.

Economou-Eliopoulos, M., 2007. On the origin of the PGE-enrichment in chromitites associated with ophiolite complexes: the case of Skyros island, Greece. In: 9th SGA Meeting, Andrew et al (eds) "Digging Deeper" Dublin, 2007, vol 2: 1611- 1614.

Economou-Eliopoulos, M., Eliopoulos, D. and Zhelyaskova-Panayotova, M., 2007. Chlorides in the Skouries and Medet Porphyry Deposits of the Balkan Peninsula. In: 9th SGA Meeting, Andrew et al (eds) "Digging Deeper" Dublin, 2007, vol 2: 905-908.

Evelpidou N., Barczi A., Vona M., Penksza K., Centeri C., 2007. Prepairing the soil loss prediction map of the Sarviz Valley, Hungary, 8th PanHellenic Geographical conference, Athens 4-7 of October, Proceedings, Vol. 1, 67-77.

Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., Mentes, A., Foukarakis, K. and Nasika L., 2007. Decision Support System using GIS for Hydrological and Hydraulic Modeling. Proccedings of the AquaTerra Conference, World Forum on Delta & Coastal Development, 07-09/02/2007, Amsterdam, 25-37. Hamburger Wasserbau-Schriften 7.

Filippidis, A., Kantiranis, N., Stamatakis, M., Drakoulis, A. & and Tzamos, E., 2007. The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXVII, 2007, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007, 723 -735.

Fountoulis, I., Mavroulis, S. and Theocharis, D., 2007.  The morphotectonic structure of the tranzitional zone between the Gortynia Mt. Horst and the Pyrgos-Olympia basin (Central-western Peloponnese, Greece). Proc. 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26 May 2007, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXX/1, p. 275-286.

Gamaletsos, P., Godelitsas, A., Chatzitheodoridis, E. and Kostopoulos, D., 2007. Laser μ-Raman investigation of Greek bauxites from the Parnassos-Ghiona active mining area. Bull. Geol. Soc. Greece XXXX, 736-746.

Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. and Zelilidis, A., 2007. A carbonate ramp evolution in the transition from the Apulia platform to the Ionian basin during Early to Late Cretaceous (NW Greece). Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, ΧΧΧΧ, 53-63.

Gournelos, Th., Sabot, V., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. and Skianis, G., 2007. Geomorphology and faulted zones: an approach on some selected areas of Greece using G.I.S. A multicriteria inference mechanism, 8th PanHellenic Geographical conference, Athens 4-7 of October, Proceedings, Vol. 1, 50-58.

Kantiranis, N., Filippidis, A., Stamatakis, M., Tzamos, E. and Drakoulis, A., 2007. A preliminary study of the colemanite-rich tuff layer from the Sourides area, Karlovassi Basin, Samos Island, HELLAS. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXVII, 2007, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007, 769-774.

Karakitsios, V. and Agiadi-Katsiaouni, K., 2007. Regional Correlation and Cyclostratigraphy in the Mid-Cretaceous Formations of the Ionian Zone. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. 40/1 p. 85-100.

Karamousalis, Th., Poulos, S., Maroukian, H. and Ghionis, G., 2007. Geomorphological characteristics of the sand-dune field of the central Kyparissiakos Gulf. 11ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Μάιος 2007, Αθήνα. Υπό δημοσίευση στο Δελτίο Δ. Ι. Νικολάκης, Π. Θ. Νάστος: “Χωρική συμμεταβολή βροχής - θερμοκρασίας αέρα στον Ελληνικό χώρο. Μια διαφορετική προσέγγιση”. 8ου Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα 4-8 Οκτωβρίου 2007, πρακτικά υπό εκτύπωση.

Karymbalis, E., Gaki-Papanastassiou, K. and Maroukian, H., 2007. Recent geomorphic evolution of the fan delta of the Mornos river, Greece: Natural Processes and Human Impacts. Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXX. Proceedings of the 11th International Congress, 1538-1551.

Kassaras, I., Louis, F., Magganas, A., Makropoulos, K. and Kaviris G., 2007. Anelastic properties of the Aegean upper mantle inferred from Rayleigh wave attenuation, Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXX, Part 3, p. 1103-1113.

Kati, M., Zambetakis-Lekkas, A. and Skourtsos, E., 2007. Sedimentology and biostratigraphy of an upper Triassic carbonate succession of Tripolitza platform in Mari area, Parnon Mountain, SE Peloponnesus, Greece. Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May, 2007   Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXX, 101-112.

Kolaitis, A., Papadimitriou, P., Kassaras, I. and Makropoulos, K., 2007. Seismic observations with broadband instruments in Santorini volcano, Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXX, Part 3, p. 1150-1161

Koskeridou, E., 2007. Pliocene Brachiopods from Rhodes island (Cape Vagia section). Bull. of the Geological Society of Greece, vol. XXX, 121-133.

Koskeridou, E., Agiadi-Katsiaouni, K. and Moissette, P., 2007. Plio-Pleistocene teleost otoliths from Rhodes Island (Greece) – Paleoecology. 6th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (2207), Amman-Jordan, ext. Abstract, 275-278

Ladas, I., Fountoulis, I. and Mariolakos, I., 2007. Using GIS & Multicriteria Decision Analysis in landslide sucseptibility mapping – case study in Messinia prefecture area (SW Peloponnesus, Greece). Proceedings 11th International Conference of the Geological Society of Greece, 24-26 May 2007, Athens, Bulletin Geological Society Greece, XXXX/4, p. 1973-1985.

Ladas, I., Fountoulis, I. and Mariolakos, I., 2007.  Large scale landslide susceptibility mapping using gis-based weighted linear combination and multicriteria decision analysis – a case study in northern messinia (SW Peloponnesus, Greece). Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνέδριου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, τ.1, σ. 99-108.

Lekkas, E., Danamos, G. and Skourtsos, E., 2007. Implications for the Correlation of the Hellenic Nappes in SW Aegean: the Geological Structure of the Archangelos Region, Rhodes Island. 11th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, Vol. XXXΧ/1, 374-385, Athens.

Λέκκας, Ε., Παρχαρίδης, Ι., Σκούρτσος, Ε. & Φουμέλης, Μ., 2007. Διαχείριση Συν-καταστροφικού Σταδίου σε Παγκόσμιας Κλίμακας Φυσικές Καταστροφές σε Χώρες του Τρίτου Κόσμου: Ο Σεισμός Μ=9.2R της 26ης Δεκεμβρίου 2004 στον Ινδικό Ωκεανό και ο Σεισμός Μ=7.6R της 8ης Οκτωβρίου 2005 στο Βόρειο Πακιστάν. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Αθήνα.

Magganas, A., 2007. Plagiogranitic rocks of Evros ophiolite, NE Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 40, 884-898.

Matiatos, I. and Alexopoulos, A., 2007. Isotopic and chemical investigation of water samples in Argolis Peninsula (Greece). International Symposium on Advances in Isotope Hydrology and its role in Sustainable Water Resources Management. Vienna International Centre (VIC), Austria 21 - 25 May, IAEA-CN-151/95, vol. 2, 101-110p.

Moustris, K., Nastos, P.T., Priftis, K., Ziomas, I.C. and Paliatsos, A.G., 2007. Forecast of childhood asthma at Athens, Greece, using neural networks. SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), June 24-28, 2007, Skiathos Island, Greece, (A. Kungolos, K. Aravossis, A. Karagiannidis, P. Samaras (eds), SET 978-960-89090-7-6, ISBN 978-960-89818-1-2), Vol. IV, pp. 2521-2526.

Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Priftis, K.N., 2007. Cross Spectrum Analysis between Childhood Asthma Admissions and Ambient Air Pollutants, at Athens, Greece. Proceedings of 10th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2007), 5-7 September 2007, Kos Island, Greece, pp. 1021-1028.

Nikolakopoulos, K., Skianis G.Aim., and Vaiopoulos, D., 2007. EO-1 Hyperion and ALI bands simulation to Landst 7 ETM+ bands and comparison. SPIE Europe Remote Sensing Conference, Florence, 17-21/9/2007, Proceedings Vol. 6742, 67420K-1-11.

Nikolakopoulos, G.K., Vaiopoulos, D.A. and Skianis, G.A., 2007. A preliminary approach on the use of satellite hyperspectral data for geological mapping. Proceedings of the 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens 24-26 May 2007, Part 4, 1998-2007.

Paliatsos, G., Kaldellis, A.G., J.K. and Nastos, P.T., 2007. Application of an ambient index for air quality management in greater Athens area, Greece. SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), June 24-28, 2007, Skiathos Island, Greece, (A. Kungolos, K. Aravossis, A. Karagiannidis, P. Samaras (eds), SET 978-960-89090-7-6, ISBN 978-960-89818-1-2),Vol. IV,  pp. 2459-2464.

Palyvos, N., Sorel, D., Lemeille, F., Mancini, M., Pantosti, D., Julia, R., Triantaphyllou, M. and De Martini, P.M., 2007. Review and new data on uplift rates at the W termination of the Corinth rift and the NE Rion graben area (Achaia, NW Peloponnesos). Bulletin of the Geological Society of Greece XXXX: 412-424.

Papadopoulos, T.D., Goulty, N., Voulgaris, N., Alexopoulos, J.D., Fountoulis, I., Kambouris, P., Karastathis, V., Peirce, C., Chailas, S., Kassaras, J., Pirli, M., Goumas, G., and Lagios, E., 2007. Tectonic structure of Central-Western Attica (Greece) based on geophysical investigations – Preliminary results. . Bulletin of the Geological Society of Greece Vol. XXXVII, 2007. Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007. Part 3, p. 1207-1218.

Papageorgiou, E., Lagios, E., Vassilopoulou, S. and Sakkas, V., 2007. Vertical and Horizontal Deformation of Santorini Island deduced by DGPS Measurements. Proc. 11th Intern. Conf. Geol. Soc. Greece, May, Athens, Greece, 40/3, 1219-1225.

Papaioannou, A., Kakavas, K., Plageras, P., Minas, A., Roupa, Z., Paliatsos, A.G. and Nastos, P.T., 2007. Multivariate Statistical Interpretation of Physical, Chemical and Microbiological Data of Potable Water in the Contex of Public Health. 5th WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development, 14-16 Desember 2007, Tenerife, Spain, pp. 347-352.

Papaioannou, A., Plageras, P., Minas, A., Krikelis, V., Dovriki, E., Paliatsos, A.G., Nastos, P.T. and Mpeltsios, S., 2007. Assessment and Monitoring the Quality of Drinking Water in the Context of Public Health. 10th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2007), 5-7 September 2007, Kos Island, Greece, pp. 1021-1028.

Papaioannou, A., Plageras, P., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Dovriki, E., Roupa, Z., Kakavas, K. and Papas, I., 2007. Multivariate statistical interpretation of soil chemical data in the context of public health. SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), June 24-28, 2007, Skiathos Island, Greece, (A. Kungolos, K. Aravossis, A. Karagiannidis, P. Samaras (eds), SET 978-960-89090-7-6, ISBN 978-960-89818-1-2), Vol. IV, pp. 2667-2672.

Parcharidis, I., Foumelis, M. and Lekkas, E., 2007. Vertical Tectonic Motion in Andaman Islands detected by Multi-Temporal Satellite Radar Images. 11th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XXXΧ/4, 2020-2031, Athens.

Pirli, M., Pirlis, E. and Voulgaris, N., 2007. Mislocation vectors for the Tripoli seismic array, Greece, and structural effect implications from backazimuth and slowness residual analysis. Bulletin of the Geological Society of Greece Vol. XXXX, 2007, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007, Part 3, p. 1234-1245.

Pomonis, P., Rigopoulos, I., Tsikouras, B. and Hatzipanagiotou, K., 2007. Relationships between petrographic and physicomechanical properties of basic igneous rocks from the Pindos ophiolitic complex, NW Greece. Proceedings of the 11th Conference of the Geological Society of Greece, XXXVII, Athens, 947-958.

Poulos, S. and Collins, M., 2007. Riverine freshwater fluxes, in the case of Mediterranean and Black Seas. (In:) M. Snoussi and F. Briand, Fluxes of small and medium-size Mediterranean Rivers: Impact on Coastal Seas, Special Publication of the 30th CIESM Workshop, 29 March -1 April, 2006, Trogir, Croatia, pp. 35-40.

Poulos, S., Αlexandrakis, G., Karditsa A. and Drakopoulos, P., 2007. Heavy metal investigation, as pollutant indicators, in bottom sediments, in the harbours Heraklion and Alexandroupolis (Aegean Sea, Greece). Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST-2007), Kos Island, Greece, 5-7/9/2007, pp. B634-B641.

Retalis, A., Nastos, P.T. and Retalis, D., 2007. Small ions concentrations in the air above Athens, Greece. 13th International Conference on Atmospheric Electricity, August 13-17 2007, Beijing, China, πρακτικά σε CD.

Sambaziotis, E. and Fountoulis, I., 2007. Estimation of flash flood hazard in the Pidima-Arfara area (Messinia, Greece), based on the study of Instantaneous unitary Hydrographs, Longitudinal Profiles and Stream Power. Proc. 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26 May 2007, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXX/4, p. 1621-1633.

Segou, M. and Lozios, S., 2007. Seismogenic sources and related active faults in the Gulf of Corinth: A combined approach. 11th Int. Conf. of the Geol. Soc. of Greece, XXXX/3, 1267-1278, Athens 2007.

Skianis, G., Vaiopoulos, D. and Nikolakopoulos, K., 2007. A Comparative Study of the Performance of the NDVI, the TVI and the SAVI Vegetation Indices over burnt areas, using probability theory and spatial analysis techniques. Proceedings of the 6th International Workshop of the EARSeL Special Interest Group on Forest Fires, 27-29 September 2007, Thessaloniki-Greece, 142-145.

Skianis, G. Aim., Vaiopoulos, D. and Nikolakopoulos, K., 2007. A study of the performance of the MSR vegetation index, using probabilistic and geostatistical methods. Proceedings of the 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens 24-26 May 2007, Part 4, 2048-2059

Skourtsos, E. and Lekkas, E., 2007. The Tectonic Setting of the October 8th 2005 Earthquake in Kashmir, North Pakistan. 11th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XXXΧ/1, 463-474, Athens.

Skourtsos, E., Pope, R. and Triantaphyllou, M.V., 2007. Tectono-sedimentary evolution and rates of tectonic uplift of the Sfakia coastal zone, southwestern Crete. Bulletin of the Geological Society of Greece XXXX: 475-487.

Sotiropoulos, P. and Tzanis, A., 2007. Automated monitoring of groundwater quality with ion-selective electrodes and an application at the Kato Souli area (NE Attica, Greece), Proceedings, 7nt Int. Scientific Conference SGEM 2007, 11-15 June 2007, Burgas, Bulgaria, 183.

Sotiropoulos, P. and Tzanis, A., 2007. Technologies for the automated measurement and monitoring of water quality with application at the area of Kato Souli (Marathon, NE Attica, Greece), Proceedings, 8th Hellenic Geographical Congress, Athens, 4 – 7 October 2007.

Sotiropoulos, P., Tzanis, A. and Sideris, G., 2007. Watertool: An automated system for hydrological investigations with application at the area of Kato Souli, (NE Attica, Greece), in Proceedings 11th Int. Conf. Geol. Soc Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXΧ, No3, 548 – 559.

Stamatakis, M.G., Renaut, R.W., Kostakis, K., Tsivilis, S., Stamatakis, G. and Kakali, G., 2007. The hydromagnesite deposits of the Atlin area, British Columbia, Canada, and their industrial potential as fire retardant. Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVII, 2007, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007, 972-983.

Stournaras, G., Migiros, G., Stamatis, G., Evelpidou, N., Botsialas, K., Antoniou, K. and Vassilakis, E., 2007. The Fractured rocks in Hellas. International Association of Hydrogeologists - IAH, SP (Special Publication) the Groundwater in Fractured Rocks International Conference, 133-149.

Toumazis, A. and Evelpidou, N., 2007. Urban Flood Management in Cyprus- Case study in Nicosia urban area. Proceedings of the Aqua Terra Conference ‘World Forum on Delta & Coastal Development, 07-09/02/2007, Amsterdam, 39- 52.

Triantaphyllou, M.V., Antonarakou, A., Kouli, K., Dimiza, M., Kontakiotis, G., Ziveri, P., Mortyn, G., Lykousis, V. and Dermitzakis, M.D., 2007. Plankton ecostratigraphy and pollen assemblage zones over the last 14 000 years in SE Aegean Sea (core NS-14). Bulletin of the Geological Society of Greece XXXX: 209-224.

Triantaphyllou, M.V., Karakitsios, V. and Mantzouka, D., 2007. Calcareous nannofossils biostratigraphy of the basal part of Vigla shale member Ionian zone (Ithaki Island): preliminary results. Bulletin of the Geological Society of Greece XXXIX, (a), 88-95.

Tsaparas, N., Drinia, H., Antonarakou, A., Marcopoulou-Diakantoni, A. and Dermitzakis, M.D., 2007. Tortonian Clypeaster fauna (Echinoidea: Clypeasteroida) from Gavdos Island (Greece). Proceedings of the 11th International Congress, Bulletin of the Geological society of Greece, 40, 225-237.

Tsipoura-Vlachou, M. and Michopoulos, C., 2007. Characterization and causes of building stone decay at the Artemis Temple, Bravron, E Attica, Greece. 11ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Αθήνα, τ. 4, σελ 1859-1873.

Tsipoura-Vlachou, M., 2007. Diagenesis of the marly-gupsum formations, Igoumenitsa area, NW Greece. 11ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Αθήνα, τ. 2, σελ 1009-1021.

Tzanis, A. and Drosopoulou, E., 2007. The electric structure of the Schizosphere in SE Thessaly, Greece, and its correlation with active tectonics. Proceedings 11th Int. Conf. Geol.  Soc Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, ΧΧΧΧ, No3, 1304 – 1317.

Tzanis, A., 2007. Critical-point behaviour in Self-Organizing Systems: The September 1999 Athens Earthquake and Stock Market correction. Proceedings 11th Int. Conf. Geol. Soc Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXΧ, No3, 1292-1303.

Vaiopoulos, D., Skianis, G., Vassilopoulos, A. and Evelpidou, N., 2007. Development of software to describe the temporal evolution of landforms. Announcement in “Soil and Hillslope Management using Scenario Analysis and Runoff-Erosion models: a Critical Evaluation of Current Techniques”, Florence, Italy, May 2007.

Vaiopoulos, D., Skianis, G., Vassilopoulos, A. and Evelpidou N., 2007. Describing the evolution of landscape in Karlovassi Basin (Samos, Greece). Introduction of an algorithm to analyze the temporal process. Proceedings of the International Conference in “Off-Site Impacts of Soil Erosion and Sediment Transport”, October 1-3, 2007, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic, 178-183.

Vassilopoulou, Sp., Chousianitis, K., Sakkas, V., Damiata, B. and Lagios, E., 2007. GIS Development for Ground Deformation Data Management: A case study in Cephallonia Island (Western Greece). Proc. 11th Intern. Conf. Geol. Soc. Greece, May, Athens, Greece, 40/4, 2070-2081.

Voudouris, P., Papavassiliou, C., Alfieris, D. and Falalakis, G., 2007. Gold-silver tellurides and bismuth sulfosalts in the high-intermediate sulfidation Perama Hill deposit, western Thrace (NE Greece). Geol. Survey Finland Guide, 53, 77-84.

Voudouris, P., Spry, P.G., Melfos, V. and Alfieris, D., 2007. Tellurides and bismuth sulfosalts in gold occurrences of Greece: mineralogy and genetic considerations. Geol. Survey Finland Guide, 53, 85-94.

Voudouris, P., Velitzelos, D., Velitzelos, E. and Thewald, U., 2007. Petrified wood occurences in western Thrace and Limnos Island: mineralogy, geochemistry and depositional environment. Bull. Geol. Soc. Greece, 40, 238-250.

Zamba, I. and Kouskouna, V., 2007. Seismic history of Pella and the 1st century B.C. earthquake. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. XXXX, Proc. 11th Intern. Congr., Athens, May, 1318-1330.

Zambas, I., Stamatakis, M.G., Cooper, F., Themelis, P. and Zambas, C., 2007. Characterization of mortars used for the construction of Saithidai Heroon podium (1st century AD) in ancient Messene, Peloponnesus, Greece. Presented in 10th Euroseminar on Microscopy applied to building materials, June 21-25, 2005, Paisley Scotland. Materials Characterization V. 58, p. 1229-1239.

Zambetakis-Lekkas, A. and Elefanti, P., 2007. Micropaleontology and Biostratigraphy efficient tools in archaeological research. Raw material provenance in the upper Palaeolithic Kastritsa cave, Ioannina region (Greece). Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May, 2007   Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVII, 2007 p. 1874-1879.

Αγγελόπουλος, Γ. Χ., Αναστασάκης, Γ. & Πούλος Ε. Σ., 2007. Υδροδυναμικές μετρήσεις και προσομοίωση του ρυθμού στερεομεταφοράς στη παραλία της Παχιάς Άμμου (ΒΑ Κρήτη). Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, τομ. 1, σελ. 211-218.

Ανδρής, Δ.Π. & Πούλος, Σ.Ε., 2007. Γεωπεριβαλλοντική μελέτη των τουριστικών αιγιαλών της Νήσου Μήλου. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, τομ. 1, σελ. 219-228.

Γουρδουμπάς, Ι., Πούλος, Σ., Νάστος, Π. & Μαρουκιάν, Χ., 2007. Μελέτη της υδατοπαροχής και στερεοπαροχής των ποταμών της Βόρειας Πελοποννήσου που εκβάλλουν στον Κορινθιακό Κόλπο). Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα,  τομ.1, σελ. 229-237.

Καρδιτσά, Α., Πούλος, Σ., Μαρουκιάν, Χ. & Γκιώνης, Γ., 2007. Γεωμορφολογική και βυθομετρική εξέλιξη της παράκτιας περιοχής της Αλεξανδρούπολης μετά τις επεκτάσεις του λιμανιού της. 2η Ημερίδα της Επιτροπής της Γεωμορφολογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 24 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα. Υπό δημοσίευση στο Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

Κοσμόπουλος, Π., Νάστος, Π.Θ., Κασκαούτης, Δ.Γ. & Καμπεζίδης, Χ.Δ., 2007. Προσδιορισμός των επεισοδίων εμφάνισης σκόνης από την Σαχάρα, πάνω από την Αθήνα. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, πρακτικά υπό εκτύπωση.

Μαριολάκος, Η., Λόγος, Ε., Φουντούλης, Ι. & Θεοχάρης, Δ., 2007. Παρατηρήσεις επί των κατακόρυφων τεκτονικών κινήσεων κατά τους ιστορικούς χρόνους στον αρχαιολογικό χώρο Κάτω Ζάκρου. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνέδριου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, τ.1, σ. 434-440.

Μαρκάκης, Ε., Μπλέτα, Α. & Πούλος, Σ., 2007. Παράκτια ιζηματολογική και ωκεανογραφική μελέτη της παραλιακής ζώνης του Παράλιου Άστρους Κυνουρίας. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, τομ.1, σελ. 257-265.

Μιλοβάνοβιτς, Μ., Τομαρά, Β., Πούλος, Σ. & Αλεξόπουλος, Ι., 2007. To γεωμορφολογικό και υδρολογικό περιβάλλον της λιμνοθάλασσας Κορισσίων (Nήσος Κέρκυρα). Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα,  τομ. 1, σελ. 266-274.

Μιλοβάνοβιτς, Μ., Τομαρά, Β., Πούλος, Σ. & Αλεξόπουλος, Ι., 2007. To γεωμορφολογικό και υδρολογικό περιβάλλον της λιμνοθάλασσας Κορισσίων (Νήσος Κέρκυρα). 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα 2007, Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 261-269.

Νάστος, Π.Θ., Παλιάτσος, Α.Γ., Νίκα, Κ. & Ξηρού, Κ., 2007. Χωρική και χρονική κατανομή της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, πρακτικά υπό εκτύπωση.

Παλιάτσος, Α.Γ., Φιλανδράς, Κ.Μ. & Νάστος, Π.Θ., 2008. Συμβολή στη μελέτη της έντασης της βροχής στην Αθήνα. 9o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, (COMECAP2008), Μάιος 2008, Θεσσαλονίκη, σελ. 473-480.

Παπαδάκη, Ρ., Πούλος, Σ., Καλεαντοπούλου, Ό., Κουτελιδάκη, Κ. & Βερυκίου, Ε., 2007. Φυσικογεωγραφική μελέτη της παράκτιας ζώνης της Κινέττας (Νομός Αττικής). Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα,  τομ.1, σελ. 275-283.

Πούλος, Σ. Ε., 2007. Διερεύνηση του υδρολογικού ισοζυγίου του Αμβρακικού Κόλπου. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, τομ. 1, σελ. 284-290.

Τζιρίτης, Ε., Κελεπερτζής, Α. & Σταματάκης, Μ., 2007. Υδρογεωχημική-περιβαλλοντική μελέτη των υπογείων νερών των Νεογενών λεκανών Χώρας-Μεσοκάμπου (ΝΑ Σάμος) με τη συνδυαστική χρήση ποιοτικών δεικτών, γεωστατιστικών μεθόδων και γεωλογικών παραμέτρων. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα (υπό δημοσίευση).

Τσίπουρα-Βλάχου, Μ. & Μιχόπουλος, Κ., 2007. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους δομικούς λίθους του Αμφιάρειου – Ωρωπού. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα.

Φουντούλης, Ι., Μαυρουλής, Σ. & Θεοχάρης, Δ., 2007. Μορφοτεκτονική μελέτη και εφαρμογή μορφομετρικών δεικτών στην περιοχη Λευκοχωρίου – Οχθίων (Κεντροδυτική Πελοπόννησος). Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνέδριου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, τ.1, σ. 204-214.

Χατζηελευθερίου, M., Αλεξανδράκης, Γ., Πούλος, Σ., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ. & Μαρουκιάν, Χ., 2007. Εκτίμηση της τρωτότητας της παράκτιας περιοχής των A και BA ακτών της Aττικής σε σχέση με μια μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, τομ.1, σελ. 298-305.

 

2006


Alfieris, D. and Voudouris, P., 2006. First occurrence of tellurides in the epithermal Profitis Ilias deposit, Milos island, Greece. Understanding the genesis of ore deposits to meet the demand of the 21st century. 12th Quadrennial IAGOD symposium, Moscow, 4pp, CD-ROM volume.

Alfieris, D. and Voudouris, P., 2006. Tellurides and sulfosalts in the shallow submarine epithermal deposits of Milos island, Greece. In: N.G. Cook, I. Özgenc and T. Oyman (eds). IGCP 486 field workshop, Izmir 24-29 September 2006, Proceedings, pp6-14.

Bartkowiak, A. and Evelpidou, N., 2006. Visualizing some multi-class erosion data using kernel methods. In A. Rizzi, M. Vichi (Eds), Compstat 2006, Proceedings in Computational Statistics, Physica Verlag, a Springer Company, 805-812.

Bartkowiak, A., Evelpidou, N. and Vassilopoulos, A., 2006. Visualization of Five Erosion Risk Classes using Kernel Discriminants, 13th International Multi Conference ‘ACS Artificial Intelligence, Biometrics and Information Technology Security Computer Information Systems and Industrial Management Applications’, 18-20 October 2006, Faculty of Informatics, Szczecin University of Technology, 2006, Bialystok Technical University, Poland, Vol. I, 245-255.

Centeri, C., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., Vaiopoulos D., and Daniilidis, 2006. Modeling erosion risk at Mountain Penteli (Athens – Greece). 3rd Magyar Földrajzi Konferencia Budapest 6-7 September 2006, Magyar Földrajzi Konferencia, Konferenciakiadvány, In CD (ISBN: 963 9545 12 0).

Chatzidiakos, E., Fanouraki, M., Kelepertsis, A., Argyraki, A. and Alexakis, D., 2006. Environmental research on groundwater pollution by toxic elements in two mineralized areas of NW Chios Island and East Thessaly, Greece. Proceedings of 2nd International Conference in Water Science and Technology, Athens, 23-26 November 2006.

Nikolakis, D. J., 2006.  A statistical study of precipitation in Thessalia, Central Greece. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 24-26 Μαίου, Αθήνα. Πρακτικά υπό εκτύπωση.

Fanouraki, M., Chatzidiakos, E., Argyraki, A. and Kelepertsis, A., 2006. Building a GIS database for spatial interpretation of arsenic and antimony concentrations in the soil-rock-groundwater system of NW Chios and East Thessaly. Proceedings of 2nd International Conference in Water Science and Technology, Athens, 23-26 November 2006.

Koskeridou, E., 2006. Pliocene molluscs taxonomic diversity as a tool for the climatic-oceanographic reconstruction and stratigraphy. Two examples from the eastern Mediterranean. Ημερίδα Eπιτροπής Παλαιοντολογίας & Στρωματογραφίας (Ε.Γ.Ε.), Αθήνα (2006), Bulletin of the Geological Society of Greece, XXIX/I, 80-86.

Kouskouna, V., Diagourtas, D., Galanos, N. and Makropoulos, K., 2006. Earthquake scenaria for educational shake table. ECEES 2006, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology 3 - 8 September, CICG, Geneva, Switzerland (poster).

Matzarakis, A. and Nastos, P.T., 2006. Heat waves in Athens. 8o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μάιος 2006, Αθήνα, σελ. 153-160.

Matzarakis, A., Nastos, P.T., Karatarakis, N. and Sarantopoulos, A., 2006. Analysis of tourism potential for Crete. 8o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μάιος 2006, Αθήνα, σελ. 146-152.

Metaxa, D.A., Philandras, C.M., Nastos, P.T. and Repapis, C.C., 2006. Seasonal temperature covariance and forecasting, using factor analysis in the northern hemisphere. 8o  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μάιος 2006, Αθήνα, σελ. 185-192.

Papaioannou, M, A., Kakavas, K., Dovriki, E., Nastos, P.T., Plageras, P., Minas, A., Kella, S. and Paliatsos, A.G., 2006. Quality control of soils and groundwater in the region of Thessaly, Greece. Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania-Crete, Greece, 3-7 July 2006, πρακτικά σε CD.

Papaioannou, A., Plageras, P., Beltsios, S., Dovriki, E., Paliatsos, A.G. and Nastos, P.T., 2006. Physical chemical and microbiological profile of potable water in the Thessaly basin. AQUA 2006, Water Science and Technology Integrated Management of Water Resources, 23-26 November 2006, Athens, Hellas, πρακτικά σε CD.

Papaioannou, A., Plageras, P., Kakavas, E., Dovriki, E., Nastos, P.T., Minas, A., Krikelis, V. and Paliatsos, A.G., 2006. Hydrogeological Profile and Assessment of Groundwater Quality in the Prefecture of Drama, North Greece. 5th WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development, 20-22 November 2006, Venice, Italy, pp. 34-38.

Papaioannou, A., Plageras, P., Kakavas, K., Dovriki, E., Nastos, P.T., Minas, A., Krikelis, V. and Paliatsos, A.G., 2006. Monitoring and Control the Quality of Drinking Water, the necessary action for the protection of Public Health. WSEAS International Conference: Energy, Environment, Ecosystems, Sustainable Development (EEESD΄06), 11-13 July 2006, Vouliagmeni, Athens, Greece, pp. 336-341.

Papanikolaou, D., Migiros, G., Kovacs, S. and Gulacsi, Z., 2006. Re-interpretation of the Bukk tectonostratigraphy: from the Bukk platform to the Bukk basin and the Szarvasko ocean. XVIII Congress Carpathian - Balkan Geological Association, Belgrade, 2006, Proceedings, 431-434.

Papanikolaou, D., Migiros, G., Gulacsi, Z. and Kovacs, S., 2006. A diverticulation model for the Szarvasko ophiolite complex in the western part of Bukk Mts. (NE Hungary). XVIII Congress Carpathian – Balkan Geological Association, Belgrade, 2006, Proceedings, 429-431.

Paramana, Τ., Dassenakis, M., Paraskevopoulou, V., Kastritis, A. and Poulos, S., 2006. Εnvironmental study in the Μoustos lagoon (Astros, E. Peloponnesus). Conference on the protection and restoration of the environment VIII (session: Water Resources and Engineering Management), Chania 3-7/7/2006, pp. 355-356.

Repapis, C.C., Philandras, C.M., Kalabokas, P.D., Zanis, P. and Nastos, P.T., 2006. The Observed Abrupt Warming During the Last Decade in the National Observatory of Athens. 8o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μάιος 2006, Αθήνα, σελ. 276-283.

Triantafyllidis, S., Skarpelis, N. and Komnitsas, K., 2006. Environmental impact assessment of the Kirki (Thrace, NE Greece) flotation tailings disposal site. Proceedings International Conference: Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2006) (Z. Agioutantis & K. Komnitsas eds), 343-348.

Triantaphyllou, M.V., Antonarakou, A., Sepetzoglou, C. and Anagnostou, C., 2006. Calcareous nannofossil and plankonic foraminifera evidence of paleoenvironmental changes during the sapropelic intervals S1, S5 and S6 in the Libyan Sea (eastern Mediterranean). Proceedings of 8th Hellenic Symposium of Oceanography and Fishery, 4-8 June 2006, 139-143.

Triantaphyllou, M.V., Gogou, A., Lykousis, V., Bouloubassi, I., Ziveri, P., Kouli, K., Dimiza, M., Papanikolaou, M., Gaitani, P., Katsouras, G. and Dermitzakis, M.D., 2006. The role of primary production and the response of terrestrial environments during the last 18 kyrs in the SE Aegean core NS-14: A multiproxy approach; preliminary results. Proceedings of 8th Hellenic Symposium of Oceanography and Fishery, 4-8 June 2006: 229-232.

Tzanis, A., 2006. On the Existence of Physically Valid Magnetotelluric Data for General (3-D) Conductivity Distributions, Part I: Analytical Structure and Representations of the Response Function. In Troyan V.N., Semenov, V.S.  and Kubyshkina M.V. (eds), Proceeding of the 6th International Conference “Problems of Geocosmos”, St.-Petersburg, Russia, 23-27 May, 2006, pp. 251-255.

Tzanis, A., 2006. On the Existence of Physically Valid Magnetotelluric Data for General (3-D) Conductivity Distributions, Part II: Formulation a Practical Test. In Troyan V.N., Semenov, V.S. and Kubyshkina M.V. (eds), Proceeding of the 6th International Conference “Problems of Geocosmos”, St.-Petersburg, Russia, 23-27 May, 2006, pp. 256-260.

Vona, M., Vaiopoulos, D., Evelpidou, N., Giotitsas, I., Stathis, L. and Deligiannakis, G., 2006. Evaluating material loss and accumulation rates on high slope plots. Case study at Moussouron municipality (Crete, South Greece). 3rd Magyar Földrajzi Konferencia Budapest 6-7 September 2006, Magyar Tudományos Akadémia. Konferenciakiadvány, In CD (ISBN: 963 9545 12 0).

Voudouris, P. and Melfos, V., 2006. Bismuth sulfosalts and silver tellurides in the Pagoni Rachi porphyry-Cu-Mo prospect, western Thrace (NE Greece). In: N.G. Cook, I. Özgenc and T. Oyman (eds). IGCP 486 field workshop, Izmir 24-29 September 2006, Proceed. 159-166.

Voudouris, P., Melfos, V. and Katerinopoulos, A., 2006. Precious stones in Greece: Mineralogy and geological environment of formation. Understanding the genesis of ore deposits to meet the demand of the 21st century, 12th Quadrennial IAGOD symposium, Moscow, 6pp, CD-ROM volume.

Αλεξανδράκης, Γ. Ντούνας, K. & Πούλος, Σ.Ε., 2006. Συσχέτιση της κοκκομετρίας και των συγκεντρώσεων των μετάλλων στα επιφανειακά ιζήματα του κόλπου του Ηρακλείου, Κρήτης. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Θεσσαλονίκη, Iούνιος 2006, τομ. 1, σελ. 739-743.

Γκιώνης, Γ., Δρακόπουλος Π., Πούλος Σ. & Νάστος, Π.Θ., 2006. Ανάπτυξη τηλεμετρικού συστήματος για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών του Αιγιαλού. 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου 2006, Θεσσαλονίκη, σελ. 705-709.

Γκιώνης, Γ., Δρακόπουλος, Π., Πούλος Σ. & Νάστος, Π., 2006. Ανάπτυξη τηλεμετρικού συστήματος για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων του αιγιαλού. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2006, τομ. 1, σελ. 721-725.

Καραγιάννης, Ι., Νάστος, Π.Θ., Παναγιωτάκος, Δ. & Δάφνη, Ο., 2006. Η επίπτωση μετεωρολογικών και βιομετεωρολογικών παραμέτρων στην εμφάνιση αναπνευστικών λοιμώξεων με πυρετό. 8o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μάιος 2006, Αθήνα, σελ. 208-212.

Καρδιτσά, Α., Πούλος, Σ., Παρασκευοπούλου, Β. & Δασενάκης, Ε., 2006. Σύγχρονη ιζηματολογία και κατανομή των βαρέων μετάλλων στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας, τομ.1, σελ. 279-282.

Κούλη, K., Παυλόπουλος, K., Τριανταφύλλου, M., Καρκανάς, Π., Τσούρου, T. & Καρύμπαλης, E., 2006. Παλαιοπεριβαλλοντικές μεταβολές της παράκτιας περιοχής Παλαμαρίου (ΒΑ Σκύρου) τα τελευταία 4000 χρόνια. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας & Αλιείας, 4-8 Ιουνίου 2006, 831-842.

Λέκκας, Ε., 2006. Οι επιπτώσεις του σεισμού 9.0R της 26ης Δεκεμβρίου 2004 (Ινδικός Ωκεανός) και των επακόλουθων θαλάσσιων κυμάτων βαρύτητας στις κατασκευές και στα έργα υποδομής. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος ΤΕΕ – Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Τόμος Γ, 71-82, Αλεξανδρούπολη.

Νάστος, Π.Θ., Δρακόπουλος, Π., Γκιώνης Γ. & Πούλος, Σ., 2006. Μελέτη της σχέσης της επιφανειακής θαλάσσιας θερμοκρασίας και των μετεωρολογικών παραμέτρων σε συνθήκες ρηχών νερών: Γούβες Ηρακλείου Κρήτης. 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου 2006, Θεσσαλονίκη, σελ. 711-715.

Νάστος, Π.Θ. & Φιλανδράς, Κ.Μ., 2006, Μεταβλητότητα και τάσεις της μέσης μέγιστης και μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας του αέρα στην Ελλάδα. 8o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μάιος 2006, Αθήνα, σελ. 13-21.

Πούλος, Σ. Ε., 2006. Η κατανομή των αργιλικών ορυκτών στα επιφανειακά ιζήματα του Αιγαίου Πελάγους: Ανασκόπησης υπαρχόντων δεδομένων και πληροφοριών. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας, τομ. 1, σελ. 165-169.

Σκιάνης, Γ. Αιμ. & Βαϊόπουλος, Δ. Α., 2006. Μονοδιάστατη και δισδιάστατη φασματική ανάλυση ανωμαλιών φυσικού δυναμικού που παράγονται από ηλεκτρικό δίπολο. Ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Λάρισα, 30 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2006, Πρακτικά σε CD.

Σταυροπούλου, Μ., Γεωργόπουλος, Ι.Ο., Βαρδουλάκης, Ι. & Goldscheider, M. 2006. Υπολογισμός Αντοχής Θεμελίου σε διάτρηση. 5ο Παννελήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Ιούνιος 2006, 293-299.

Σταυροπούλου, Μ., Σαράτσης, Γ. & Εξαδάκτυλος, Γ., 2006. Μια νέα προσέγγιση σχεδιασμού σηράγγων σε ανομοιογενείς εδαφοβραχόμαζες. 5ο Παννελήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Ιούνιος  2006, 613-620.

 

2005


Agiadi, K. and Theodorou, G., 2005. Tusk Paleohistology as a tool in the discrimination of fossil tusks from Greece. In Alcover, J.A. & Bover, P. (eds.), Proceedings of the International Symposium “Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach, Monografies pp.1-8, Mallorca.

Alfieris, D. and Voudouris, P., 2005. Ore mineralogy of transitional submarine to subaerial magmatic-hydrothermal deposits in W. Milos, Greece. In: N. Cook and I. Bonev (eds), Au-Ag-Te-Se deposits, Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 43, Sofia, pp1-6.

Alfieris, D., Economakou, A., Tzintzos, S., Stamatakis, M.G and Chatzidima, S., 2005. Characterization of lightweight aggregates produced with poor quality bentonite deposits or bentonite overburden originated from Milos Island, Greece.10th Euroseminar on Microscopy applied to building materials, June 21-25, 2005, Paisley Scotland, Book of Proceedings, 10pp.

Argyraki, A., 2005. Methods for estimating measurement uncertainty from sampling in environmental geochemistry soil investigations. Proceedings of 1st National Conference on Metrology, Athens, 11-12 November, 184, (in Greek).

Berzina, A.N., Sotnikov, V.I., Economou-Eliopoulos, M. and Eliopoulos, D.G., 2005. Factors controlling palladium and gold contents in the Aksug porphyry Cu-Mo deposit (Russia). 8th SGA Meeting, Mao, J. & Bierlein, F.P. (Eds), Mineral Deposits Research Meeting the Global Challenge, Beijing, August 18-21, 2005, vol 1, 353-356.

Economou-Eliopoulos, M. and Eliopoulos, D., 2005. Mineralogical and geochemical characteristics of the Skouries porphyry Cu-Au-Pd-Pt deposit (Greece): evidence for the precious metal concentration. 8th SGA Meeting, Mao, J. & Bierlein, F.P. (Eds), Mineral Deposits Research Meeting the Global Challenge, Beijing, August 18-21, 2005, vol 2, 1001-1004.

Economou-Eliopoulos, M. and Eliopoulos, D.G., 2005. Contribution of mafic magmas and mafic rocks to Pd and Pt contents in porphyry Cu deposits: Evidence from the Skouries deposit, Greece. In: Platinum 10th Inter. Platinum Symposium, Platinum-Group Elements – from Genesis to Beneficiation and Environmental Impact, Finland, August 8-11, 2005, 326-329.

Evelpidou, N., Leonidopoulou, D., Vassilopoulos, A. and Stournarasm, G., 2005. Procedures concluded to erosion geomorphological characteristics of Naxos, Mykonos, Tinos islands (Aegean Sea), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Υδρογεωλογίας, 5-6 Οκτωβρίου 2005, 117-125, Τόμος ΙΙ.

Foumelis, M., Raucoules, D., Parcharidis, Is., Feurer, D., Le Mouelic, S., King, C., Carnec, C. and Lagios, E., 2005.  Spatial correlation between interferometric stacking pattern deformation and damage distribution of Athens 7-9-1999 earthquake and its seismic sequence. Proc. 5th Intern. Symposium Remote Sensing of Urban Areas (URS 2005), 4 pages (cd).

Fragoulis, D., Stamatakis, M.G., Teas, Ch., Chaniotakis, E. and Papageorgiou, D., 2005. Characterization of masonry mortars produced with diatomaceous silica and volcanic glassrich rocks. A case study from Zakynthos and Milos islands, Greece. 10th Euroseminar on Microscopy applied to building materials, June 21-25, 2005, Paisley Scotland. Book of Proceedings, 10pp.

Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. and Zelilidis, A., 2005. Sedimentological aspects and karstification of the Pantokrator limestones (NW Greece). Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, 225-232.

Gournelos, Th., Evelpidou, N., Vassilopoulos, D., Vaiopoulos, D., Manta, I.D. and Komianou, A., 2005. Structural control of Geomorphological evolution of Meganissi island (Ionian Sea) coastal zone and coastal erosion risk detection. 6th International Symposium on GIS and Computer Cartography for Coastal Zone Management, 21-23 July, Aberdeen (Scotland), in CD.

Kaplanidis, G.V. and Papadopoulos, T.D., 2005. Attenuation of Vibrations Induced by Blasting in Conglomerate Rock Formation. Proceedings of the 11th European Meeting of the Environmental and Engineering Geophysics, Near Surface 2005, 4-7 September 2005, Palermo, Italy.

Katerinopoulos, A., Solomos, Ch. and Voudouris, P., 2005. Lavrion smithsonites: a mineralogical and mineral chemical study of their coloration. In: Chen et al. (Eds) Mineral deposit research: Meeting the global challenge, Springer Verlag, pp983-986.

Kiousis, G., Economou-Eliopoulos, M., Paspaliaris, J. and Mitsis, J., 2005. Gold, palladium and platinum recovery, as by-product, from the Skouries porphyry Cu-Au deposit at Chalkidiki area, N. Greece – preliminary results. 8th SGAMeeting, Mao, J. & Bierlein, F.P. (Eds), Mineral Deposits Research Meeting the Global Challenge, Beijing, August 18-21, 2005: 991-994.

Koskeridou, E., Cornée, J.J. and Moisette, P., 2005. Paleoenvironmental reconstruction of a Middle Pleistocene coastal succession in the Eastern Mediterranean (NE Rhodes Island, Greece). 12th Congress Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Vienna, abstracts, 128-130.

Koskeridou, E., Vardala-Theodorou, E. and Moissette, P., 2005. New record of polyplacophoran mollusc species from Rhodes Island and an update of the Polyplacophora checklist of Greece. 12th Congress Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Vienna, ext. abstracts, 131-133.

Koskeridou, E., Vardala-Theodorou, E., Tsiolakis, E., Panayides, I., Theodorou, G. and Antonarakou, A., 2005. The marine faunistic assemblages of the Pliocene of Paleometocho and Athienou (Cyprus, East Mediterranean): some palaeoecological aspects. 12th Congress Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Vienna, ext. abstracts, 134-136.

Lagios, E., Parcharidis, Is., Foumelis, M. and Sakkas, V., 2005. Ground deformation monitoring of the Santorini Volcano using Satellite Radar Interferometry. Proc. 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 667-672.

Laskou, M. and Economou-Eliopoulos, M., 2005. Micro-organisms as fossils and present day development in Ni-laterites and bauxites of the Balkan Peninsula. Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge. 8th Biennial SGA Meeting, Beijing, China, Jingewen Mao and Frank P. Bierlein (Eds), Springer, vol. 2, pp. 1003-1006.

Laskou, M., 2005. Chemical and Mineralogical Characteristics of Tourmaline in Pegmatites from Vavdos, Chalkidiki peninsula, N. Greece. Mineral Deposit Research, Meeting the Global Challenge, 8th Biennial SGA Meeting, Beijing, China. Jingewen Mao and Frank P. Bierlein (Eds), Springer, vol. 1, pp. 769-772.

Laskou, M., 2005. Pyrite-rich bauxites from Parnassos-Ghiona zone, Greece.  Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge, 8th Biennial SGA Meeting, Beijing, China. Jingewen Mao and Frank P. Bierlein (Eds), Springer, vol. 2, pp. 1007-1010.

Leonidopoylou, D., Stournaras, G. and Maroukian, H., 2005. Morphometric analysis, weathering and groundwater regime in Falatados-Livada drainage basin, Tinos Island, Hellas. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, 5-6 Οκτωβρίου 2005, ΙΙ, 133-140.

Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Papanastassiou, D. and Sabot, V., 2005. Palaeogeographic evolution of the broader area of Helike-Aigion (Northern Peloponnesus) during the Quaternary. Proceedings 3rd International conference, Ancient Helike and Aigialeia, Archaeological sites in geologically active regions, 281-292.

Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Priftis, K.N., Panagiotopoulou-Gartagani, P., Tapratzi-Potamianou, P., Zachariadi-Xypolita, A. and Saxoni-Papageorgiou, P., 2005. The influence of bioclimatic factors to the hospitalizations for childhood asthma in Athens (1978-2000). 9th International Conference on Environmental Science and Technology, 1-3 September 2005, Rhodes Island, Greece, pp. 1077-1083.

Nikolakopoulos, K. G., Vaiopoulos, D. A., Skianis, G. A., Sarantinos, P. and Tsitsikas, A., 2005. Combined use of remote sensing, GIS and GPS data for landslide mapping. IGARSS 2005, Seoul, South Korea, 25-29 July 2005, Vol. 7, 5196-5199.

Nikolakopoulos, K., Vaiopoulos, D. and Skianis, G. Aim., 2005. Monitoring the environmental changes at Lefkas Island using remote sensing data and GIS techniques. Proc. SPIE Vol.5983, 299-308, Remote Sensing of Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology V, Manfred Ehlers, Ulrich Michel Eds.

Nikolakopoulos, K., Vaiopoulos, D. and Skianis, G. Aim., 2005. SRTM DTM vs. One created from 1/50.000 topographic maps: the case of Kos Island. Proc. SPIE Vol. 5980, 122-131, SAR Image Analysis, Modeling and Techniques VII, Francesco Posa, Ed.

Papatheofanous, G., Papadopoulos, T.D. and Skianis, G. Aim., 2005. The use of SP method for the detection of karstic zones in the area of Vouliagmeni of Attica Greece. Πρκ. 7ου Πανελληνίου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου-2nd MEM Workshop on fissured rocks hydrogeology, Τόμος ΙΙ, 281-289.

Parcharidis, Is., Zare, M., Foumelis, M. and Lagios, E., 2005. Seismotectonic investigation on the Bam Earthquake prone area (Iran) based on ASAR Interferometry. Proc. 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 1, 673-677.

Skianis, G. Aim., Vaiopoulos, D. A., Nikolakopoulos, K. G., 2005. A study of the performance of a new sharpening filter. Proc. SPIE Vol. 5982, 323-334, Image and Signal Processing for Remote Sensing XI; Lorenzo Bruzzone; Ed.

Tomara, V., Dassenakis, M., Paraskevopoulou, V. and Voulgaris, N., 2005. Geo-environmental study of the Korissia lagoon (Corfu). Proceedings of the 9th International Congress on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, 1-3 September 2005, p. 1459-1464.

Troyan, V., Smirnova, N., Uritsky, V., Kiyashchenko, D., Vallianatos, F., Makris, J.P., Lapenna, V., Telesca, L., Tzanis, A., Kopytenko, Yu., Ismagilov, V., Korepanov, V. and Makarenko, N. 2005. Results of the SUPRE project execution promising for development of a methodology for combined seismic-electromagnetic testing of the earthquake preparation zone. Extended Abtracts, International Workshop on Seismo-Electromagnetics (IWSE2005), Chofu Tokyo, Japan, March 15-17, 2005, pp. 346-349.

Tsipoura-Vlachou, M. and Stamatakis, M.G., 2005. Mineralogy and geochemistry of evaporitic-clay formations of the alkaline lake Pikrolimni, Macedonia, Greece. 7ο Hellenic Hydrogeological Conference, 2ND Mem Workshop on Fissured Rocks Hydrology, Αthens, Key Lectures, Workshop Proceedings, v. ΙΙ,  p319-327.

Tsoupas, G. and Economou-Eliopoulos, M., 2005. Extremely abundant platinum-group minerals in chromitites hosted in the Veria ophiolite complex, northern Greece. In: Platinum 10th Inter. Platinum Symposium, Platinum-Group Elements – from Genesis to Beneficiation and Environmental Impact, Finland, August 8-11 2005, 592-997.

Vassilopoulos, A., Green, D., Gournelos, Th., Evelpidou, N., Gkavakou, P. and Koussouris S., 2005. Using GIS to study the coastal Geomorphology of the Acheloos River Mouth in West Greece, In Proceedings of COASTGIS05. 6th International Symposium on GIS and Computer Cartography for Coastal Zone Management, AECC Aberdeen Scotland, UK, 21-23 July 2005, in CD.

Voudouris, P., 2005. Gold and silver mineralogy of the Lavrion deposit Attika/Greece. Chen et al. (eds) Mineral deposit research, Meeting the global challenge, Springer Verlag, pp1089-1092.

Voudouris, P., 2005. Mineralogy of the high-sulfidation Cu-Sb-Te Mavrokoryfi prospect (western Thrace/Greece). In: Chen et al. (eds) Mineral deposit research, Meeting the global challenge, Springer Verlag, pp1435-1438.

Voudouris, P. and Alfieris, D., 2005. New porphyry-Cu±Mo occurrences in northeastern Aegean/Greece: Ore mineralogy and transition to epithermal environment. In: Chen et al. (eds) Mineral deposit research, Meeting the global challenge, Springer Verlag, pp 473-476.

Voudouris, P., Papavassiliou, C. and Melfos, V., 2005. Silver mineralogy of St Philippos deposit (northeastern Greece) and its relationship to a Te-bearing porphyry-Cu-Mo mineralization. In: N. Cook and I. Bonev (eds), Au-Ag-Te-Se deposits, Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 43, Sofia, pp155-160.

Αλεξόπουλος, Δ.Ι., Παπαδόπουλος, Δ.Τ. & Μαστρογιάννης, Αθ., 2005. Διερεύνηση των παραγόντων ρύπανσης των υδρευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Καλαμπάκας με τη χρήση γεωφυσικών τεχνικών. 7ο Πανελλήνιο Υδρογεωλογικό Συνέδριο-2nd MEM Workshop on fissured rocks Hydrology, Αθήνα 2005, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Ι, σελ. 19-30

Βουδούρης, Π., 2005. Τα ορυκτά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Γεωλογικό πλαίσιο και προοπτικές γεωτουριστικής ανάδειξης. Bull Geol Soc Greece, 37, 62-77.

Βουδούρης, Π., Kατερινόπουλος, A., Kίλιας, Σ., Mέλφος, Β., Δέτση, K. & Βασταρδή, A., 2005. Ορυκτολογικές-μικροθερμομετρικές μελέτες σε εφελκυστικές διακλάσεις και χαλαζιακές φλέβες της Νότιας Εύβοιας. 2ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας της Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., Θεσσ/νίκη, Οκτώβριος 2005, σσ 29-38.

Βουδούρης, Π., Κατερινόπουλος, A. & Μαγκανάς, A., 2005. Ορυκτολογία της ζώνης μεταμόρφωσης επαφής ενός σωσσονιτικού μαγματικού συμπλέγματος (Μαρώνεια, ΒΑ Ελλάδα). 2ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας της Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., Θεσ/νίκη, Οκτώβριος 2005, σς 19-28.

Βουδούρης, Π. & Κατερινόπουλος, Α., 2005. Ορυκτολογία της ζώνης μεταμόρφωσης επαφής ενός σωσσονιτικού μαγματικού συμπλέγματος (Μαρώνεια, ΒΑ Ελλάδα). Πρακτικά 2ου Συν. Επιτρ. Οικ. Γεωλ. Ορυκτ. Γεωχ., ΕΓΕ, 19-28.

Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Καρύμπαλης, Ε. & Σενή, Α., 2005. Εκτίμηση των επιπτώσεων από την αναμενόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά τον παρόντα αιώνα στο Αργολικό Πεδίο (Πελοπόννησος). Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διαχείριση και Βελτίωση Παρακτίων Ζωνών, έκδοση Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων, Ε.Μ.Π., 213-223.

Γιαννάτος, Γ., Κουταλιά, Χ. & Σταυροπούλου, Μ., 2005. Η υπόγεια ροή νερού από διαρρηγμένα πετρώματα  αιτία για την πρόκληση εκτεταμένων εδαφικών ασταθειών – Περιοχή ποταμού  Μετσοβίτικου στο Ν. Ιωαννίνων. 7ο Παννελήνιο Υδρογεωλογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2005, 61-69.

Καρακιτσιος, Β., 2005. Καρστικό λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και διαχείριση των υδάτων του. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου/ 2ου Workshop Υδρολογίας Διερρηγμένων Πετρωμάτων, 4-8 Οκτωβρίου 2005. Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ. Ελλάδας, 37/1, p. 125-132

Καρακίτσιος, Β., Τσίκος, Χ., Αγιάδη-Κατσιαούνη, Κ., Δερμιτζόγλου, Σ. & Χατζηχαραλάμπους, Ε., 2005. Η χρήση των Σταθερών Ισοτόπων του Άνθρακα και του Οξυγόνου στην μελέτη Παγκόσμιων Παλαιοωκεανογραφικών Μεταβολών: το παράδειγμα των Κρητιδικών ιζημάτων της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτικά 1ης Ημερίδας Επιτροπής Παλαιοντολογίας Στρωματογραφίας (ΕΠΑΣ), Αθήνα, Νοέμβριος 2005, σ. 16-17

Κατερινόπουλος, Α., 2005.  Ένας τυπικός διοψίδιος από το skarn της Μαρώνειας: Τοπολογία βάση της κατανομής των δεσμών. Πρακτικά 2ου Συν. Επιτρ. Οικ. Γεωλ. Ορυκτ. Γεωχ. ΕΓΕ, 143-151.

Λέκκας, Ε., 2005. Πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών ανά τον Κόσμο.1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κινδύνων & Κρίσεων, 42-46, Καρδίτσα.

Λέκκας, Ε., Παπανικολάου, Δ. & Λόζιος, Σ., 2005. Αντισεισμικός σχεδιασμός και οργάνωση Καρδίτσας – Σοφάδων. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, Πρακτικά σελ.170-176, Καρδίτσα 2005.

Μακρή, Ε. & Σταματάκης, Μ., 2005. 2ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας της ΕΓΕ, Θεσσαλονίκη, 7-9 Οκτωβρίου 2005, Τόμος Πρακτικών σελ. 199-208.

Μαριολάκος, Η., Φουντουλής, Ι., Ανδρεαδάκης, Ε. & Καπουράνη, Ε., 2005. Σύστημα αυτογραφικής παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης για παραμέτρους ποιότητας των υδάτων του ποταμού Ευρώτα στο Νομό Λακωνίας – Πρώτα αποτελέσματα και προβληματισμοί. Πρακτικά 7ου Υδρογεωλογικού Συνέδριου της Επιτροπής Υδρογεωλογίας της ΕΓΕ, Αθήνα, Οκτώβριος 2005, v. I, σ. 271-280.

Μαριολάκος, Η., Φουντούλης, Ι., Ανδρεαδάκης, Ε., Καπουράνη, Ε., Κούβας, Δ. & Σπυρίδωνος, Ε., 2005. Σύστημα αυτογραφικής παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης για παραμέτρους ποιότητας των υδάτων του ποταμού Ευρώτα στο Νομό Λακωνίας. Πρακτικά 7ου Υδρογεωλογικού Συνέδριου της Επιτροπής Υδρογεωλογίας της ΕΓΕ, Αθήνα, Οκτώβριος 2005, v. I, σ. 261-270.

Μαρουκιάν, Χ., Τσερμέγκα, Ε., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ. και Καρύμπαλης, E., 2005. Ο ρόλος των μορφομετρικών παραμέτρων και των ανθρωπογενών επεμβάσεων στην εκδήλωση πλημμυρών στον κάτω ρου του Κηφισού ποταμού (Λεκανοπέδιο Αττικής). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, τόμος Ι, 289-299.

Μερτζάνης, Α., Παπαδόπουλος, Α., Marabini, F. & Φουντούλης, Ι., 2005. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου της Στερεάς Ελλάδας. Πρακτικά HELECO 2005, 5η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου 2005. Poster presentations, Environment: Methodological Managerial tools E 54, CD file P-E 23, 10p.

Νάστος, Π. Θ., Πούλος, Σ. Ε. & Νικολάκης, Δ. Ι., 2005. Η σχέση βροχόπτωσης και παροχής νερού σε τμήματα της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλαμά (Θύαμις). 7ο Πανελλήνιο Υδρογεωλογικό Συνέδριο & 2nd Workshop on Hydrogeology of Fissured Rocks, Athens 2005, σελ. 375-382, Αθήνα, 5-6 Οκτωβρίου 2005.

Παπανικολάου, Δ. 2005. Φυσικές Καταστροφές: Από τα φαινόμενα στην Αντιμετώπιση. 1ο Συνέδριο Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, Καρδίτσα, Μάϊος 2005, Πρακτικά, 94-115

Παυλόπουλος, K., Θεοδωρακοπούλου, K., Hayden, B., Τσούρου, Θ., Τριανταφύλλου, M., Kούλη, K., Μπασσιάκος, Ι. & Βανδαράκης, Δ., 2005. Γεωμορφολογική εξέλιξη της παράκτιας περιοχής του Ιστρου-Καλού Χωριού του νομού Λασιθίου Κρήτης από το Μέσο Ολόκαινο μέχρι σήμερα. Bulletin of the Geological Society of Greece XXVII: 54-68.

Παυλόπουλος, Κ., Καρύμπαλης, Ε., Χαλκιάς, Χ., Λιονής, Μ., Λιονή, Α., Αποστολόπουλος, Γ., Στουρνάρας, Γ. & Σταυροπούλου, Μ., 2005. Διαχείριση και ενίσχυση υδατικού δυναμικού πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 7ο Πανελλήνιο Υδρογεωλογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2005, 419-428.

Πούλος, Σ. & Αλεξανδράκης, Γ., 2005. Η εποχιακή διακύμανση του ιζηματολογικού (εν αιωρήσει) δυναμικού των ελληνικών ποταμών και η σχέση του με τις αντίστοιχες τιμές του υδάτινου δυναμικού τους. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Yδρογεωλογικού Συνεδρίου, Αθήνα 2005, τομ.1, σελ. 437-444.

Σταματάκης, Μ., Μαμούχα, Ε., Πολίτη, Τ. & Μαλιώτης, Γ., 2005.  2ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας της ΕΓΕ, Θεσσαλονίκη, 7-9 Οκτωβρίου 2005, Τόμος Πρακτικών σελ. 337-346.

Σταματάκης, Μ., Χανιωτάκης, Ε., Τζιρίτης, Ε., Παπανικολάου, Γ., Μάστορης, Ι., Φραγκούλης, Λ. & Παπαγεωργίου, Λ., 2005. Η παραγένεση πυροφυλλίτη-καολινίτη της περιοχής Lερβενοχωρίων Αττικής και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στη βιομηχανία κεραμικών, πυριμάχων και τσιμέντων. 4ο Πανελλήνιο Σ υνέδριο Κεραμικών, Αθήνα 8-9 Δεκεμβρίου 2005. Τόμος Πρακτικών, 10 σελίδες.

Τσικούρας, Β., Πομώνης, Π., Ρηγόπουλος, Ι. & Χατζηπαναγιώτου, Κ., 2005. Διερεύνηση καταλληλότητας βασικών οφιολιθικών πετρωμάτων της περιοχής Μικροκλεισουρας Γρεβενών για χρήση τους ως αντιολισθηρά αδρανή και σκύρα σιδηροτροχιών. Πρακ. 2ου Συνεδρίου της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας.