Επιλέξτε τον Οδηγό σπουδών που σας ενδιαφέρει - Select Student's Handbook that you are looking for

Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Undergraduate Students
Οδηγοί Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Student's Handbooks for Postgraduate Students
     
Οδηγός σπουδών 2015-2016 
Student's Handbook 2015-2016

Οδηγός σπουδών 2016-2017 
Student's Handbook 2016-2017
Οδηγός σπουδών 2017-2018
Student's Handbook 2017-2018
  Οδηγός Σπουδών 2017-2018   
   
Οδηγός σπουδών 2011-2012
Student's Handbook 2011-2012
 

Οδηγός σπουδών 2012-2013
Student's Handbook 2012-2013
 

Οδηγός σπουδών 2013-2014
Student's Handbook 2013-2014

Οδηγός σπουδών 2014-2015
Student's Handbook 2014-2015
 
Student's Handbook 2013-2014 (English Version)

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 
Οδηγοί Σπουδών - Students Handbook
A+ R A-

Οι Τομείς του Τμήματος

Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, σε θέματα που σχετίζονται με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας

Αντικείμενο του τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

Αντικείμενο του Τομέα Γεωγραφίας - Κλιματολογίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση του γήινου αναγλύφου με σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και η μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας

Αντικείμενο του τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας είναι η θεωρητική και εφηρμοσμένη Γεωφυσική και η ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Αντικείμενο του Τομέα Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η προώθηση της έρευνας, στα αντικείμενα της Γεωδυναμικής, της Τεκτονικής και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά και οργανωτικά θέματα του τομέα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Συνέδρια-Ημερίδες-Θερινά σχολεία

Εδώ θα βρείτε όλα τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σχετικά με το Γεωπεριβάλλον.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτογραφικό Υλικό

Ορυκτολογία
& Πετρολογία

Ιστ. Γεωλογία
& Παλαιοντολογία

Γεωγραφία
& Κλιματολογία

Γεωφυσική
& Γεωθερμία

Οικον. Γεωλογία
& Γεωχημεία

Δυναμική Τεκτονική
& Εφαρμοσμένη Γεωλογία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π.Μ.Σ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 γίνονται δεκτές αιτήσεις για εγγραφή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλασσίου Περιβάλλοντος των Τμημάτων Βιολογίας-Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος -Φυσικής -Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

      Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών και συναφών Τμημάτων της Ημεδαπής ή της αλλοδαπής και άλλων Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 Ν.2327/95, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3685/08.

       Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017.

Θέσεις Υποψηφίων Μεταπτυχιακών φοιτητών : είκοσι (20).

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η δυνατότητα κατανόησης βιβλιογραφίας, η οποία και θα διαπιστώνεται για όσους δεν είναι κάτοχοι τίτλου Proficiency (ή αντίστοιχου επιπέδου), με γραπτές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 20/09/2017

 Για την  επιλογή λαμβάνονται υπόψη:

1. Βαθμός  βασικού πτυχίου

2. Επίδοση σε σχετικά με την Ωκεανογραφία μαθήματα των προπτυχιακών  σπουδών.

3. Βαθμός διπλωματικής εργασίας και συνάφεια του αντικειμένου της με το ευρύτερο αντικείμενο της Ωκεανογραφίας.

4. Εμπειρία σχετική με την Ωκεανογραφία (π.χ. συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή σε σχετικά σεμινάρια ή συνέδρια)

5.  Συνέντευξη υποψηφίου.

        Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, η οποία έχει τη Γραμματειακή υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Διατμηματικού Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλασσίου Περιβάλλοντος Πληροφορίες http://oceanography.geol.uoa.gr/  (Παν/πολη Ιλίσια τηλ:  2107274418,   2107274064)                                   

 Από 19 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου και από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2017

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση ενδιαφέροντος .

2.  Αντίγραφο πτυχίου (εάν το πτυχίο είναι της αλλοδαπής νόμιμη επικύρωση και

     ισοτιμία από το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

3.  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός

     βαθμός πτυχίου.

4   Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα δακτυλογραφημένο.

5.  Δύο συστατικές επιστολές μελών ΔΕΠ εσωτερικού ή εξωτερικού.

6.   Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν)

 

Αθήνα  26 Απριλίου 2017

 

Ο Διευθυντής Σπουδών

του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας

και Διαχείρισης Θαλασσίου Περιβάλλοντος

      

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ