Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΤΜΗΜΑ

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Γεωεπιστημών και, μαζί με τα Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Πληροφορικής και Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρέχει Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών και μετρά φέτος 50 χρόνια λειτουργίας και κοινωνικής προσφοράς, έχοντας ταυτόχρονα στο ενεργητικό του αξιοσημείωτη δράση στους τομείς έρευνας και καινοτομίας.

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος, (ν. 4485/2017 114/04.08.2017/Α’) όπως και όλων των Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας είναι: (α) ο Πρόεδρος και  ο Αναπληρωτής Προέδρου, ο οποίος τον αναπληρώνει όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, (β) το Διοικητικό Συμβούλιο, (γ) η Συνέλευση και (δ) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ).

Η Γεωλογία ως επιστήμη έχει τις ρίζες της στην παλαιολιθική εποχή. Ο άνθρωπος από τη στιγμή της εμφάνισής του αναζήτησε κατάλληλες πρώτες ύλες για την κατασκευή όπλων και εργαλείων, καθώς και για την οικοδόμηση πλίθινων ή πέτρινων κατοικιών, ναών, τοίχων αντιστήριξης, φρουρίων και μνημείων. Σημαντικά επίσης είναι τα εγγειοβελτιωτικά και άλλα τεχνικά έργα που κατασκευάστηκαν σε διάφορες χώρες, χιλιετίες πριν, και τα οποία διατηρούνται μέχρι σήμερα, πολλά από αυτά σε άριστη κατάσταση. Η αναζήτηση και κατεργασία πολύτιμων και βασικών μετάλλων όπως χρυσός, άργυρος, κασσίτερος, χαλκός, καθώς και ορυκτών κατάλληλων για ιατρικούς- φαρμακευτικούς σκοπούς στηρίχθηκε σε εξειδικευμένες ομάδες ανθρώπων που προφανώς είχαν γνώσεις σχετικές με τη γεωλογία και τη μεταλλουργία. Χαρακτηριστικές είναι οι περιγραφές συγγραφέων της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα για τον τρόπο αναζήτησης, εύρεσης, δοκιμασίας και κατεργασίας πρώτων υλών, όπως του Θεόφραστου, του Διόδωρου του Σικελιώτη, του Βιτρούβιου, του Στράβωνα, του Αγκρίκολα και άλλων.

Σήμερα, σε όλο τον κόσμο, η Γεωλογία είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας της κάθε χώρας. Πολλές από αυτές έχουν ειδικό Τμήμα Γεωλογικών Ερευνών, ενταγμένο σε αρμόδια Υπουργεία. Η Γεωλογική Υπηρεσία πολλών χωρών έχει επίσημη ηλικία που ξεπερνά τα 130 χρόνια, παράδειγμα η Βρετανία [1835], η Ισπανία [1849] και οι ΗΠΑ [1879], ενώ στη Ρωσία η αντίστοιχη υπηρεσία επίσημα ιδρύθηκε περίπου 300 χρόνια πριν, το 1719.

Στη χώρα μας, η γεωλογική έρευνα δια μέσου των αιώνων παρουσίασε έντονη δραστηριότητα αλλά και περιόδους κάμψης, ανάλογα με τις κρατούσες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Οι πρώτες εκμεταλλεύσεις αργύρου-μολύβδου και χαλκού του Λαυρίου χάνονται στα βάθη της Ιστορίας. Ο επίσημος κρατικός φορέας της χώρας μας, η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών [ΕΑΓΜΕ, πρώην ΙΓΜΕ, ΙΓΕΥ και ΕΘΙΓΜΕ] ιδρύθηκε μεταπολεμικά και συγκεκριμένα το 1952, ενώ το Γεωλογικό Τμήμα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [νυν τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος] το 1970. Οι πρώτοι απόφοιτοι του Τμήματος εντάχθηκαν [εκτός της Μέσης Εκπαίδευσης] στο επιστημονικό δυναμικό της ΕΑΓΜΕ, του Αστεροσκοπείου, της ΔΕΗ, μεταλλευτικών, υδρογεωλογικών και τεχνικών εταιρειών και μελετητικών γραφείων, καθώς και φορέων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Κύρια αρμοδιότητα των γεωλόγων ήταν η διενέργεια χαρτογραφήσεων στο ύπαιθρο, σε υπόγεια έργα και σε ορυχεία, η μελέτη σεισμών, οι υδρογεωλογικές έρευνες, η επίβλεψη γεωτρητικών εργασιών και τεχνικών έργων και η μελέτη των διατρηθέντων πετρωμάτων.

Μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας για του απόφοιτους Γεωλόγους του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον Ελλαδικό χώρο προσέδωσαν πρόσφατα οι εξής παράμετροι:

  1. η στελέχωση του Τμήματός μας με Διδακτικό & Ερευνητικό προσωπικό διεθνούς ακτινοβολίας, όπως αυτό προκύπτει από τις δημοσιεύσεις τους σε διεθνή περιοδικά, τη συμμετοχή τους σε διεθνή και ελληνικά προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την ανάπτυξη σταθερών δεσμών με σημαντικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά  Κέντρα της Ευρώπης, αλλά και πέραν του Ατλαντικού

  2. η συνεχής εξέλιξη των διδασκόμενων μαθημάτων και των ασκήσεων υπαίθρου

  3. η συμμετοχή φοιτητών σε Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, μέσω των οποίων αποκτάται από τους συμμετέχοντες η επιδιωκόμενη εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς των Γεωεπιστημών

  4. η επιτυχής πρακτική άσκηση των φοιτητών σε φορείς και εταιρείες του κλάδου, όπως προκύπτει από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των ενδιαφερομένων/ασκουμένων φοιτητών του τμήματος, κυρίως μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και τώρα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

  5. η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, και δίδεται βάρος στην ενεργητική μάθηση με τη μελέτη αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων και την εκπόνηση εργασιών.

  6. η αξιοποίηση των τεχνολογιών της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης συμπληρωματικά στις κλασικές δια ζώσης εκπαιδευτικές μεθόδους

  7. τα δεκάδες συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στις σελίδες της Ηλεκτρονικής Τάξης του Πανεπιστημίου.

Στον παρόντα ιστότοπο οι φοιτητές, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος θα βρει πληροφορίες σχετικές με τη διάρθρωση του Τμήματος, το προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα εξετάσεων.

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη συμμετοχή των φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και την επιμόρφωση και εξειδίκευση τους σε νέες μεθοδολογίες - τεχνολογίες. Με αυτό τον τρόπο στοχεύει στην ανάδειξη νέων επιστημόνων με σύγχρονη αντίληψη και άρτια επιστημονική κατάρτιση, οι οποίοι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των επιστημών της Γης και του περιβάλλοντος.

Πιστεύοντας στη συμμετοχή σας στην κοινή αυτή προσπάθεια, ευχόμαστε στους φοιτητές μας, παλαιούς και νεοεισερχόμενους, καλή επιτυχία στις σπουδές τους και στους στόχους που έχουν θέσει.