Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωλόγων έχουν κατοχυρωθεί με το Προεδρικό Διάταγμα 344/2000 (Αρ Φύλλου 297), Κεφάλαιο Ε΄ ( ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΩΝ), Άρθρο 14 & 15, σύμφωνα με τα οποία:

Άρθρο 14

Επαγγελματικές δραστηριότητες

Οι γεωλόγοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστη­ριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύ­ουν και ειδικότερα:

α) Στη σύνταξη κάθε είδους γεωλογικής μελέτης, στην εκτέλεση και επίβλεψη έργων γεωλογικής διερεύνησης, συμπεριλαμβανομένων και των φωτογεωλογικών και τηλεανιχνευτικών ερευνών.

β) Στην έρευνα, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευ­ση των ορυκτών, υδατικών και ενεργειακών πόρων, κα­θώς και έργων μεταλλευτικής γεωλογίας.

γ) Στη σύνταξη γεωλογικών, γεωμορφολογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών, εδαφοτεχνικών, κοιτασματολογικών, γεωχημικών, τεκτονικών, νεοτεκτονικών, σεισμοτεκτονικών, γεωφυσικών, παλαιογεωγραφικών, εδαφολογικών και φωτογεωλογικών μελετών και στη σύνταξη των αντίστοιχων χαρτών.

δ) Στις κάθε φύσης υποθαλάσσιες και παράκτιες γεω­λογικές έρευνες.

ε) Στις κάθε φύσης γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες και εργασίες θεμελίωσης και κατασκευής επιφανειακών και υπόγειων τεχνικών έργων.

στ) Στον προγραμματισμό, εκτέλεση, επίβλεψη και αξιολόγηση δεδομένων ερευνητικών - δειγματοληπτικών γεωτρήσεων για γεωλογικούς, κοιτασματολογικούς, υδρογεωλογικούς, μεταλλευτικούς, γεωτεχνικούς, εδαφοτεχνικούς, γεωθερμικούς σκοπούς και στην αναζήτη­ση υδρογονανθράκων.

ζ) Στον προγραμματισμό, εκτέλεση και επίβλεψη τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης και στεγανοποίησης.

η) Στον προγραμματισμό, εκτέλεση και επίβλεψη υδρομαστευτικών αποστραγγιστικών έργων και υδρογεωτρήσεων.

θ) Στις εργασίες προσδιορισμού των φυσικών και μηχα­νικών ιδιοτήτων εδαφών, βράχων και αδρανών υλικών, στον έλεγχο τήρησης και εφαρμογής προδιαγραφών που αφορούν τα υλικά κατασκευής τεχνικών έργων, καθώς και στη σύνταξη προδιαγραφών.

ι) Στις κάθε φύσης γεωτεχνικές εργασίες, έρευνες ή με­λέτες που αφορούν το σχεδιασμό, πρόληψη και αντιμε­τώπιση καταστροφικών φαινομένων, σεισμών, κατολι­σθήσεων, κατακρημνίσεων, καθιζήσεων, ηφαιστείων και υπερβολικής ανύψωσης της στάθμης των υπόγειων και επιφανειακών νερών (πλημμύρες).

ια) Στις κάθε φύσης γεωλογικές χαρτογραφήσεις κοιτασματολογικού, τεχνικού, γεωργικού, δασικού και γεωτεχνι­κού ενδιαφέροντος. Στη σύνταξη γεωτεχνικών μελετών, εκτέλεση και επίβλεψη έργων γεωτεχνικής διερεύνησης για την κατασκευή οδών, φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, υδατοδεξαμενών, γεφυρών, σιδηροδρομικών γραμμών, υπόγει­ων ταμιευτήρων, σηράγγων και στοών και εν γένει εκσκα­φών και θεμελιώσεων στο έδαφος και υπέδαφος, με την εκτέλεση γεωτεχνικών και τεχνικογεωλογικών χαρτογρα­φήσεων (επίγειων και υπόγειων), εργαστηριακών και επιτό­πιων δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, γεω­φυσικών διασκοπήσεων και εφαρμογών τηλεπισκόπησης.

ιβ) Στη σύνταξη και αξιολόγηση συνθετικών χαρτών δη­μόσιου οικονομικού συμφέροντος (χάρτες χρήσης γης) και στην εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφο­ριών (G.I.S.) για όλες τις παραπάνω κατηγορίες χαρτο­γραφήσεων.

ιγ) Στις κάθε φύσης γεωλογικές, γεωχημικές και γεω­φυσικές εργασίες που έχουν σκοπό τον εντοπισμό, αξιο­λόγηση και αξιοποίηση κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών, γεωθερμικών πεδίων, υδρογονανθράκων και άλ­λων ενεργειακών πρώτων υλών καθώς και στις βιοχημικές εργασίες και έρευνες.

ιδ) Στην έρευνα, εκμετάλλευση, αξιοποίηση, επεξεργα­σία και διακίνηση ορυκτών πρώτων υλών για την παραγω­γή πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων.

ιε) Στην έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία μαρμάρων, διακοσμητικών πετρωμάτων και αδρανών υλικών, συμπεριλαμβανομένων και των σκλη­ρών αδρανών υλικών.

ιστ) Στη μελέτη των τεχνολογικών παραμέτρων των ορυκτών.

ιζ) Στον εντοπισμό, ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορι­σμό, αξιοποίηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

ιη) Στην έρευνα, αξιοποίηση και διαχείριση των θερμο­μεταλλικών υδάτων για γεωργικές, οικιστικές, τουριστι­κές και βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και την εμφιάλωση και εμπορία των μεταλλικών υδάτων.

ιθ) Στον έλεγχο της ποιότητας και της δίαιτας, καθώς στην προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού από κάθε μεταβολή των φυσικών, χημικών και μικροβιολογι­κών ιδιοτήτων του, εξαιτίας ανθρωπογενών επεμβάσεων, καθώς και στη λήψη μέτρων για την εξυγίανση και αποκα­τάσταση της ποιότητας των υδάτων που έχουν υποστεί ρύπανση και μόλυνση.

κ) Στις κάθε φύσης γεωλογικές, στρωματογραφικές, τε­κτονικές, νεοτεκτονικές, γεωμορφολογικές, ιζηματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ραδιομετρικές διασκοπή­σεις, παλαιοντολογικές, ορυκτοδιαγνωστικές, αρχαιομετρικές μελέτες που αφορούν την αρχαιολογική έρευνα, στις κάθε φύσης εργασίες για την αντιμετώπιση κατα­στροφών που προέρχονται από τη διάβρωση, καθώς και στην αναστήλωση μνημείων.

κα) Σε κάθε φύσης γεωφυσικές εργασίες, καθώς και στην αξιολόγηση και ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων.

κβ) Στις εργασίες καθορισμού της σεισμικότητας και της σεισμικής επικινδυνότητας, σύνταξης μικροζωνικών μελετών, σύνταξης νεοτεκτονικών χαρτών και γενικά στον αντισεισμικό σχεδιασμό.

κγ) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προ­στασία, αξιοποίηση, αποκατάσταση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

κδ) Στην προστασία των παράκτιων περιοχών και των υγροβιότοπων από τη μεταφορά και την απόθεση φερτών υλικών και ιζημάτων μέσω ποταμών και ρεμάτων.

κε) Στην έρευνα, εντοπισμό, ανάδειξη, αξιοποίηση, δια­χείριση και προστασία γεωλογικών μνημείων, γεωπάρκων, γεωτόπων, καθώς και περιοχών ιδιαίτερου γεωλογι­κού και γεωμορφολογικού ενδιαφέροντος.

κστ) Στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό που αφο­ρά την καταλληλότητα των εδαφών για ασφαλή δόμηση, τον καθορισμό βιομηχανικών, βιοτεχνικών και μεταλλευ­τικών περιοχών, λατομικών ζωνών και μαρμαροφόρων πε­ριοχών, ζωνών απόληψης οικονομικών πρώτων υλών, χώ­ρων αποθήκευσης καυσίμων, χώρων κατάλληλων για απόθεση και αποθήκευση αστικών και βιομηχανικών απο­βλήτων και χώρων κατάλληλων για κοιμητήρια, την απο­κατάσταση του περιβάλλοντος σε λατομικές και μεταλ­λευτικές περιοχές, την προστασία αρχαιολογικών χώρων και τοποθεσιών, φυσικών και γεωλογικών μνημείων και τοπίων ιδιαίτερου κάλλους και γενικά του πολιτιστικού πε­ριβάλλοντος και της αισθητικής του τοπίου.

κζ) Στην γεωλογική, υδρογεωλογική και τεκτονική μελέ­τη και τουριστική αξιοποίηση των σπηλαίων.

κη) Σε μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες για την έρευνα, εντοπισμό, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και επε­ξεργασία των ορυκτών υλών σε κάθε μεταλλευτικό ή λα­τομικό χώρο.

κθ) Στις αποκαλύψεις μεταλλείων, γεωτρήσεων και ερευνών υπεδάφους.

λ) Στο χωροταξικό σχεδιασμό, στην κατανομή χρήσης γης, στον καθορισμό οικιστικών περιοχών και στη θεμελίωση οικισμών και προστασία τους από φυσικά κατα­στροφικά φαινόμενα.

λα) Στη σύνταξη και εκτέλεση γεωτουριστικών προ­γραμμάτων και στην εν γένει ανάπτυξη του γεωτουρισμού.

λβ) Στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια), στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, σε οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, στις υπηρεσίες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, καθώς και στους οργανισμούς ποιοτικού ελέγχου ορυκτών, υδά­τινων και ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών.

Άρθρο 15

Υποχρεωτική απασχόληση

 1. Η απασχόληση, με αμοιβή, γεωλόγου με σχέση εξαρ­τημένης εργασίας ή σύμβαση έργου ή συμβούλου, είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε μεταλλευτικές, μεταλλουργικές και λατομικές επι­χειρήσεις, βιομηχανίες και γενικά σε βιομηχανικές και βιο­τεχνικές μονάδες που ασχολούνται με την έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, τυποποίηση, διακίνηση και εμπορία ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, προϊόντων και υποπροϊόντων τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου αυτού.

β) Σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ΟΤΑ, συνεταιρισμούς και αναπτυξιακούς συνδέσμους που προγραμματίζουν κάθε φύσης βασική και εφαρμοσμένη γεωλογική έρευνα.

γ) Σε μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου αυτού.

δ) Σε μονάδες εμφιάλωσης και εμπορίας μεταλλικών υδάτων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου αυ­τού.

ε) Σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες επεξεργα­σίας και τυποποίησης ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και των προϊόντων και υποπροϊόντων τους και ειδικότερα στις μονάδες παραγωγής τσιμέντου, μαρμάρων και διακοσμητικών πετρωμάτων, κεραμοποιίας, υαλουργίας, πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων.

στ) Στις επιχειρήσεις εξόρυξης ενεργειακών πρώτων υλών και υδρογονανθράκων.

ζ) Στους φορείς που εκμεταλλεύονται τις λουτροπό­λεις.

η) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με την κατάρτιση προγραμμάτων μελετών, κατα­σκευής και συντήρησης συγκοινωνιακών, κτιριακών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

θ) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με γεωερευνητικές εργασίες για τη διαπίστωση των εδαφικών και υπεδαφικών συνθηκών για τη θεμελίωση τεχνικών έργων (γεωτρήσεις, γεωφυσικές διασκοπή­σεις, ερευνητικά φρεάτια ή ορύγματα, δοκιμαστικές σή­ραγγες).

ι) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρη­ση των μεγάλων τεχνικών έργων (δρόμων, φραγμάτων και ταμιευτήρων ύδατος, γεφυρών και επιχωμάτων, λιμε­νικών έργων, αεροδρομίων, σηράγγων και στοών).

ια) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με τον προγραμματισμό, εκτέλεση, επίβλεψη και αξιολόγηση δεδομένων των κάθε φύσης ερευνητικών ή παραγωγικών γεωτρήσεων που εκτελούνται από ή για λο­γαριασμό δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και στην καλλιέργεια πηγών στα υδρομαστευτικά έργα.

ιβ) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με τις κάθε φύσης υδρογεωλογικές μελέτες και έρευνες που αφορούν τον εντοπισμό, ποσοτικό και ποιο­τικό προσδιορισμό, αξιοποίηση και διαχείριση των υπό­γειων υδάτινων πόρων (φυσικών, μεταλλικών, θερμομε­ταλλικών υδάτων), καθώς και τον καθορισμό ζωνών προ­στασίας για την αποτροπή ενδεχόμενης μόλυνσης - ρύπανσής τους και αλλοίωσης των αποθεμάτων τους.

ιγ) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με τον προγραμματισμό, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων.

ιδ) Στους οργανισμούς και επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.

ιε) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με τον προγραμματισμό, μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση έργων αποκάλυψης μεταλλείου.

ιστ) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με τον καθορισμό θέσεων εναπόθεσης αστικών βιομηχανικών αποβλήτων, αποθήκευσης καυσίμων, κοι­μητηρίων, σφαγείων, βαφείων, βυρσοδεψίων.

ιζ) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με τη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνω­μοσυνών σε κάθε φύσης καταστροφές που είναι συνέπεια γεωδυναμικών φαινομένων ή διαταραχών, όπως κατολι­σθήσεις, κατακρημνίσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, καθώς και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

ιη) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με τις περιπτώσεις αγοραπωλησίας μεταλλείου, λατομείου, κοιτάσματος ή παραχώρησης, για την εκτίμη­ση του ύψους της συναλλαγής.

ιθ) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με περιπτώσεις λήψης περιοριστικών μέτρων για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τους κινδύνους εξάντλησης και υφαλμύρωσής τους, με σκοπό την επω­φελή χρησιμοποίηση και διατήρηση της ποιότητάς τους.

κ) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με τον έλεγχο και τις διαδικασίες παραχώρησης, μίσθωσης μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων.

κα) Σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με τον έλεγχο οικονομοτεχνικών μελετών για την ίδρυση, επέκταση, ανανέωση αδειών μεταλλευτικών ή λα­τομικών επιχειρήσεων και στις αντίστοιχες μελέτες απο­κατάστασης του περιβάλλοντος.

κβ) Στα μουσεία φυσικής ιστορίας, γεωλογίας, παλαιο­ντολογίας, στις εκθέσεις ορυκτών και πετρωμάτων, κα­θώς και στα γεωπάρκα.

 1. Η απασχόληση, με αμοιβή γεωλόγου είναι υποχρεω­τική στις ακόλουθες περιπτώσεις σύνταξης μελετών: α) Γεωλογικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους μελετών υποθαλάσσιας γεωλογίας. β) Υδρογεωλογικές μελέτες. γ) Γεωφυσικές μελέτες.

δ) Κοιτασματολογικές μελέτες για εντοπισμό και αξιο­λόγηση ορυκτών πρώτων υλών στην ξηρά, υφαλοκρηπί­δα και το θαλάσσιο βυθό. ε) Οικονομοτεχνικές μελέτες κοιτασμάτων. στ) Πετρογραφικές - ορυκτολογικές μελέτες πετρωμά­των, ορυκτών και μεταλλευμάτων.

ζ) Μελέτες καθορισμού φυσικοχημικών ιδιοτήτων ορυ­κτών πρώτων υλών.

η) Οικονομοτεχνικές μελέτες εκμετάλλευσης λατομεί­ου ή μεταλλείου.

θ) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατά­στασης περιβάλλοντος που προκαλούνται από την κατα­σκευή τεχνικών έργων, μεταλλευτικές και λατομικές δρα­στηριότητες και την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων.

ι) Μελέτες ανάδειξης και αξιοποίησης φυσικών και γεω­λογικών μνημείων, γεωλογικών - γεωμορφολογικών σχη­ματισμών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κα­θώς και γεωτουριστικές μελέτες.

ια) Μελέτες καθορισμού λατομικών ζωνών και μαρμαροφόρων περιοχών.

ιβ) Μελέτες καθορισμού θέσεων λήψης βιομηχανικών ορυκτών, αδρανών υλικών και αμμοληψίας.

ιγ) Μελέτες καθορισμού ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας.

ιδ) Μελέτες αξιοποίησης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

ιε) Μελέτες προσδιορισμού ζωνών εμπλουτισμού υπό­γειων υδάτων από επιφανειακά.

ιστ) Μελέτες διευθέτησης κοιτών ποταμών και χειμάρρων.

ιζ) Μελέτες εντοπισμού αξιολόγησης και αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων καθώς και θερμομεταλλικών υδάτων.

ιη) Γεωχημικές - υδροχημικές μελέτες. ιθ) Ιζηματολογικές μελέτες.

κ) Παλαιοντολογικές και μικροπαλαιοντολογικές μελέ­τες.

κα) Παλαιογεωγραφικές μελέτες. κβ) Γεωμορφολογικές μελέτες. κγ) Τεκτονικές, νεοτεκτονικές και μικροτεκτονικές με­λέτες.

κδ) Μικροζωνικές μελέτες.

κε) Μελέτες καθορισμού σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας περιοχών. κστ) Στρωματογραφικές μελέτες. κζ) Φωτογεωλογικές και τηλεανιχνευτικές μελέτες, συ­μπεριλαμβανομένων και των μελετών τηλεπισκόπησης και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων.

κη) Μελέτες προσδιορισμού εδαφικών και υπεδαφικών συνθηκών για ασφαλή δόμηση (θεμελίωση) τεχνικών έρ­γων και κατασκευών, καθώς και μελέτες φυσικών - μηχα­νικών χαρακτηριστικών εδαφικών - βραχωδών σχηματι­σμών.

κθ) Μελέτες καθορισμού κατολισθαινουσών περιοχών, οικισμών και λήψης μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

λ) Μελέτες προσδιορισμού του βαθμού διάβρωσης εδαφών και αντιμετώπισής τους.

λα) Γεωλογικές, γεωτεχνικές μελέτες οδοποιίας και με­λέτες κατολισθήσεων και ευστάθειας πρανών οδικού δι­κτύου.

λβ) Γεωλογικές, γεωτεχνικές μελέτες ειδικών τεχνικών έργων (σήραγγες, στοές, γέφυρες, επιχώματα).

λγ) Γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες αεροδρομίων.

λδ) Γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες λιμενικών και υποθαλάσσιων έργων.

λε) Γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες για την κατα­σκευή φραγμάτων για ενεργειακούς και υδρευτικούς - αρδευτικούς σκοπούς.

λστ) Γεωλογικές μελέτες οικιστικών περιοχών (καταλ­ληλότητα περιοχών) καθώς και βιομηχανικών - βιοτεχνι­κών περιοχών.

λζ) Μελέτες καθορισμού χώρων διάθεσης στερεών και υγρών, αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

λη) Μελέτες καθορισμού θέσεων νεκροταφείων, απο­θήκευσης καυσίμων, σφαγείων και βαφείων.

λθ) Μελέτες καθορισμού λιπαντικής επιδεκτικότητας περιοχών.

μ) Μελέτες σύνταξης μαθηματικών ομοιωμάτων υπό­γειων υδροφορέων.

 1. Η απασχόληση γεωλόγου, με αμοιβή, είναι υποχρεω­τική στη σύνταξη εκθέσεων για τα παρακάτω θέματα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν:

α) Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών μονάδων, ξενο­δοχείων, κάμπινγκ (έκθεση αντιμετώπισης υδρευτικών αναγκών).

β) Δημιουργία νέων οικιστικών μονάδων από οικοδομι­κούς συνεταιρισμούς ή για παραθεριστική κατοικία (έκ­θεση γεωλογικής - γεωτεχνικής καταλληλότητας).

γ) Επιδοτήσεις ή δανειοδοτήσεις από το δημόσιο ή τρά­πεζες των γεωτρήσεων και πηγαδιών.

δ) Χορήγηση άδειας ανόρυξης υδρογεώτρησης για ύδρευση, άρδευση ή βιομηχανική χρήση.

ε) Υπαγωγή μεταλλευτικών ή λατομικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εμπορίας και διακίνησης ορυκτών και αδρανών υλικών σε αναπτυξιακούς νόμους. στ) Έλεγχος αργούντων και αποθεματικών ορυχείων. ζ) Ίδρυση βιομηχανικών μονάδων και ζωνών, όσον αφο­ρά την υδροδότηση και τα απόβλητα.

 1. Η υποχρεωτική απασχόληση γεωλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυ­τού, επιβάλλεται, βάσει του αντικειμένου και του μεγέ­θους της αντίστοιχης οικονομικής δραστηριότητας, ως εξής:

α) Μεταλλευτικές επιχειρήσεις:

Η υποχρέωση απασχόλησης γεωλόγου από τις επιχει­ρήσεις που έχουν ως κύριο αντικείμενο τις ορυκτές πρώ­τες ύλες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 210/73 "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος" (Α 277), στη­ρίζεται στις ανάγκες και στους κανόνες της επιστήμης που διέπουν την έρευνα, αξιολόγηση, εξόρυξη και επε­ξεργασία των παραπάνω πρώτων υλών, ως ακολούθως:

αα) Επιχειρήσεις με κατοχή άδειας μεταλλευτικών ερευνών (ΑΜΕ) (περίοδος 3ετής + 1 έτος):

 • Ένας (1) γεωλόγος ανά έτος και ανά ΑΜ Ε (Γεωλογική, κοιτασματολογική, γεωχημική έρευνα, σχεδιασμός, πα­ρακολούθηση και αξιολόγηση ερευνητικών έργων και γε­ωτρήσεων, αξιολόγηση στοιχείων και υπολογισμού απο­θεμάτων).

ββ) Επιχειρήσεις με κατοχή οριστικής προσχώρησης (Ο.Π.) ή εκμίσθωσης δημοσίου μεταλλείου (Πολυετής δραστηριότητα):

 • Ένας (1) γεωλόγος ανά Ο.Π. (Γεωλογική, κοιτασματολογική έρευνα σε κλίμακα μεταλλείου, σχεδιασμός μετώ­πων, ευστάθεια πρανών και υπόγειων εκσκαφών, δειγμα­τοληψίες, ποιοτικοί έλεγχοι, αξιολόγηση στοιχείων και υπολογισμός αποθεμάτων, σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας).
 • Ένας (1) γεωλόγος ανά Ο.Π. (Χαρτογραφήσεις, δειγ­ματοληψίες, παρακολούθηση γεωτρήσεων κανάβου, γεωχημική έρευνα, ορυκτολογικές μελέτες, αποθέματα).

β) Λατομικές Επιχειρήσεις:

αα) Επιχειρήσεις μαρμάρων - διακοσμητικών πετρωμά­των:

 • Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε μονάδα παραγωγής ογκο­μαρμάρων (λατομείο) ως υπεύθυνος παραγωγής με αντί­στοιχη εποπτεία - παρακολούθηση εφαρμογής και υπο­γραφής των δελτίων παραγωγής.

ββ) Λατομικές επιχειρήσεις αδρανών υλικών:

 • Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε μονάδα παραγωγής με ημερήσια παραγωγή 4.000 τόννων ή με απασχολούμενο προσωπικό μεγαλύτερο των 25 ατόμων, ως υπεύθυνος για την ορθολογική εκμετάλλευση, ανάπτυξη, προστασία - αποκατάσταση του περιβάλλοντος και συνυπογραφή ημερήσιων δελτίων παραγωγής (ημερήσιος προσδιορι­σμός ποσοστού παιπάλης, σύμφωνα με τον κανονισμό έτοιμου σκυροδέματος, μηνιαία ορυκτολογική και γεωχημική ανάλυση του πετρώματος στο μέτωπο της εξόρυξης, ευστάθεια φυσικών και τεχνητών πρανών, ποιοτικός έλεγ­χος - κοκκομετρία - αντοχές, μηνιαία παρακολούθηση τα­χύτητας μετάδοσης των δονήσεων που προκαλεί η εξόρυξη).

γ) Τσιμεντοβιομηχανία:

 • Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε μονάδα παραγωγής τσι­μέντου, ως υπεύθυνος για τον προσδιορισμό πρωτογε­νών υλικών παραγωγής και τη γεωλογική - τεχνικογεωλο- γική αναγνώριση περιοχών για πιθανά λατομεία.
 • Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε μονάδα παραγωγής τσι­μέντου για εργαστηριακό ποιοτικό έλεγχο των υλικών πα­ραγωγής (κοκκομετρική ανάλυση, Χ-Ray Diffraction, έλεγ­χος δυναμικού του τύπου του "Boque", προσδιορισμός των φυσικών και μηχανικών τους ιδιοτήτων).

δ) Κεραμοποιία - Υαλουργία:

 • Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε μονάδα παραγωγής ειδών κεραμοποιίας - υαλουργίας (εντοπισμός κοιτασμάτων, ποιοτικός έλεγχος πρωτογενών υλικών, ορυκτολογική σύσταση, φυσικομηχανικές ιδιότητες, σχεδιασμός εξόρυξης, ευστάθεια φυσικών και τεχνητών πρανών).

ε) Επιχειρήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων:

 • Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε μονάδα παραγωγής για ορθολογική εκμετάλλευση.

στ) Επιχειρήσεις εμφιάλωσης φυσικών μεταλλικών νε­ρών:

 • Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε μονάδα παραγωγής, για ορθολογική εκμετάλλευση, έλεγχο και προστασία των υπόγειων υδροφορέων από μολύνσεις και ρυπάνσεις, έλεγχο των ρυθμιστικών αποθεμάτων.

ζ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

αα) Επιχειρήσεις ύδρευσης:

 • Ένας (1) γεωλόγος, ως υπεύθυνος για το σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση των υδρομαστευτικών έρ­γων, σε επιχειρήσεις ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυ­σμό μεγαλύτερο των 25.000 κατοίκων.

ββ) Μονάδες απόθεσης - υγειονομικής ταφής αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων:

 • Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε μονάδα υγειονομικής τα­φής βιομηχανικών αποβλήτων ή μονάδα υγειονομικής τα­φής αστικών αποβλήτων που εξυπηρετεί πάνω από 100.000 κατοίκους, ως υπεύθυνος για τον έλεγχο και την προστασία των υπόγειων υδροφορέων από μόλυνση ή ρύπανση.

η) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών:

 • Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε μονάδα, για ορθολογική εκμετάλλευση του ιαματικού υδροφορέα, έλεγχο και προστασία των υπόγειων υδροφορέων από πηγές μόλυν­σης και ρύπανσης, καθώς και έλεγχο ρυθμιστικών αποθε­μάτων.

θ) Επιχειρήσεις αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων χα­μηλής ενθαλπίας:

 • Ένας (1) γεωλόγος για εποπτεία σε κάθε μονάδα αξιο­ποίησης γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας (εφαρ­μογή μελέτης αξιοποίησης - παραγωγής, ορθολογική εκ­μετάλλευση των γεωθερμικών ρευστών, έλεγχο και προ­στασία των υπόγειων υδροφορέων από πηγές μόλυνσης και ρύπανσης, έλεγχο ρυθμιστικών αποθεμάτων).

ι) Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεω­θερμικά πεδία:

 • Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε μονάδα παραγωγής ηλε­κτρικής ενέργειας μεγαλύτερης των 20 MW.

ια) Μονάδες εξόρυξης στερεών καυσίμων:

 • Ένας (1) τουλάχιστον γεωλόγος σε μονάδες εξόρυξης με ετήσια παραγωγή μεγαλύτερη από 100.000 τόννους, υπεύθυνος για τον καθορισμό μετώπων εξόρυξης, ευ­στάθεια εκσκαφών, ποιοτικό έλεγχο, προστασία και απο­κατάσταση του περιβάλλοντος.

ιβ) Έρευνα - εξόρυξη υδρογονανθράκων:

 • Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε ερευνητική ή παραγωγική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες.

ιγ) Εργοληπτικές εταιρίες:

Υποχρεωτική απασχόληση γεωλόγου σε τεχνικά έργα (κτιριακά, συγκοινωνιακά, λιμενικά και υδραυλικά, έργα αποκαταστάσεως περιβάλλοντος Ε' Τάξης και άνω). Αντι­κείμενο του γεωλόγου είναι η παρακολούθηση εκτέλεσης των έργων σε σχέση με τη συμπεριφορά του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, η τήρηση των προδιαγρα­φών, η εφαρμογή της γεωλογικής ή γεωτεχνικής μελέτης και η σύνταξη γεωλογικής έκθεσης κατά την πορεία εκτέ­λεσης των έργων. Ειδικότερα απαιτείται απασχόληση ενός τουλάχιστον γεωλόγου ανά θέση εκσκαφής (για θεμελίωση, διαμόρφωση τεχνητών πρανών, τοποθέτηση αγωγού), ανά μέτωπο διάνοιξης σήραγγας, ανά θέση διά­τρησης (για εκτέλεση τσιμεντενέσεων, τοποθέτηση εκρη­κτικών, ακύρωσης, διάθεση λυμάτων).

ιδ) Εταιρίες κατασκευής υδροληπτικών έργων:

Υποχρεωτική απασχόληση γεωλόγου, ως υπεύθυνου για την παρακολούθηση ανόρυξης υδρογεωτρήσεων και πηγαδιών, την τήρηση των προδιαγραφών, το σχεδιασμό και παρακολούθηση των δοκιμαστικών αντλήσεων και τη σύνταξη γεωλογικής έκθεσης. Είναι υποχρεωτική η απα­σχόληση ενός γεωλόγου για κάθε μηχάνημα διάτρησης ή αντλητικού συγκροτήματος.

 1. Στην περίπτωση που κατά τη σύνταξη των μελετών της παραγράφου 2, του άρθρου αυτού διακρίνονται διά­φορες φάσεις της ίδιας μελέτης (αναγνωριστική, προκα­ταρκτική, προμελέτη, οριστική) η απασχόληση του γεω­λόγου είναι υποχρεωτική σε κάθε φάση της μελέτης.

Για τις επί τόπου ερευνητικές εργασίες στα πλαίσια γε­ωλογικών - γεωτεχνικών μελετών απαιτείται η υποχρεωτι­κή απασχόληση γεωλόγου ανά μηχάνημα διάτρησης (δειγματοληπτικές γεωτρήσεις), ανά μηχάνημα ανόρυ­ξης ερευνητικών φρεάτων, ορυγμάτων, στοών και ανά μη­χάνημα εκτέλεσης γεωφυσικών διασκοπήσεων.

Στις χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές, ρυμοτο­μικές, μεταλλευτικές και γεωτεχνικές μελέτες, καθώς και στις μελέτες συγκοινωνιακών, λιμενικών και υδραυλικών έργων, στις οποίες προβλέπεται, ως τμήμα τους, μελέτη, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυ­τού, είναι απαραίτητη η συμμετοχή γεωλόγου στη σύνθε­ση της ομάδας μελέτης.