ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΘΕ 2020-21

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για τηνέρευνα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ. Α ́)

2) την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/01-09-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις

3) την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017 (Α ́114)” (ΦΕΚ 3255/15-09-2017, τ. Β ́)

4) την υπ’ αριθ. 191014/Ζ1/07-11-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β ́3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα: “Τρόπος διεξαγωγήςτων εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017 (Α ́114)” (ΦΕΚ 3969/15-09-2017, τ. Β ́)

Κ α λ ο ύ μ ε

τους φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για τα συλλογικά όργανα της Σχολής Θετικών Επιστημών, ήτοι (α) τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και (β) την Κοσμητεία της Σχολής.

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία, οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής βάσειτων περ. α’ και β’ του άρθρου 2 του Ν. 4485/2017 (α) προπτυχιακών φοιτητών και (β) μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής ανά Σχολή.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.

Με τιμή,

O Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

Ιωάννης Π. Εμμανουήλ
Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών

Πρόοσκληση