ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Καλούνται οι υποψήφιοι που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών- Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, να εγγραφούν το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου έως και Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η εγγραφή των εισαγομένων θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως (επισυνάπτεται) συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β’).

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Εγκύκλιος εγγραφών ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών-αλλογενών 2021-2022