Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

Υ1205 - ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Μάθημα:

A. Γκοντελίτσας, Καθηγ.

Π. Βουδούρης, Καθηγ.

Εργαστήρια:

A. Γκοντελίτσας,  Καθηγ.

Π. Βουδούρης, Καθηγ.

Ι. Μεργέμη, ΕΔΙΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Προπτυχιακό / Α’

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Γενικού Υπόβαθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Περιλαμβάνει διαλέξεις, πρακτικές ασκήσεις, άσκηση υπαίθρου.
Oι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος.          

2 ώρες διδασκαλίας,
2 ώρες εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα (3 τμήματα),
4 διδακτικές μονάδες,
6 πιστωτικές μονάδες.

Προαπαιτήσεις:

Ενώ τυπικά δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, απαραίτητες γνώσεις θεωρούνται αυτές που οι φοιτητές αποκτούν με την παράλληλη παρακολούθηση της Χημείας (1ο Εξάμηνο) και της Φυσικής (1ο Εξάμηνο).

Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων:

Ελληνική (Ε.Φ.1 Αγγλική)

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Α. Παραδόσεις (Διαλέξεις) του μαθήματος - Εργαστηριακές ασκήσεις

Εισαγωγή στην Ορυκτολογία. Ιστορική αναδρομή. Αρχές Κρυ- σταλλογραφίας και Κρυσταλλοχημείας. Κρυσταλλικά και άμορ- φα στερεά υλικά. Μοναδιαία κυψελίδα και κρυσταλλικό πλέγμα. Γεωμετρική Κρυσταλλογραφία (συμμετρία, συστήματα, δείκτες, κρυσταλλογραφικά σύμβολα, εναντιομορφισμός, στε- ρεογραφική προβολή). Ημικρύσταλλοι και σχετικά ορυκτά. Συμφύσεις και διδυμίες-πολυδυμίες. Πυρήνωση και ανάπτυξη κρυστάλλων και ορυκτών (κρυστάλλωση). Κρυστάλλωση ορυκτών απο ψύξη τήγματος/μάγμα & υδροθερμικά ρευστά (πυριγενή ορυκτά), επίδραση της πίεσης (μεταμορφικά ορυκτά & ορυκτά βάθους), δημιουργία απο διαλύματα και βιο-διεργασίες (βιο-ορυκτά). Επίταξη, τοπόταξη, απόμειξη, διαγράμματα φάσεων. Εισαγωγή στις μικροσκοπικές τεχνικές (οπτική μικρο- σκοπία, SEM, TEM, AFM). Οπτική Κρυσταλλογραφία – Ορυκτολογία, πολωτικό μικροσκόπιο, οπτικές ιδιότητες ορυκτών (πτικοί άξονες, ισοτροπία/ανισοτροπία, μονάξονες/διάξονες κρύσταλλοι, ελλειψοειδή, πλεοχρωϊσμός, κωνοσκοπική εξέταση). Εισαγωγή στη δομική Κρυσταλλογραφία - Ορυκτολογία (κρυσταλλική δομή, ατέλειες-χρώμα, στερεά διαλύματα, ισο- μορφισμός, πολυμορφισμός, αλλοτροπία, πολυτυπισμός). Ακτίνες-Χ και μελέτη υλικών και ορυκτών με περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) σκόνης (νόμος Bragg, διαγράμματα ακτίνων-Χ, σταθερές μοναδιαίας κυψελίδας). XRD με ακτινοβολία Σύγχροτρον και φορητά όργανα. Θερμική συμπεριφορά ορυκτών και θερμικές αναλύσεις (TGA, DTA, DSC). Λογισμικό για γεωμετρική & δομική Κρυσταλλογραφία - Ορυκτολογία και XRD σκόνης (WinXMorph,Crystal & KrystalShaper,Kristall2000,VESTA , PowDLL, QualX2).

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις26 (13x2) ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις26 (13x2) ώρες
Σεμινάρια25 ώρες
Φροντιστήρια10 ώρες
Συγγραφή εργασιών63 ώρες
Σύνολο Μαθήματος150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αξιολόγηση/Βαθμολόγηση: Οι φοιτητές αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης στα αγγλικά για φοιτητές Erasmus. Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από την τελική γραπτή ή προφορική εξέταση (>5) έπειτα απο επιτυχή εργαστηριακή εξέταση χωρίς συμψηφισμό.


ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλία & Διδακτικές Σημειώσεις:

 • ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ Σ.Σ.: Εισαγωγή στην Γεωμετρική Κρυσταλλογραφία και στην Οπτική Ορυκτολογία, ΕΜΠ 1981.
 • ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.: Γενική Ορυκτολογία, ΕΜΠ 2000.
 • ΒΟΛΙΩΤΗΣ Σ.: Εισαγωγή στην Κρυσταλλογραφία και στη Δομική Χημεία, Μέρος Α/Παν/μιο Πατρών 1983 & Μέρος Β/Εκδόσεις Βούλγαρη 1987.
 • ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ν.: Γεωμετρική Κρυσταλλογραφία, Αθήνα 1961.
 • ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ Σ.Σ.: Ορυκτολογία-Πετρολογία, Εκδόσεις Χ. Σαούλη Ο.Ε., 2η Έκδοση, Θεσσαλονίκη 2002.
 • ΚΑΤΑΓΑΣ Χ. και ΤΣΩΛΗ-ΚΑΤΑΓΑ Π.: Γενική Ορυκτολογία, Παν/μιο Πατρών 2005.
 • ΚΟΚΚΟΡΟΣ Π.: Γενική Ορυκτολογία, Εκδόσεις Δ.Ν. Παπαδήμα, Έκδοσις Θ, Αθήνα 1987.
 • ΚΩΣΤΑΚΗΣ Γ.: Γενική Ορυκτολογία, Πολυτεχνείο Κρήτης 2005.
 • ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ.: Στοιχεία Ορυκτολογίας, Εκδότης Α. Κωνσταντινίδης, Αθήνα 1893.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.Ε.: Γεωμετρική και Οπτική Κρυσταλλογραφία, Παν/μιο Αθηνών 1988.
 • ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Π.: Εισαγωγή στην Κρυσταλλοδομή και τη Φυσική των Ακτίνων Χ & Εργαστηριακές Ασκήσεις, Εκδ. Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη 1985.
 • ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κ.Τ.: Μαθήματα Ορυκτολογίας, Μέρος Ι-Εισαγωγή στην Κρυσταλλογραφία, Παν/μιο Θεσσαλονίκης 1980.
 • ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Χ.: Μέθοδοι Κρυσταλλοδομής, Εκδ. Ζήτη 2003.
 • ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Γ. - ΣΟΛΔΑΤΟΣ Τ.: Οπτική Ορυκτολογία [Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 22768264]
 • AGRICOLA G.: De Re Metallica (Translated from the first Latin Edition of 1556 by H.C. Hoover and L.H. Hoover), Dover Publ. Inc. 1950.
 • AMELINCKX S. et al. (Eds.): Handbook of Microscopy, VCH 1997.
 • AOKI H. et al.: Physics Meets Mineralogy: Condensed Matter Physics in the Geosciences, Cambridge Univ. Press 2008.
 • BIRDI K.S.: Scanning Probe Microscopes, CRC Press 2003.
 • BLACKBURN W.H. and DENNEN W.H.: Principles of Mineralogy, W.C. Brown Publishers 1988.
 • BLOSS F.D.: Crystallography and Crystal Chemistry, MSA 2nd printing, Whashington D.C. 2000.
 • BROWN D.I.: The Chemical Bond in Inorganic Chemistry, Oxford Univ. Press 2006.
 • BROWN M.E. and GALLAGHER P.K. (Eds.): Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, Elsevier 2003.
 • CEMIČ L.: Thermodynamics in Mineral Sciences, Springer-Verlag, Berlin 2005.
 • CORRENS C.W.: Introduction to Mineralogy, Springer-Verlag, Berlin 1969.
 • CROFT W.J.: Under the Microscope: A Brief History ofMicroscopy, World Scientific 2006.
 • DINNEBIER R.E. and BILLINGE S.J.L. (Eds.): Powder Diffraction Theory and Practice, RSC Publ. 2008.
 • DYAR M.D. et al.: Mineralogy and Optical Mineralogy, MSA, Chantilly 2008.
 • ECHLIN P.: Handbook of Sample Preparation for Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, Springer 2009.
 • GERTON R.F.: Physical Principles of Electron Microscopy: An Introduction to SEM, TEM and AEM, Springer 2005.
 • FENTER P. et al. (Eds.): Applications of Synchrotron Radiation in Low-Temperature Geochemistry and Environmental Science, MSA Reviews in Mineralogy and Geochemistry Vol. 49, 2002.
 • GAINES R.V. et al.: Dana’s New Mineralogy, J.Wiley & Sons Inc. 1997.
 • GALLITELLI P.: Elementi di Mineralogia, Nistri-Lischi Ed., Pisa 1970.
 • GRIBBLE C.D. and HALL A.J.: Optical Mineralogy, UCL Press 1992.
 • HENDERSON G. and BAKER D. (Eds.): Synchrotron Radiation:Earth, Environmental and Material Sciences Applications, Min. Assoc. Canada Short-Course Vol. 30, 2002.
 • HIBBARD M.J. and HIBBARD M.: Mineralogy: A Geologist's Point of View, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 1st Ed. 2001.
 • HOLDEN A.: Shapes, Space and Symmetry, Dover Publ. Inc., New York 1971.
 • HOLDEN A. and SINGER P.: Crystals and Crystal Growing, Anchor Books 1960.
 • JAFFE H.W.: Crystal Chemistry and Refractivity, Dover Publ. Inc., New York 1996.
 • KLEIN C. and HURLBUT C.S.Jr.: Manual of Mineralogy (after J.D. Dana), J.Wiley & Sons, revised 21st Edition 1999.
 • KOSTOV I.: Mineralogy, Oliver & Boyd 1968.
 • KOSTOV I. and KOSTOV R.I.: Crystal Habits of Minerals, Pensoft Publ. 1999.
 • KRIVOVICHEV S.V.: Minerals as Advanced Materials I, Springer 2008.
 • LIEBAU F.: Structural Chemistry of Silicates, Springer-Verlag 1985.
 • MARTIN J.W. (Ed.): Concise Encyclopedia of the Structure of Materials, Elsevier 2007.
 • MASON  B.:  Victor  Moritz  Goldschmidt:  Father  of  Modern Geochemistry, The Geochemical Society Spec. Publ. No4 1992.
 • MASON B. and BERRY L.G.: Elements of Mineralogy, W.H. Freeman and Company, San Francisco 1968.
 • MOTTANA A.: Fondamenti di Mineralogia Geologica, Zanichelli 1989.
 • MULLIN J.W.: Crystallization, Butterworth-Heinemann, 4th Ed. 2001.
 • MÜLLER U.: Inorganic Structural Chemistry, J. Wiley & Sons 2006.
 • NESSE W.D.: Introduction to Mineralogy, Oxford Univ. Press 2000.
 • OFFERMAN E.: Kristalle und ihre Formen, Band 1 und Band 2, KristalloGraphik Verlag 2004.
 • O’DONOGHUE M. (Ed.).: Gems, Elsevier, 6th Ed. 2006.
 • PERKINS D.: Mineralogy, Prentice Hall, 2nd Ed. 2001.
 • PHILLIPS F.C.: An Introduction to Crystallography, Oliver & Boyd 1971.
 • PHILLIPS W.J. and PHILLIPS N.: An Introduction to Mineralogy for Geologists, J. Wiley & Sons, Chichester etc. 1980.
 • PUTNIS A.: Introduction to Mineral Sciences, Cambridge Univ. Press 1992.
 • REED S.J.B.: Electron Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in Geology, Cambridge Univ. Press, 2nd Ed. 2005.
 • SUNAGAWA I.: Crystals: Growth, Morphology and Perfection, Cambridge Univ. Press 2005.
 • TILLEY R.J.D.: Crystals and Crystal Structures, J.Wiley & Sons 2006.
 • YODER C.H.: Ionic Compounds: Applications of Chemistry toMineralogy, Wiley-Interscience 2006.

Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά:

 • Κόκκορος Π., 1935. Σχετική συχνότης εμφανίσεως των δυο εναντιόστροφων μορφών του χαλαζία εντός γρανιτικού κοιτάσματος. Ανάτυπον εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών, 10, σ.58.
 • Σολδάτος Κ.Τ., 1965. Συγκριτική οπτική, χημική και ακτινογραφική έρευνα Ελληνικών σανιδίνων, Επιστημονική Επετηρίς της Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών του Α.Π.Θ., Τόμος 9ος, 1-62.
 • Belousova E.A. et al., 2006. Zircon crystal morphology, trace elements signatures and Hf isotope composition as a tool for petrogenetic modelling: Examples from Eastern Australian granitoids. J. Petrol., 47 (2), 329-353.
 • Brice J.C., 1980. The lattice constants of a-quartz. J. Mater. Sci., 15, 161-167.
 • Buseck P.R. et al., 2001. Magnetite morphology and life on Mars. PNAS, 98 (24), 13490-13495.
 • Carignano M.A., 2007. Formation of stacking faults during ice growth on hexagonal and cubic substrates. J. Phys. Chem. C, 111 (2), 501-504.
 • Clark C.M. and Downs R.T., 2004. Using the American mineralogist crystal structure database in the classroom. J. Geosci. Edu., 52 (1), 76-80.
 • Daneu N. et al., 2007. Atomic structure and formation mechanism of (301) rutile twins from Diamantina (Brazil). Am. Mineral., 92, 1789-1799.
 • Desiraju G.R., 2003. In search of clarity. Nature, 423, 485.
 • Donnay G. and Donnay J.D.H., 1978. How much crystallography should we teach geologists? Am. Mineral., 63, 840-846.
 • Dutrow B.L., 2004. Teaching mineralogy from the core to the crust. J. Geosci. Edu., 52 (1), 81-86.
 • Dyar M.D. et al., 2004. Integration of new methods into teaching mineralogy. J. Geosci. Edu., 52 (1), 23-30.
 • Fortin D., 2004. What biogenic minerals tell us. Science, 303, 1618-1619.
 • García-Ruiz J.M. et al., 2007. Formation of natural gypsum megacrystals in Naica, Mexico. Geology, 35 (4), 327-330.
 • Golden D.C. et al., 2004. Evidence for exclusively inorganic formation of magnetite in Martian meteorite ALH84001. Am. Mineral., 89, 681-695.
 • Gunter M.E. 2004. The polarized light microscope: Should we teach the use of a 19th century instrument in the 21st century? J. Geosci. Edu., 52 (1), 34-44.
 • Hawthorne F.C., 1993. Minerals, mineralogy and mineralogists: Past, present and future. Can. Mineral., 31 (2), 253-296.
 • Hazen R.M., 2005. Genesis: Rocks, minerals and the geochemical origin of life. Elements, 1, 135-137.
 • Hazen R.M. et al., 2001. Selective adsorption of L- and D-amino acids on calcite: Implications for biochemical homochirality. PNAS, 98 (10), 5487-5490.
 • Hazen R.M. et al., 2008. Mineral evolution – Review paper. Am. Mineral., 93, 1693-1720.
 • Hemley R.J., 1999. Mineralogy: Mineralogy at a crossroads. Science, 285, 1026-1027.
 • Hildebrandt G. et al., 1993. 80 years X-ray Diffraction: Contribution to a colloquium held on November 5, 1992 in Berlin, Humboldt University. Cryst. Res. Technol., 28 (6), 747- 823.
 • Hochella Jr. M.F., 2002. Nanoscience and technology: the next revolution in the Earth sciences. Earth Planet. Sci. Lett., 203, 593-605.
 • Hochella Jr. M.F., 2002. Sustaining Earth: Thoughts on the present and future of mineralogy in environmental science. Min. Mag., 66 (5), 627-652.
 • Hochella Jr. M.F., 2002. There’s plenty of room at the bottom: Nanoscience in geochemistry. Geochim. Cosmochim. Acta, 66 (5), 735-743.
 • Hochella Jr. M.F., 2006. The case for nanogeoscience. Ann. N.Y. Acad. Sci., 1093 (1), 108-122.
 • Hochella Jr. M.F. et al., 2008. Nanominerals, mineral nanoparticles and Earth systems. Science, 319, 1631-1635.
 • Hochella Jr. M.F. and Madden A.S., 2005. Earth’s nano- compartments for toxic metals. Elements, 1, 199-203.
 • Holland T.J.B. and Redfern S.A.T., 1997. Unit cell refinement from powder diffraction data: the use of regression diagnostics. Min. Mag., 61, 65-77.
 • Ihinger P.D. and Zink S.I., 2000. Determination of relative growth rates of natural quartz crystals. Nature, 404, 865.
 • Johnson  N.E.,  2001.  X-ray  diffraction  simulation  using  laser pointer and printers. J. Geosci. Edu., 49 (4), 346-350.
 • Jones A.P., 2007. The mineralogy of cosmic dust: astromineralogy. Eur. J. Mineral., 19, 771-782.
 • Kirschvink J.L. et al., 1992. Magnetite biomineralization in the human brain. PNAS, 89, 7683-7687.
 • Klingelhöfer G. et al., 2004. Jarosite and hematite at Meridiani Planum from opportunity’s Mössbauer spectrometer. Science, 306, 1740-1745.
 • Kurp E.A. and Switzer J.A., 2007. Electrochemical Biomineralization: The deposition of calcite with chiral morphologies. J. Am. Chem. Soc., 129, 15120-15121.
 • Lane M.D. et al., 2008. Mineralogy of the Paso Robles soil on Mars. Am. Mineral., 93, 728-739.
 • Loon A.J., 2008. Geological education of the future. Earth Sci. Rev., 86, 247-254.
 • Meunier A., 2006. Why are clay minerals small? Clay Minerals, 41, 551-566.
 • Moecher D.P., 2004. Characterization and identification of mineral unknowns: A mineralogy term project. J. Geosci. Edu., 52 (1), 5-9.
 • Mogk D.W. et al., 2007. On the cutting edge - Teaching mineralogy, petrology and geochemistry. Elements, 3, 93-126.
 • Morris R.V. et al., 2004. Mineralogy at Gusev Crater from Mössbauer spectrometer on the Spirit rover. Science, 305, 833-839.
 • Pasteris J.D. et al., 1999. Medical mineralogy as a new challenge to the geologists: Silicates in human mammary tissue? Am. Mineral., 84, 997-1008.
 • Pauling L., 1929. The principles determining the structure of complex ionic crystals. J. Am. Chem. Soc., 51, 1010-1026.
 • Pokroy B. et al., 2007. Protein-induced, previously unidentified twin form of calcite. PNAS, 104 (18), 7337-7341.
 • Ponomarenko A., 2004. Crystallography in the classroom – Modeling silicates without silicate models. J. Geosci. Edu., 52 (1), 31-33.
 • Prewitt C.T., 1985. Crystal chemistry: Past, present and future. Am. Mineral., 70, 443-454.
 • Railsback L.B., 2005. A synthesis of systematic mineralogy. Am. Mineral., 90, 1033-1041.
 • Ricardo A. et al., 2004. Borate minerals stabilize ribose.Science, 303, 196.
 • Rieder R. et al., 1997. The chemical of Martian soil and rocks returned by the mobile alpha proton X-ray spectrometer: Preliminary results from the X-ray mode. Science, 278, 1771- 1774.
 • Rosing M.T., 2008. On the evolution of minerals. Nature, 456, 456-458.
 • Sarrazin P. et al., 2005. Field deployment of a portable X-ray diffraction/X-ray fluorescence instrument on Mars analog terrain. Powder Diffr., 20 (2), 128-133.
 • Sgualdino G. et al., 1998. Growth morphology of sucrose crystals. The role of glucose and fructose as habit-modifiers. J. Cryst. Growth, 192, 290-299.
 • Shannon R.D., 1976. Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides. Acta Cryst., A32, 751-767.
 • Smith J.V., 1999. Geology, mineralogy and human welfare. PNAS, 96, 3348-3349.
 • Smith J.V. et al., 1999. Biochemical evolution III: Polymerization on organophilic silica-rich surfaces, crystal- chemical modelling, formation of first cells and geological clues. PNAS, 96, 3479-3485.
 • Stipp S.L.S. et al., 2008. Nano-technology and a sustainable environment. Min. Mag., 72 (1), 501-505.
 • Swope R.J. and Gieré R., 2004. A strategy for teaching an effective undergraduate mineralogy course. J. Geosci. Edu., 52 (1), 15-22.
 • Talboys D.L. et al., 2005. Instrumentation for geological field work on the Moon. Earth Moon Planet., 94 (3-4), 267-277.
 • Thomas-Keprta K.L. et al, 2001. Truncated hexa-octahedral magnetite crystal in ALH84001: Presumptive biosignatures. PNAS, 98 (5), 2164-2169.
 • Vasconcelos C. and McKenzie A., 2009. The descent of minerals. Science, 323, 218-219.
 • Velbel M.A., 2004. Laboratory and homework exercises in the geochemical kinetics of mineral-water reaction: Rate law, arrhenius activation energy and the rate-determining step in the dissolution of halite. J. Geosci. Edu., 52 (1), 52-59.
 • Wigginton N.S. et al., 2007. Aquatic environmental nanoparticles. J. Environ. Monit., 9, 1306-1316.
 • Wilde S.A. et al., 2001. Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and ocean on the Earth 4.4 Gyr ago. Nature, 409, 175-178.
 • Wulff A.H., 2004. Using inquiry-based methodologies to ease the pain of learning mineral formulae and analytical techniques. J. Geosci. Edu., 52 (1), 68-75.
 • Yen A.S. et al., 2005. An integrated view of the chemistry and mineralogy of Martian soils. Nature, 436 (7), 49-54.
 • Zolensky M.E. et al., 2006. Mineralogy and petrology of comet 81P/Wild 2 nucleus samples. Science, 314, 1735-1739.

 

1 Ε.Φ.: Επισκέπτες Φοιτητές (π.χ. ERASMUS)