ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος συμμετέχει σε μία σειρά Ερευνητικών Προγραμμάτων μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος καλύπτει ένα μεγάλο εύρος των Γεωεπιστημών. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν προγράμματα τόσο βασικής, όσο και εφαρμοσμένης έρευνας που υλοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και πληθώρα έργων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αποδέκτες  φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θεματικά, κατά την τελευταία πενταετία, η ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες:

α) Γενικής και εφαρμοσμένης Γεωλογίας με έμφαση στις γεωλογικές διεργασίες που διαμορφώνουν τη δομή και τη λειτουργία του πλανήτη μας

β) Μελέτης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη μας με έμφαση στην αλληλεπίδρασή με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την κλιματική μεταβολή

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα ερευνητικών προγραμμάτων:

Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα

ΕΣΠΑ 2014-2020

 • ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Ανάλυση και Εκτίμηση Κινδύνων - Υποέργο 1 ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
 • Medicanes - Μοντελοποίηση της κατακόρυφης δομής Τροπικού Τύπου Μεσογειακών Κυκλώνων με χρήση σμήνους προσομοιώσεων πρόγνωσης με το μοντέλο WRF και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής
 • PANACEA ΕΚΠΑ. ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής "ΠΑΝΑΚΕΙΑ"
 • Hellenic Observing System (HELPOS) Υποέργο 8 «Εκτέλεση με Ίδια Μέσα Δ4 ΕΚΠΑ - Συμμετοχή του ΕΚΠΑ στην υποδομή
 • ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΕΛΙΔΕΚ

 • QECCoRA - Παλαιοπεριβαλλοντικές Μεταβολές κατά το Τεταρτογενές στην Ηπειρωτική Τάφρο του Κορινθιακού: το αρχείο παλαιοβλάστησης της αποστολής IODP 38, 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (Αναπλ. Καθ. Κ. Κούλη)

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 •  Ολοκληρωμένο Συστήμα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου με εφαρμογή σε Βιομηχανικές Υποδομές

Ανταγωνιστικά προγράμματα ΘΑΛΗΣ


Ανταγωνιστικά προγράμματα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ

 • Water resources management of coastal agricultural environments – Resilience of climate change impacts (AGROCLIMA) (Αναπλ. Καθ. Σ. Πούλος)
 • Συνέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη και ασφαλή χρήση των ελληνικών τουριστικών παραλιών (BEACHTOUR) (Αναπλ. Καθ. Σ. Πούλος)

 

Το Τμήμα συμμετείχε ή συμμετέχει παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στα παρακάτω έργα:

 • Μείωση Κατολισθητικής Επικινδυνότητας στα Πρανή της Καλδέρας Περιοχής Αθηνιού Ν. Θήρας (Καθ. Ε. Λέκκας)
 • Μείωση της Κατολισθητικής Επικινδυνότητας της περιοχής του Τελεφερίκ Σαντορίνης (Καθ. Ε. Λέκκας)
 • Αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στην Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιανής Νισύρου (Καθ. Ε. Λέκκας)
 • Γεωλογική έρευνα και αναλύσεις πετρωμάτων και εδαφών που σχετίζονται με πρώτες ύλες τσιμέντου στο Νομό Μαγνησίας - ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Καθ. Μ. Σταματάκης)
 • Measurements on the efficiency of Huntite – Hydromagnesite byproducts as soil amendments and Huntite- Hydromagnesite fine powder as foliars - SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Καθ. Μ. Σταματάκης)
 • Υπολογιστική ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων με τρισδιάστατο κώδικα διακριτών στοιχείων της υπόγειας εκμετάλλευσης κοιτάσματος μαρμάρου στη θέση Αετοφωλιές - ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ
 • Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της τέφρας πυθμένα από την καύση βιομάζας κατά τη λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 5MW, για τη διάστρωση εδαφικού υλικού σε χώρο λατομείου με σκοπό τη φύτευσή του -  ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
 • Γεωλογία και μεταλλοφόρα κοιτάσματα της ευρύτερης περιοχής του Υμηττού και της Νοτίου Αττικής καθώς και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αυτών στο παρελθόν - ΑΙΓΕΑΣ - ΑΜΚΕ