Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

Ε5203 - ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Μάθημα:

Π. Πομώνης, Καθηγ.

 

Εργαστήρια:

Π. Πομώνης, Καθηγ.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Προπτυχιακό / Ε’

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Γενικού Υπόβαθρου,  Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις              
2 ώρες διδασκαλίας,
1 ώρα εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα,
3 διδακτικές μονάδες,
4 πιστωτικές μονάδες.

Προαπαιτήσεις:

 ΟΧΙ

Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων:

Ελληνική (Ε.Φ.1 Αγγλική)

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 • Βασικές αρχές - η σε βάθος γνώση των όρων της ηφαιστειολογίας. Γίνεται αναφορά στην γεωγραφική θέση και διαχρονική εξέλιξη ηφαιστείων. Κατανομή της πρόσφατης και σημερινής ηφαιστειακής δραστηριότητας στην επιφάνεια της γης.
 • Ταξινόμηση Ηφαιστείων - με βάση τα γεωτεκτονικά χαρακτηριστικά των ηφαιστείων κα τα πετρογραφικά τους γνωρίσματα,
 • Ηφαιστειακές σειρές - Κατανόηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των λαβών.               
  Ο σημασία και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι πααράμετροι όπως θερμοκρασία-Πίεση – ιξώδες - ταχύτητα ροής και μορφή της λάβας).
 • Λιθοσφαιρικές πλάκες και ηφαίστεια - εξέλιξη της ηφαιστειότητας σε παγκόσμια κλίμακα σύμφωνα με τη θεωρία κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών στο χρόνο και το χώρο.
 • Μηχανισμός ηφαιστειακών εκρήξεων - Γίνεται αναφορά στους μηχανισμούς ανόδου του μάγματος στο εσωτερικό της γης. Εξετάζεται η διαταραχή της ισορροπίας ηφαιστειακών συστημάτων. Μηχανισμοί διάρρηξης του μάγματος και σχηματισμός εκρηκτικών στηλών.
 • Τύποι ηφαιστειακών εκρήξεων - Γίνεται αναλυτική περιγραφή στους τύπους των ηφαιστειακών εκρήξεων λαμβάνοντας υπόψη διάφορα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια όπως ο τρόπος εκτίναξης ων ηφαιστειακών προϊόντων, οι διαστάσεις και το σχήμα του ηφαιστειακού οικοδομήματος, ο ρυθμός εκρηκτικής συμπεριφοράς του ηφαιστείου και ο βαθμός επικινδυνότητας.
 • Μετα-ηφαιστειακά φαινόμενα - Περιγράφονται τα είδη των ηφαιστειακών προιόντων που εξέρχονται από τα ηφαίστεια όπως ατμίδες, φουμαρόλες, σολφατάρες και θερμομεταλλικές πηγές.
 • Είδη ηφαιστειακών προϊόντων - Μορφολογικά χαρακτηριστικά λαβών. Πυροκλαστικά προϊόντα (ταξινόμηση, μεταφορά και απόθεση).
 • Διαστημική ηφαιστειότητα. Περιπτώσεις εκδήλωσης ηφαιστειότητας σε άλλους πλανήτες. Κρυο-ηφαιστειότητα και συγκριτική μελέτη με την γήινη ηφαιστειότητα.
 • Ηφαιστειότητα και Οικολογία – γίνεται αναφορά στη σχέση με τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και το περιβάλλον).
 • Επικινδυνότητα σε ηφαιστείων – παραδείγματα ηφαιστειογενών περιοχών και ο βαθμός επικινδυνότητας που παρουσιάζουν. Τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης κάθε μορφής ηφαιστειακού κινδύνου.
 • Ηφαίστεια ως πηγή ενέργειας – Εξετάζονται οι περιοχές που παρουσιάζουν γεωθερμικό ενδιαφέρον, ο τρόπος δημιουργίας τους και ο βαθμός εκμετάλλευσής τους.
 • Ηφαίστεια στον ελλαδικό χώρο – Λεπτομερής περιγραφή των ηφαιστειακών κέντρων σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Ηφαιστειακά κέντρα σε ηπειρωτικό και θαλάσσιο περιβάλλον- Ηφαίστειότητα παλαιότερη του Μειοκαίνου – Πρόσφατη ηφαιστειότητα Ενεργό ηφαιστειακό τόξο Νοτίου Αιγαίου (Ηφαίστεια Μεθάνων-Σουσακίου, Μήλου, Σαντορίνης και Κω-Νισύρου.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις26 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις13 ώρες
Άσκηση Πεδίου (Υπαίθρου)10 ώρες
Αναζήτηση, μελέτη και ανάλυση άρθρων13 ώρες
Μη καθοδηγούμενη μελέτη18 ώρες
Προετοιμασία φοιτητών για την αξιολόγηση20 ώρες
Σύνολο Μαθήματος)100 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το σύνολο των φοιτητών αξιολογείται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης στα αγγλικά για φοιτητές Erasmus).

 • Γραπτή εξέταση (70%)
 • Ανάπτυξη/εξέταση του θέματος της ατομικής εργασίας (20%)
 • Άσκηση πεδίου (10%)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη περιλαμβάνει: Σημειώσεις Διδασκόντων και Ύλη που έχει αναρτηθεί στο e-class

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Κυριακόπουλος G. K. (2018). Ηφαιστειολογία (Επιμέλεια Κ. Κυριακόπουλος). Εκδόσεις ΕΚΠΑ.
 • Peter Francis & Clive Oppenheimer. (2004). Oxford University Press.
 • Robert W. Decker & Barbara B. Decker (1992). Mountains of Fire. The nature of volcanoes. Cambridge University Press.
 • Encyclopedia of volcanoes, Editor-in-Chief, Haraldur Sigurdsson, University of Rhode Island, USA. Academic press
 • Rittmann A, (1967). I vulcani e la loro attivita. Cappelli editore Catania, p. 395.
 • Cas, R.A.F. and Wright, J.V. (1987). Volcanic successions (Modern and Ancient), London Allen and Unwin, Boston, Syd, ney, Wellingtonn p. 524

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:


1 Ε.Φ.: Επισκέπτες Φοιτητές (π.χ. ERASMUS)